Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. marec 2024, nedeľa
 

Pozemkové úpravy

Základnou právnou úpravou vykonávania pozemkových úprav je  zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pozemkových úpravách“).

Komplexné pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy sú jediným nástrojom  komplexného usporiadania vlastníckych a užívacích práv v určitom území, vykonávaných za účelom odstránenia prekážok  ich výkonu a vyriešenia problematickej rozdrobenosti pozemkov spôsobenej historickým vývojom.

Cieľom pozemkových úprav je sceľovanie, parcelácia, optimalizácia tvaru pozemkov  a s tým súvisiaci výkon právnych, terénnych a iných opatrení, s úmyslom umožniť vlastníkom pozemkov reálne užívať svoje pozemky a nakladať s nimi. Dôležitým aspektom pri vykonávaní pozemkových úprav je rešpektovanie požiadaviek a podmienok ochrany životného prostredia,  územného systému ekologickej stability, ktoré sú v súlade s navrhovanými environmentálnymi  opatreniami. Úspešné usporiadanie pozemkového vlastníctva v každom projekte pozemkových úprav je podmienený aj poznaním krajiny a prostredia, v ktorom sa vykonávajú, či už zo strany zhotoviteľa projektu ako aj správneho orgánu.

Prehľad ukončených projektov pozemkových úprav v pôsobnosti OÚ Zvolen, PLO (PDF, 139 kB)

V súčasnosti prebiehajúce projekty pozemkových úprav :

Jednoduché pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy môžu prebiehať aj na časti katastrálneho územia, a to z dôvodu, že usporiadanie pozemkov je potrebné z iného dôvodu ako je hospodárenie na pôde (väčšinou ide o usporiadanie pozemkov pre funkčné využitie územia podľa schváleného územného plánu obce) príp. že došlo k podstatným zmenám vo vlastníckych a užívacích pomeroch (napr. rozdelenie spoločnej nehnuteľnosti, príp. tzv „reálna deľba“ pozemkov).

            Jednoduché pozemkové úpravy sa vykonávajú na žiadosť a na náklady žiadateľa. Po prešetrení naliehavosti, opodstatnenosti, účelnosti a splnení zákonných podmienok ich povoľuje okresný úrad.

Projekty jednoduchých pozemkových úprav: