Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

JPÚ Kunov

06/05/2020

Nariadenie pre vykonanie projektu JPÚ (PDF, 495 kB)  Postup prechodu na hospodarenie v novom usporiadaní (PDF, 435 kB)

"Nariadenie vykonania projektu JPÚ" a "Postup prechodu na hospodarenie v novom usporiadaní"

Vykonanie Projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Kunov bolo nariadené Okresným úradom Senica, pozemkovým a lesným odborom, pod č. j. OU-SE-PLO-2020/000363-nariadenie vykonania zo dňa 04. 05. 2020. Nariadenie vykonania je doručované účastníkom konania do vlastných rúk a zároveň verejnou vyhláškou č. 06/2020 spolu s Postupom prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní.

24/01/2020

Schválenie rozdeľovacieho plánu projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Kunov (PDF, 1 MB)

Schválenie rozdeľovacieho plánu projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Kunov

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Kunov bol schválený rozhodnutím č. j. OU-SE-PLO-2020/000363-RP schv. zo dňa 22. 1. 2020. Rozhodnutie je doručované verejnou vyhláškou č. 03/2020.

11/12/2019

Zverejnenie RNS - Verejná vyhláška (PDF, 544 kB)   JPÚ Kunov - rozdeľovací plán (PDF, 51 kB)   Z12 RNS časť B - vlastníci bez RČ (PDF, 37 kB)

Zverejnenie rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Kunov

Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor, zverejňuje rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Kunov. Zverejnenie oznamuje verejnou vyhláškou č. 12/2019 pod spisom č. OU-SE-PLO/2019/000274/RNS zo dňa 04. 12. 2019

13/08/2019

Oznámenie o platnosti - Verejná vyhláška 08/2019 (PDF, 136 kB)   Zásady pre umiestnenie nových pozemkov - pre vlastníkov (PDF, 70 kB)   Zásady pre umiestnenie nových pozemkov - pre vlastníkov - Grafická príloha (PDF, 156 kB)

Oznámenie o platnosti Zásad pre umiestnenie nových pozemkov pre Projekt jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Kunov

Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor, oznamuje účastníkom konania platnosť Zásad pre umiestnenie nových pozemkov listom č.j. OU-SE-PLO/2019/000274-platnosť ZUNP zo dňa 08. 08. 2019. Oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou č. 08/2019. Platné Zásady pre umiestnenie nových pozemkov tvoria prílohu tohto oznámenia.

12/06/2019

Zverejnenie návrhu Zásad pre umiestnenie nových pozemkov pre Projekt jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Kunov

Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor zverejňuje návrh Zásad pre umiestnenie nových pozemkov pre Projekt jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Kunov. Zverejnenie oznamuje verejnou vyhláškou č. 06/2019 pod spisom č. OU-SE-PLO/2019/000274-ZUNP zo dňa 11. 6. 2019

01-Zverejnenie návrhu ZUNP JPÚ Kunov (PDF, 421 kB)   02-ZUNP JPÚ Kunov - pe vlastníkov (PDF, 89 kB)   03- ZUNP JPÚ Kunov - grafická časť (PDF, 156 kB)

20/03/2019

Schválenie Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode Projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Kunov

Rozhodnutie o schválení Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode Projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Kunov bolo vydané dňa 18. 3. 2019 pod č. j. OU-SE-PLO/2095/000274-VZFUÚ schv. Rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou č. 5/2019

Schválenie VZFUU JPÚ Kunov (PDF, 1 MB)  JPÚ Kunov TS VZFUU II. s prílohami (PDF, 3 MB)  Grafická časť 1 Mapa súčastnej krajinnej štruktúry (PDF, 50 kB)  Grafická časť 2 - Plán SZO  VZO (PDF, 45 kB)  Grafická časť 3 - Plán VZFUU (PDF, 56 kB)

12/12/2018

Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor, zverejňuje návrh Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode Projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Kunov verejnou vyhláškou č. 20/2018 zo dňa 12.12.2018

Zverejnenie návrhu VZFUU (PDF, 488 kB)  JPÚ Kunov TS VZFUU (PDF, 706 kB)  Mapa súčasného stavu (PDF, 50 kB)  Plán SZO VZO (PDF, 45 kB)  Plán VZFUU (PDF, 56 kB)

10/12/2018

Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor schválil Register pôvodného stavu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Kunov dňa 10. 12. 2018 pod č. j. OU-SE-PLO-2018/000772/RPS. Oznámenie o schválení RPS je doručované verejnou vyhláškou č. 19/2018

Vyhláška 19/20108 (PDF, 817 kB)

05/11/2018

Register pôvodného stavu Jednoduchých pozemkových úprav  v časti k. ú. Kunov bol zverejnený Verejnou vyhláškou č. 17/2018, č.j.OU-SE-PLO/2018/000772/RPS zo dňa 22.10.2018

ID: 311931
Názov zdroja: JPU Kunov
Súbor: JPU_Kunov_RPS_grafika.pdf
Adresár: Ministerstvo vnútra SR / Verejná správa / ObU Senica / POlno a lesny / JPÚ Kunov / 2018 / 0511
Typ: Adobe Acrobat PDF
Veľkosť súboru: 52.65 kB
Dátum súboru: 5. november 2018, 14:54 (PDF, 54 kB)   ID: 311933
Názov zdroja: Zverejnenie
Súbor: Zverejnenie RPS VV.pdf
Adresár: Ministerstvo vnútra SR / Verejná správa / ObU Senica / POlno a lesny / JPÚ Kunov / 2018 / 0511
Typ: Adobe Acrobat PDF
Veľkosť súboru: 1.78 MB
Dátum súboru: 5. november 2018, 14:56 (PDF, 2 MB)   ID: 311932
Názov zdroja: Vlastnici
Súbor: Vlastnici,spravcovia_a_zastupcovia.pdf
Adresár: Ministerstvo vnútra SR / Verejná správa / ObU Senica / POlno a lesny / JPÚ Kunov / 2018 / 0511
Typ: Adobe Acrobat PDF
Veľkosť súboru: 72.59 kB
Dátum súboru: 5. november 2018, 14:56 (PDF, 74 kB)

13/10/2017

Nariadenie prípravného konania JPÚ v časti k. ú. Kunov

Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor, nariadil Verejnou vyhláškou č. 15/2017 č. j. OU-SE-PLO/2017/011521 zo 4. 10. 2017

prípravné konanie o začatí Jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Kunov

Nariadenie prípravného konania (PDF, 1 MB)   Kunov - Briežky Grafika_o (PDF, 322 kB)   Kunov Briežky - Grafika (PDF, 50 kB)