Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2024, štvrtok
 

Register pozemkových spoločenstiev

Činnosti odboru  |  Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Vzory tlačív  |  Register pozemkových spoločenstiev  |  Pozemkové úpravy  |  Záhradkové osady

Register pozemkových spoločenstiev je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje týkajúce sa pozemkových spoločenstiev. Do registra pozemkových spoločenstiev sa povinne zapisujú pozemkové spoločenstvá s právnou subjektivitou podľa § 3 a § 4 ods. 2 zákona č. 97/ 2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách.

Výpis z registra pozemkových spoločenstiev obsahuje všetky informácie, ktoré sa do registra zapisujú a sú v ňom uvedené ku dňu vyhotovenia výpisu. Úradný výpis obsahuje:
•názov spoločenstva,
•sídlo spoločenstva,
•identifikačné číslo organizácie,
•katastrálne územie a čísla listov vlastníctva alebo iných listín, na ktorých je v katastri nehnuteľností zapísaná spoločná nehnuteľnosť alebo spoločne obhospodarované nehnuteľnosti podľa druhu pozemku,
•meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia volených členov orgánov spoločenstva,
•meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia osôb oprávnených konať, za spoločenstvo a rozsah oprávnenia konať za spoločenstvo,
•údaj, či spoločenstvo vykonáva inú podnikateľskú činnosť,
•dátum zápisu spoločenstva do registra pozemkových spoločenstiev,
•zrušenie spoločenstva a dôvod jeho zrušenia.

Pozemkové spoločenstvá registruje podľa § 22 ods. 1 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, na základe príslušnosti. Príslušným je ten Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, v ktorého územnom obvode je celá alebo väčšia časť spoločnej nehnuteľnosti alebo spoločne obhospodarovaných nehnuteľností pozemkového spoločenstva.

Ak máte záujem o výpis, ktorý je verejnou listinou, môžete sa so žiadosťou o výpis obrátiť na ktorýkoľvek Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, ktorý je Vám bez ohľadu na miestnu príslušnosť podľa § 22 ods.2 zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách, povinný vydať uvedenú listinu. Verejný charakter registra pozemkových spoločenstiev oprávňuje každého, aby požiadal príslušný Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, o úradný výpis bez toho, aby preukazoval právny alebo iný záujem. Za vyhotovenie a vydanie výpisu z registra pozemkových spoločenstiev sa vyberá správny poplatok v hodnote 5 €.


Výpisy z registra pozemkových spoločenstiev na internetovej stránke
Hlavný význam registra pozemkových spoločenstiev na internete je poskytovanie informatívnych výpisov jednotlivých spoločenstiev zapísaných v tomto registri, ktorý nie použiteľný pre právne úkony. Pokiaľ potrebujete právne použiteľný (úradne platný) výpis, je nutné obrátiť sa na príslušný Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor.Súčasný výpis na internete je úplným výpisom. Úplný výpis obsahuje aktuálne aj historické údaje o spoločenstve nachádzajúce sa v databáze registra. Platné a neplatné (neaktuálne, historické) údaje sú rozlíšené farebne pre jednoduchú orientáciu. Výpis na internete obsahuje len údaje, ktoré sú vedené v registri ku dňu vygenerovania daného výpisu v súlade s poslednou aktualizáciou databázy. Dátum poslednej aktualizácie je uvedený na internetovej stránke. Pozemkové spoločenstvo sa v registri vyhľadáva podľa názvu uvedeného v názve súboru.