Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Hlohovec

 

Rozhodnutie o povolení jednoduchých pozemkových úprav v časti kat. územia Hlohovec, lokalita Šomoď č. OU-TT-PLO-2017/001459 zo dňa 18.10.2017 nadobudlo právoplatnosť dňa 04.12.2017.

Rozhodnutie o povolení jednoduchých pozemkových úprav v časti kat. územia Hlohovec (PDF, 2 MB)

 

Nariadenie prípravného konania Jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Hlohovec, lokalita Šomoď (PDF, 1 MB)

Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor podľa § 7 zákona 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov oboznámil vlastníkov s priebehom prípravného konania Jednoduchých pozemkových úprav /JPÚ/ v kat. území Hlohovec, lokalita Šomoď a zároveň vykonal prieskum záujmu vlastníkov o vykonanie JPÚ v navrhnutom obvode v kat. území Hlohovec. Podľa vykonaného prieskumu záujmu o JPÚ je za vykonanie JPÚ v k.ú. Hlohovec, lokalita Šomoď 57 % všetkých vlastníkov, ktorí vlastnia 67 % výmery zahrnutých pozemkov v navrhovanom obvode JPÚ. Na základe týchto výsledkov je záujem vlastníkov o JPÚ k.ú Hlohovec, lokalita Šomoď považovaný za preukázaný. Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor bude ďalej pokračovať v prípravnom konaní podľa § 7 zákona 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
Príloha:
Zápisnica z vykonania prieskumu záujmu Jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Hlohovec, lokalita Šomoď. (PDF, 3 MB) /Prílohy sú k nahliadnutiu na tunajšom úrade/

Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor zvoláva ustanovujúce zhromaždenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Hlohovec, lokalita Šomoď , ktoré sa uskutoční dňa 19.02.2018 o 17 30 hod. v budove Kina Úsmev v Hlohovci:   Verejná vyhláška  (PDF, 898 kB)

Zverejnenie Registra pôvodného stavu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v kar. území Hlohovec, lokalita Šomoď:
Verejná vyhláška (PDF, 217 kB)
               mapa RPS (PDF, 247 kB)

Schválenie Registra pôvodného stavu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Hlohovec, lokalita Šomoď (PDF, 736 kB)

Oznámenie o zverejnení Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Hlohovec, lokalita Šomoď (PDF, 8 MB)

Schválenie Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Hlohovec, lokalita Šomoď (PDF, 8 MB)

Rozhodnutie č. OÚ-TT-PLO-2020/000175-223 zo dňa 09.10.2020, ktorým boli schválené Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Hlohovec, lokalita Šomoď, nadobudlo právoplatnosť dňa 19.11.2020

Zverejnenie návrhu Zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode projektu jednoduchých úprav v kat. území Hlohovec, lokalita Šomoď (PDF, 398 kB)

Oznámenie platnosti Zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Hlohovec, lokalita Šomoď (PDF, 578 kB)