Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. november 2023, štvrtok
 

PPÚ Železná Breznica

PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV V KATASTRÁLNOM ÚZEMÍ ŽELEZNÁ BREZNICA

 

Pozemkové úpravy v k. ú. Železná Breznica sa v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov vykonávajú z dôvodu usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenia prekážok ich výkonu vyvolaných historickým vývojom.

 

Základné vstupné údaje a vlastnícke vzťahy Projektu pozemkových úprav v k. ú. Železná Breznica:

  • Výmera obvodu projektu pozemkových úprav: 284 ha
  • Výmera poľnohospodárskej pôdy v obvode PPÚ: 171,2 ha
  • Výmera lesných pozemkov v obvode PPÚ: 112,7 ha
  • Počet vlastníkov pôvodného stavu: 640 (z toho známi vlastníci 443, ostatní 197)
  • Priemerný počet spoluvlastníkov k parcele PS: 76,44
  • Priemerný počet parciel na 1 vlastníka: 59,17
  • Priemerná výmera parcely pôvodného stavu (PS): 0,45 ha

 

Časový harmonogram Projektu pozemkových úprav v k. ú. Železná Breznica

Fáza

Etapa

Položka

Názov položky

Predpokladané termíny ukončenia etapy

Úvodné podklady PPÚ

1a

1

Zriaďovanie bodov podrobného polohového bodového poľa

6 mesiacov

do 30.04.2021

2

Hranica obvodu projektu pozemkových úprav

3

Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu v obvode projektu PÚ

1b

1

Aktualizácia BPEJ v obvode projektu a mapa hodnoty pozemkov

10 mesiacov

do 28.02.2022

2

Register pôvodného stavu

1c

1

Miestny územný systém ekologickej stability na účely PÚ

2

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode PÚ

Návrh nového usporiadania pozemkov v obvode PPÚ

2a

 

Zásady umiestnenia nových pozemkov

6 mesiacov 

do 31.08.2022

2b

 

Plán spoločných a verejných zariadení a opatrení

10 mesiacov

do 30.06.2023

2c

 

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu

Vykonanie PPÚ

3a

 

Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní

3 mesiace 

do 30.09.2023

3b

 

Vytýčenie a označenie vybraných lomových bodov hraníc nových pozemkov

3c

 

Rozdeľovací plán vo forme obnovy katastrálneho operátu alebo geometrického plánu

6 mesiacov

do 31.03.2024

*predpokladaný dátum ukončenia PPÚ

 

 

Rozhodnutia, podklady a oznámenia súvisiace s konaním o pozemkových úpravách v k. ú. Železná Breznica:

 

1. Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav podľa § 8 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. bolo správnym orgánom vydané pod č. OU-ZV-PLO1-2020/015134-002 zo dňa 1.10.2020.

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 02.10.2020

Dátum zvesenia na úradnej tabuli: 19.10.2020

1.1.  Rozhodnutie o nariadení pozemkový úprav v k. ú. Železná Breznica zo dňa 01.10.2020 (PDF, 3 MB)

1.2.  Príloha mapa obvodu PPÚ Železná Breznica (PDF, 2 MB)

 

2. Splnomocnenie na zastupovanie účastníka. Účastníci konania majú právo nechať sa v konaní o pozemkových úpravách zastupovať inou osobou na základe splnomocnenia. Podľa § 6 ods. 6 zákona č. 330/1991 Zb. ak je účastník zastúpený splnomocnencom, podpis splnomocniteľa na plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.

2.1.  Vzor splnomocnenia na zastupovanie účastníka (PDF, 277 kB)

 

3. Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Železná Breznica bolo zvolané v zmysle § 24 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. Verejnou vyhláškou zo dňa 21.07.2021 pod č. OU-ZV-PLO1-2021/000679-062.

3.1  Verejná vyhláška ustanovujúceho zhromaždenia Železná Breznica s prílohami  (Návrh stanov) (PDF, 298 kB)

 

4. Oznámenie o zverejnení úvodných podkladov – Registra pôvodného stavu, vypracovaného k projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Železná Breznica v zmysle § 10 odsek 1 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Oznámenie bolo zverejnené Verejnou vyhláškou zo dňa 04.05.2022 pod č. OU-ZV-PLO1-2022/000504-822.

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 05.05.2022

Dátum zvesenia na úradnej tabuli: 06.06.2022

4.1. Verejná vyhláška oznámenie o zverejnení úvodných podkladov (PDF, 408 kB)

 

5. Register pôvodného stavu pozemkových úprav v k. ú. Železná Breznica bol schválený podľa § 10 ods. 3 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách Verejnou vyhláškou č. OU-ZV-PLO1-2022/000504-971 zo dňa 12.07.2022. Proti výpisom z registra pôvodného stavu nebola podaná žiadna námietka v zákonnom stanovenej lehote. 

Dátum vyvesenia: 13.07.2022

Dátum zvesenia: 28.07.2022

5.1 Schválenie RPS (PDF, 141 kB)

 

6. Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v k. ú. Železná Breznica bol zverejnený v zmysle § 10 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách verejnou vyhláškou č. OU-ZV-PLO1-2022/000504-963 zo dňa 15.06.2022.

Dátum vyvesenia: 16.06.2022

Dátum zvesenia: 18.07.2022

6.1 Zverejnenie VZFUU (PDF, 654 kB)

 

7. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia pozemkových úprav v k. ú. Železná Breznica boli schválené podľa § 10 ods. 6 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách Rozhodnutím č. OU-ZV-PLO1-2022/000504-997 zo dňa 28.07.2022.

Dátum vyvesenia: 29.07.2022

Dátum zvesenia: 15.08.2022

7.1 Schválenie VZFUU (PDF, 654 kB)

 

8. Návrh zásad umiestnenia nových pozemkov vypracovaných pre projekt pozemkových úprav v k. ú. Železná Breznica bol zverejnený podľa § 11 ods. 23 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách Oznámením č. OU-ZV-PLO1-2022/000504-1012 zo dňa 16.09.2022. Súčasťou uvedeného oznámenia je vypracovaný Návrh zásad umiestnenia nových pozemkov (v prílohe). 

Dátum vyvesenia: 19.09.2022

Dátum zvesenia: 04.10.2022

8.1 Zverejnenie ZUNP (PDF, 786 kB)

 

9. Platnosť Zásad umiestnenia nových pozemkov projektu pozemkových úprav v k. ú. Železná Breznica bola oznámená verejnou vyhláškou č. OU-ZV-PLO1-2022/000504-1845 zo dňa 25.11.2022 podľa § 11 ods. 23 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách. 

Dátum vyvesenia: 28.11.2022

Dátum zvesenia: 13.12.2022

9.1 Oznámenie o platnosti ZUNP (PDF, 702 kB)