Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. marec 2023, piatok
 

Náplň činností odboru

Informácie odboru starostlivosti o životné prostredie  |  Ochrana prírody a krajiny  |  Ochrana ovzdušia  |  Odpadové hospodárstvo  |  Štátna vodná správa

 

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zabezpečuje výkon štátnej správu starostlivosti o životné prostredie v rozsahu ustanovenom zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a právne záväznými aktmi Európskej únie, najmä

 

a) na úseku špecializovaných činností

 

1. spolupracuje s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo životného prostredia“) prostredníctvom jeho odborných organizačných útvarov pri zabezpečovaní výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie,

2. zabezpečuje funkciu vecného správcu automatizovaného informačného systému podľa osobitných zákonov, evidenciu a uchovávanie dokumentácie,

3. prijíma hlásenia a oznámenia,

4. rozhoduje o poplatkoch,

5. ukladá pokuty v súlade s osobitnými zákonmi v oblasti starostlivosti o životné prostredie; uloženie pokuty zadáva do informačného systému,

6. schvaľuje programy a plány vyplývajúce z osobitných zákonov v oblasti starostlivosti o životné prostredie,

7. vykonáva činnosti v rámci protipovodňovej ochrany, povodňové prehliadky, vyčísľuje a verifikuje povodňové škody a vydáva povodňové štatúty a pod.,

8. vedie evidencie vo veciach štátnej správy starostlivosti o životné prostredie,

9. predkladá návrhy na školenia a skúšky ministerstvu životného prostredia v oblasti zabezpečenia odborných kvalifikačných predpokladov pre štátnych zamestnancov,

10. vykonáva iné úkony agendy starostlivosti o životné prostredie,

11. kontroluje výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie uskutočňovanej obcami, informáciu o kontrole výkonu štátnej správy zasiela do konca februára bežného roka za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka odboru starostlivosti o životné prostredie okresného úradu podľa článku 1 smernice,

12. upozorňuje obce na nedostatky, ktoré zistí v ich činnosti pri výkone štátnej správy starostlivosti o životné prostredie a vyhradzuje si pôsobnosť obce vo veciach štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, ak to dovoľuje zákon a boli splnené zákonné podmienky,

13. vykonáva štátny dozor vo veciach dosiahnutia cieľov štátnej environmentálnej politiky na miestnej úrovni na základe žiadosti Environmentálneho fondu v súlade so zákonom č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

14. vykonáva úkony na ďalších úsekoch podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, z ktorých vyplývajú úlohy pre oblasť životného prostredia, napr. podľa zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 326/2005 Z. z.“), zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov,

15. spolupracuje v rozsahu svojej pôsobnosti s ministerstvom životného prostredia a vykonáva pre neho úkony, ktoré súvisia s riadením a kontrolou výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa osobitných predpisov ministerstva životného prostredia; spolupracuje s odborom opravných prostriedkov okresného úradu v sídle kraja,

16. spolupracuje na vypracúvaní návrhov smerníc a iných interných aktov riadenia, ktorými ministerstvo životného prostredia riadi a kontroluje štátnu správu starostlivosti o životné prostredie,

17. pripomienkuje v rámci interného pripomienkového konania ministerstva životného prostredia a medzirezortného pripomienkového konania návrhy zákonov a zásadných materiálov v oblasti starostlivosti o životné prostredie, ktorých gestorom je ministerstvo životného prostredia,

18. zabezpečuje v spolupráci s ministerstvom životného prostredia a právnickými osobami v jeho pôsobnosti tvorbu, vydávanie, schvaľovanie, aktualizáciu a zverejňovanie programov, plánov, environmentálnych koncepcií v oblasti svojej pôsobnosti a určovaní rozhodujúcich smerov environmentálnej politiky na jednotlivých úsekoch štátnej správy starostlivosti o životné prostredie na úrovni okresu,

19. vyhotovuje podklady na zabezpečenie financovania preneseného výkonu štátnej správy na obce,

20. vypracúva podklady pre okresný úrad v sídle kraja do plánu hlavných úloh a plánu legislatívnych úloh v oblasti štátnej správy starostlivosti o životné prostredie a jeho vyhodnotenie za uplynulý kalendárny rok pre ministerstvo životného prostredia,

21. pripravuje v rozsahu svojej pôsobnosti a na základe osobitného zákona a v súlade s osobitnými predpismi vo svojom územnom obvode vyhlášky, podklady k vyhláškam a nariadeniam vlády Slovenskej republiky v oblasti starostlivosti o životné prostredie,

