Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

Činnosti odboru

LESNÉ HOSPODÁRSTVO

Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov  

Vyhláška č. 12/2009 Z. z. o ochrane lesných pozemkov pri územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia funkcií lesov  

Vyhláška č. 320/2011 Z. z. o rozsahu, spôsobe a o podmienkach poskytovania podpory v lesnom hospodárstve a rozvoji vidieka  

Vyhláška č. 232/2006 Z. z. o vyznačovaní ťažby dreva, označovaní vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva 

Vyhláška č. 297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii – účinná od 01.01.2012

Vyhláška č. 397/2006 Z. z. o lesnej stráži 

Vyhláška č. 441/2006 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške odbornej spôsobilosti na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu

Vyhláška č. 451/2006 Z .z. o odbornom lesnom hospodárovi 

Vyhláška č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa 

Vyhláška č. 65/1995 Z. z. o evidencií lesných pozemkov a stavieb 

Vyhláška č. 12/2009 Z. z. o ochrane lesných pozemkov pri územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia funkcií lesov

 

POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVÁ

Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách

  

POĽOVNÍCTVO

Zákon č. 274/2009 Z. z.  o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Vyhláška č. 125/2012 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 344/2009 ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve

Disciplinárny poriadok platný pre všetkých držiteľov poľovného lístka 

  

LESNÝ REPRODUKČNÝ MATERIÁL 

Zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinnolekárskej starostlivosti 

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o produkcii lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzaní na trh 

Zákon č. 49/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli  

Vyhláška č. 501/2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o produkcii lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzaní na trh

  

OSTATNÉ ZÁKONY 

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

Zákon č.  259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách 

Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkov

Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch

Zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe

Vyhláška č. 481/2006 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o lesníckej rovnošate

 

VYDÁVANIE A NAVRÁTENIE VLASTNÍCTVA K POZEMKOM

Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov

Zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov

 

POZEMKOVÉ ÚPRAVY

Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov

Zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov

Zákon č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Vyhláška MPSR č. 38/2005 Z. z. o určení hodnoty pozemkov a porastov na nich na účely pozemkových úprav v znení neskorších predpisov

 

OBNOVA EVIDENCIE POZEMKOV

Zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov

 

OCHRANA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY

Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vyhláška MPSR č. 508/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 27 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vyhláška MPRV SR z 11. marca 2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 508/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 27 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii

Nariadenie vlády SR č. 58/2013 Z. z. zo dňa 13.3.2013 o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy

 

 

OSTATNÉ POZEMKOVÉ OBLASTI

Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov