Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. október 2021, nedeľa
 

Štátna vodná správa

Žiadosti

Žiadosť o kolaudáciu vodnej stavby (DOC, 54 kB)

Žiadosť o overenie pasportu stavby (DOC, 41 kB)

Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd (DOC, 43 kB)

Žiadosť o povolenie na odber povrchových vôd (DOC, 51 kB)

Žiadosť o povolenie na vypúšťanie odpadových vôd (DOC, 52 kB)

Žiadosť o povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku (DOC, 43 kB)

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením (DOC, 37 kB)

Žiadosť o stavebné povolenie (DOC, 55 kB)

Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii (DOC, 29 kB)

 

Verejné vyhlášky

23.09.2020 Verejná vyhláška – Rozhodnutie – stavebné povolenie na líniovú vodnú stavbu „Rozšírenie kanalizácie „Vetva AC-2“, Malé Uherce“ v k. ú. Malé Uherce (PDF, 202 kB)

04.09.2020 Verejná vyhláška - Rozhodnutie - stavebné povolenie na líniovú vodnú stavbu „Napojenie inžinierskych sietí na IBV Šimonovany, SO 02 – Vodovod HDPE D110“ (PDF, 211 kB)

25.08.2020 Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania na vydanie stavebného povolenia na líniovú vodnú stavbu „IBV Jilemnického, Partizánske - Prekládka kanalizácie“ (PDF, 178 kB)

28.07.2020 Verejná vyhláška - Rozhodnutie – stavebné povolenie na líniovú vodnú stavbu „02 IX Bošany, SO 401 Prekládka verejného vodovodu (PDF, 204 kB)