22. na požiadanie okresného úradu v sídle kraja poskytuje všetky informácie za svoj územný obvod pre potreby vyhotovenia súboru informácií za územný obvod kraja,

23. vykonáva ďalšie úlohy na úseku štátnej správy starostlivosti o životné prostredie uložené ministerstvom životného prostredia,

24. zasiela okresnému úradu v sídle kraja mesačnú evidenciu o výkone štátnej správy starostlivosti o životné prostredie za bežný mesiac,

 

b) na úseku ochrany prírody a krajiny

 

Podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov najmä

1. vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany prírody a krajiny v rozsahu ustanovenom zákonom,

2. obstaráva projekt ochrany chráneného krajinného prvku,

3. písomne oznamuje zámer vyhlásiť chránený strom alebo chránený krajinný prvok vlastníkovi, správcovi a nájomcovi pozemku dotknutého zamýšľanou ochranou, ktorého možno zistiť z evidencie v katastri nehnuteľností, dotknutej obci a dotknutým orgánom štátnej správy,

4. prijíma a prerokúva pripomienky k zámeru podľa bodu 3 a vyjadrenia k možnosti riešenia spôsobu a určenia výšky poskytnutia náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania podľa zámeru podľa bodu 3,

5. vyzýva ministerstvo životného prostredia alebo ním poverenú organizáciu ochrany prírody alebo správcu majetku štátu dotknutých navrhovaným spôsobom náhrady, aby s vlastníkom prerokovali podmienky poskytnutia náhrady podľa bodu 4 a v prípade dohody s ním uzavreli zmluvu o budúcej zmluve o poskytnutí náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania,

6. prijíma od vlastníka, správcu a nájomcu, ktorí sú dotknutí podmienkami ochrany určenými v zámere podľa bodu 3, informácie o plánovaných činnostiach, ktoré môžu byť v rozpore s podmienkami ochrany určenými v zámere podľa bodu 3, a rozhoduje o určení podmienok na vykonávanie tejto činnosti alebo ju zakazuje,

7. obstaráva a schvaľuje dokument regionálneho územného systému ekologickej stability,

8. vykonáva okresné revízie stavu osobitne chránených častí prírody a krajiny,

9. vydáva súhlas na

9.1. uskutočnenie činnosti, ktorej navrhovateľ bol upozornený vo vyjadrení podľa § 9 tohto zákona, že činnosťou, ku ktorej sa vydáva toto vyjadrenie, môže dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu biotopu európskeho významu alebo biotopu národného významu,

9.2. likvidáciu existujúcich trvalých trávnatých porastov v druhom alebo treťom stupni územnej ochrany s výnimkou činností povoľovaných podľa osobitných predpisov,

9.3. na oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce okrem oplotenia lesnej škôlky, ovocného sadu a vinice v druhom alebo treťom stupni územnej ochrany,

9.4. pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj ustajnenie mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti stáda nad 30 veľkých dobytčích jednotiek, umiestnenie košiara, stavby a iného zariadenia na ich ochranu v druhom alebo treťom stupni územnej ochrany,

9.5. umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia za hranicami zastavaného územia obce v druhom stupni územnej ochrany,

9.6. aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, toxických látok, priemyselných hnojív a silážnych štiav pri poľnohospodárskej, lesohospodárskej a inej činnosti na súvislej ploche väčšej ako 2 hektáre v druhom stupni územnej ochrany,

9.7. vykonávanie prípravy alebo výcviku a s nimi súvisiacich činností ozbrojenými zbormi a ozbrojenými silami mimo vojenských priestorov a vojenských obvodov, v oblasti civilnej ochrany, Hasičským a záchranným zborom alebo zložkami integrovaného záchranného systému za hranicami zastavaného územia obce v druhom až piatom stupni územnej ochrany,

9.8. organizovanie verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí, ako aj iných verejnosti prístupných spoločenských podujatí za hranicami zastavaného územia obce alebo mimo športových a rekreačných areálov na to určených v druhom stupni územnej ochrany,

9.9. umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia, ako je predajný stánok, prístrešok, konštrukcia alebo zariadenie na slávnostnú výzdobu a osvetlenie budov, scénickej stavby pre film alebo televíziu za hranicami zastavaného územia obce v druhom až piatom stupni územnej ochrany,

9.10. umiestnenie zariadenia na vodnom toku alebo inej vodnej ploche neslúžiacej plavbe alebo správe vodného toku alebo vodného diela v druhom alebo treťom stupni územnej ochrany,

9.11. použitie zariadenia spôsobujúce svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové zariadenie, reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb v druhom stupni územnej ochrany,

9.12. umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ako aj akéhokoľvek iného reklamného alebo propagačného pútača alebo tabule v treťom stupni územnej ochrany,

9.13. aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, herbicídov, toxických látok, priemyselných hnojív a silážnych štiav pri poľnohospodárskej, lesohospodárskej a inej činnosti v treťom stupni územnej ochrany,

9.14. let lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením, najmä klzákom, ktorých výška letu je menšia ako 300 metrov nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 metrov od lietadla, alebo lietajúceho športového zariadenia v treťom až piatom stupni územnej ochrany,

9.15. osvetlenie bežeckej trate, lyžiarskej trate a športového areálu mimo uzavretých stavieb v treťom alebo štvrtom stupni územnej ochrany,

9.16. pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj ustajňovanie mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti stáda nad 30 veľkých dobytčích jednotiek vo štvrtom stupni územnej ochrany mimo miest vyhradených spôsobom uvedeným v § 13 ods. 3 písm. b) tohto zákona,

9.17. zriadenie a prevádzkovanie chovnej stanice,

9.18. prevádzkovanie rehabilitačnej stanice,

9.19. označenie chránených území, zariadení ochrany prírody v nich a chránených stromov tabuľami s osobitným označením,

9.20. zber a spracovanie chráneného nerastu a chránenej skameneliny, ako aj obchodovanie s nimi,

9.21. státie plávajúceho zariadenia na vodnom toku alebo inej vodnej ploche prevádzkovateľovi plávajúceho zariadenia,

10. vydáva vyjadrenia k

10.1. vydaniu územného rozhodnutia v územiach s prvým až tretím stupňom územnej ochrany,

10.2. vydaniu stavebného povolenia na stavbu alebo zmenu stavby v prvom až treťom stupni územnej ochrany,

10.3. vydaniu povolenia terénnych úprav, prác alebo zariadení, ak sa nevyžaduje územné rozhodnutie,

10.4. vydaniu rozhodnutia o zmene v užívaní stavby,

10.5. vydaniu rozhodnutia o odstránení stavby alebo dodatočnom povolení stavby,

10.6. vydaniu súhlasu na zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku na lesný pozemok alebo zmenu jedného poľnohospodárskeho druhu pozemku na iný poľnohospodársky druh pozemku, alebo nepoľnohospodárskeho druhu pozemku na poľnohospodársky druh pozemku,

10.7. vydaniu rozhodnutia v konaniach týkajúcich sa prevencie a nápravy environmentálnych škôd na chránených druhoch a chránených biotopoch podľa zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

10.8. vydaniu rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy, ak sa na vykonanie činnosti nevyžaduje územné rozhodnutie,

10.9. vydaniu rozhodnutia o vyňatí lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov alebo rozhodnutia o obmedzení využívania funkcií lesov na lesných pozemkoch, ak sa na vykonanie činnosti nevyžaduje územné rozhodnutie,

10.10. schváleniu zvernice alebo bažantnice,

10.11. schváleniu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav,

10.12. schváleniu alebo zmene územného plánu zóny,

10.13. schváleniu alebo zmene programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce,

11. rozhoduje o

11.1. obmedzení alebo zákaze činnosti (po predchádzajúcom upozornení), ak činnosť vedie k ohrozeniu existencie druhov rastlín a živočíchov alebo k ich degenerácii, k narušeniu rozmnožovacích schopností alebo k zániku ich populácie

11.2. povinnosti správcu elektrických vedení a telekomunikačných zariadení vykonať technické opatrenia zabraňujúce usmrcovaniu vtákov, ak dochádza k preukázateľnému usmrcovaniu vtáctva na nich,

11.3. vykonaní opatrení vlastníkom alebo správcom vodnej stavby alebo líniovej stavby na vlastné náklady na obnovu migračnej priechodnosti a po dohode s príslušným orgánom štátnej správy, ak je prevádzkou vodnej stavby alebo líniovej stavby ohrozené zabezpečenie priaznivého stavu ochrany populácií druhov živočíchov v ich prirodzenom areáli v dôsledku narušenia alebo obmedzenia ich migračných trás,

11.4. nariadení odstránenia inváznych druhov rastlín (po predchádzajúcom upozornení), ak si vlastník, správca, neplní povinnosti v súvislosti s odstraňovaním inváznych druhov rastlín na svojom pozemku,

11.5. obmedzení alebo zákaze činnosti (po predchádzajúcom upozornení) až do odstránenia nedostatkov činnosti, ktorej následkom hrozí poškodenie alebo zničenie prírody a krajiny, alebo činnosti, ktorá takého poškodenie, alebo zničenie spôsobila,

11.6. nariadení odstránenia škodlivých následkov činnosti, ktorá nevyžaduje rozhodnutie orgánu ochrany prírody, a ktorá poškodzuje alebo ničí prírodu alebo krajinu,

11.7. určení podmienok vykonávania činnosti podľa bodu 11.6.,

11.8. obmedzení alebo zákaze činnosti, ak povinná osoba neodstránila škodlivé následky tejto činnosti podľa bodu 11.6. alebo nedodržala podmienky jej vykonávania podľa bodu 11.7.,

11.9. obmedzení alebo zákaze činnosti, ktorá vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody podľa tretej alebo štvrtej časti tohto zákona, ak je vykonávaná bez tohto súhlasu alebo je vykonávaná napriek zákazu podľa tohto zákona,

11.10. zhabaní jedinca chráneného druhu, ak držiteľ nevedie o ňom evidenciu, nepreukáže jeho pôvod alebo s ním nakladá v rozpore s nariadením orgánu štátneho dozoru a rozhodnutie o zhabaní oznamuje ministerstvu životného prostredia,

11.11. uložení povinnosti uhradiť náklady spojené s odobratím, zaistením a so zhabaním jedinca chráneného druhu a s jeho následnou starostlivosťou do právoplatnosti rozhodnutia podľa bodu 11.10. a s premiestnením zhabaného živého jedinca chráneného druhu do záchytného strediska v cudzine alebo v Slovenskej republike alebo s jeho navrátením do voľnej prírody osobe, ktorej bol živý jedinec chráneného druhu zhabaný,

11.12. o určení podrobnejších podmienok vykonávania výrubu, ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov,

11.13. obmedzení výrubu, ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov, a ak je tento výrub v rozpore s požiadavkami na ochranu drevín, chránených druhov a prírodných biotopov,

11.14. náleznom a náhrade nevyhnutných nákladov, ktoré vznikli nálezcovi chráneného nerastu alebo chránenej skameneliny v súvislosti s nálezom,

11.15. určení územných a časových obmedzení výkonu činnosti uvedených vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorým sa vyhlasuje chránené vtáčie územie,

11.16. predĺžení lehoty na výsadbe nových ovocných drevín pri obnove produkčných ovocných drevín,

11.17. nároku na náhradu škody spôsobenej určenými živočíchmi,

12. ak sú na to závažné dôvody, vyhradzuje si pôsobnosť obce vo veciach

12.1. rozhodovania o umiestnení výsadby drevín a ich druhového zloženia za hranicami zastavaného územia obce v území s druhým až piatym stupňom ochrany mimo ovocného sadu, vinice, chmeľnice, záhrady a energetických porastov na poľnohospodárskej pôde,

12.2. starostlivosti o dreviny,

12.3. náhradnej výsadby a finančnej náhrady,

13. upozorňuje

13.1. vlastníka pozemku na výskyt inváznych druhov živočíchov a povinnosť ich odstraňovania,

13.2. vlastníka, správcu alebo užívateľa pozemku na výskyt inváznych druhov rastlín a povinnosť ich odstraňovania a takej starostlivosti o pozemok, ktorá by zamedzila ich rozširovaniu,

14. prijíma nájdené živé jedince chránených druhov rastlín alebo živočíchov, ak ich vlastník nie je známy,

15. prijíma oznámenia o

15.1. náleze chráneného nerastu alebo chránenej skameneliny,

15.2. škode spôsobenej určeným živočíchom,

15.3. výruboch drevín, na ktoré sa nevzťahuje súhlas podľa tohto zákona,

16. upozorňuje stavebné úrady na výskyt chránených druhov živočíchov na stavbách v súvislosti s plánovanými činnosťami, ktoré sú predmetom konaní o

16.1. vydanie stavebného povolenia na stavbu alebo zmenu stavby,

16.2. vydanie povolenia terénnych úprav, prác alebo zariadení, ak sa nevyžaduje územné rozhodnutie,

16.3. vydanie rozhodnutia o zmene v užívaní stavby,

16.4. vydanie rozhodnutia o odstránení stavby alebo dodatočnom povolení stavby,

17. vydáva nálezcovi na požiadanie potvrdenie o oznámení nálezu chráneného nerastu alebo chránenej skameneliny,

18. pripravuje podklady na úhradu výdavkov súvisiace s výkonom činnosti člena stráže prírody,

19. ukladá fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a iným právnickým osobám sankcie a informuje ministerstvo životného prostredia o ich uložení,

20. vopred písomne určuje, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny,

21. určuje príslušnosť obce na vydanie súhlasu na výrub dreviny, ak je na konanie príslušná obec, ktorá je zároveň žiadateľom o vydanie súhlas na výrub dreviny,

22. nariaďuje vykonanie analýzy krvi alebo iného tkaniva (DNA testu) na preukázanie identity jedinca, rodičovstva a dosiahnutie generácie chránených živočíchov, ak je dôvodné podozrenie, že jedinec bol nadobudnutý v rozpore so zákonom,

23. nariaďuje potrebné nápravné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,

24. vykonáva štátny dozor,

25. uchováva kópie evidenčných zoznamov, preukazov o pôvode a druhových kariet,

26. plní ďalšie úlohy vo veciach všeobecnej ochrany prírody a krajiny, osobitnej ochrany prírody a krajiny, dokumentácie ochrany prírody a krajiny, prístupu do krajiny, finančného príspevku, obmedzenia vlastníckych práva a predkupného práva,

 

Podľa zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchoch a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov najmä

1. je orgánom štátneho dozoru vo veciach ochrany exemplárov, okrem veterinárneho dozoru, ktoré vykonávajú orgány štátnej správy na úseku veterinárnej starostlivosti,

2. nariaďuje potrebné nápravné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,

3. v prípade potreby preukázania identity exemplára, rodičovstva a dosiahnutej generácie nariaďuje vykonanie analýzy krvi alebo iného tkaniva (test DNA),

4. rozhoduje o zaistení alebo zhabaní exemplára,

5. ukladá fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám sankcie,

6. bez zbytočného odkladu informuje ministerstvo životného prostredia o uložení sankcie za protiprávne konanie podľa tohto zákona zaslaním kópie právoplatného rozhodnutia alebo kópie bloku (dokladu) o pokute,

7. uchováva kópie evidenčných záznamov, preukazov o pôvode, kníh chovu a potvrdení o registrácii druhových kariet,

8. plní úlohu výkonného orgánu na úseku dohľadu nad nezameniteľným označovaním exemplárov a posudzovania vhodnosti metódy označenia exemplárov,

9. podniká primerané kroky na zabezpečenie dodržiavania ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov a začne konanie v prípade podozrenia z ich porušovania,

10. vydáva preukaz o pôvode, potvrdenie o registrácii a určuje pôvod exemplára,

11. plní ďalšie úlohy vo veciach ochrany exemplárov ustanovené v tomto zákone,

12. je príslušným orgánom podľa čl. 8 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi,

 

c) na úseku štátnej vodnej správy

 

Podľa vodného zákona a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov najmä

1. povoľuje vyňatie vstupov znečisťujúcich látok do podzemných vôd,

2. povoľuje osobitné užívanie vôd,

3. rozhoduje o použití prebytku vody zo zdroja podzemných vôd a o spôsobe prevádzkovania takého zdroja,

4. povoľuje najmä

4.1. vysádzanie, stínanie a odstraňovanie stromov a krov v korytách vodných tokov, na pobrežných pozemkoch a v inundačných územiach,

4.2. ťažbu piesku, štrku, bahna (ďalej len „riečny materiál“) s výnimkou liečivého bahna z pozemkov tvoriacich koryto,

4.3. zasypávanie odstavených ramien vodných tokov, močiarov a odkrytých podzemných vôd,

4.4. odkrytie hladiny podzemných vôd v dôsledku ťažby piesku, štrku alebo iných nevyhradených nerastov,

5. mení a zrušuje ním vydané povolenie na osobitné užívanie vôd,

6. môže zmeniť alebo zrušiť podmienky rozhodnutia, ktorým sa povoľuje vodná stavba, a rozhodnutia, ktoré sa týkajú zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami, ak je to v záujme ochrany vôd,

7. rozhoduje o zastavení vodoprávneho konania, ak žiadateľ nedoplní žiadosť v určenej lehote, alebo ak sa vo vodoprávnom konaní preukáže, že odpadol dôvod konania,

8. určuje lehotu na obnovenie vodnej stavby po jej zániku,

9. vydáva povolenia na vodné stavby – uskutočnenie vodnej stavby, jej zmenu, užívanie, zmenu v užívaní, zrušenie a odstránenie vodnej stavby,

10. koná vo veci ohlásenia stavebných úprav na vodnej stavbe,

11. rozhoduje o podmienkach, za akých možno vykonať stavebnú úpravu alebo zmeny časti hydromelioračnej stavby na cudzom pozemku mimo zastavaného územia obce v rámci povoľovania ich uskutočnenia,

12. rozhoduje o vydaní súhlasu na umiestňovanie a odstraňovanie zariadení vo vodnom toku a v odkrytých podzemných vodách a na ich brehu, najmä zariadení monitorovacieho systému a informačného systému na pozorovanie hladiny, množstva a kvality vody a zariadení neslúžiacich plavbe ani správe vodného toku,

13. rozhoduje o vydaní súhlasu na leteckú aplikáciu hnojív a chemických látok na ochranu rastlín alebo na ničenie škodcov alebo buriny v chránených vodohospodárskych oblastiach a v ochranných pásmach vodárenských zdrojov,

14. rozhoduje o uložení opatrení na ochranu povrchových a podzemných vôd na poľnohospodárskych pozemkoch a lesných pozemkoch,

15. rozhoduje o určení ochranných pásiem vodárenského zdroja,

16. povoľuje vypúšťanie priemyselných odpadových vôd a osobitných vôd s obsahom prioritných nebezpečných látok do verejnej kanalizácie; v konaní vo veci povolenia na vypúšťanie odpadových vôd zo spaľovne odpadov alebo zo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov postupuje aj podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 137/2010 Z. z.“),

17. ukladá povinnosť monitorovať vplyv zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami alebo s prioritnými nebezpečnými látkami na podzemné vody a spôsob oznamovania jeho výsledkov,

18. povoľuje použitie znečisťujúcich látok na vymedzené účely,

19. rozhoduje o uložení opatrení na nápravu pri poškodení povrchových vôd alebo podzemných vôd alebo prostredia s nimi súvisiaceho,

20. rozhoduje v pochybnostiach o tom, či ide o vodný tok, prirodzené koryto alebo umelé koryto a o hranicu koryta,

21. povoľuje ponechanie vodného toku v novom koryte a vymedzuje hranice nového koryta,

22. určuje na užívanie šírku pobrežného pozemku väčšiu ako je ustanovená zákonom,

23. rozhoduje o zákaze vytínať stromy a kry zabezpečujúce stabilizáciu koryta,

24. rozhoduje v pochybnostiach o určení hranice pobrežného pozemku,

25. rozhoduje v pochybnostiach o tom, či ide o vodnú stavbu alebo jej súčasť,

26. rozhoduje o určení pásma ochrany vodnej stavby, ak nejde o verejné vodovody a verejné kanalizácie,

27. rozhoduje o uložení opatrení na odstránenie škodlivého stavu pri poškodení vodnej stavby alebo ohrození jej prevádzky,

28. schvaľuje manipulačný poriadok vodnej stavby a jeho zmeny,

29. ukladá vlastníkovi vodnej stavby povinnosť vypracovať manipulačný poriadok vodnej stavby a predložiť ho na schválenie,

30. uskutočňuje prehliadky na vodných stavbách na základe prizvania,

31. vykonáva štátny vodoochranný dozor a technicko-bezpečnostný dozor v rámci svojej pôsobnosti,

32. rozhoduje o uložení opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone štátneho vodoochranného dozoru a technicko-bezpečnostného dozoru,

33. prerokúva priestupky na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb,

34. ukladá pokuty; uložené pokuty zadáva do informačného systému,

35. v druhom stupni rozhoduje vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni koná obec v rámci preneseného výkonu pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy,

36. kontroluje výkon štátnej vodnej správy uskutočňovanej obcami,

37. vydáva vyjadrenie k zámeru stavby, či je predpokladaná stavba alebo zmena stavby možná z hľadiska ochrany vodných pomerov a za akých podmienok ju možno uskutočniť a užívať,

38. vydáva vyjadrenie na

38.1. pripravované technologické úpravy vo výrobnom procese alebo v objeme výroby, ak majú vplyv na nakladanie s vodami,

38.2. neinvestičné úpravy vodných stavieb a iných stavieb a zariadení, ak môžu ovplyvniť množstvo alebo kvalitu povrchových vôd alebo podzemných vôd,

38.3. ťažbu piesku a štrku a na zemné práce, ak pri nich môže dôjsť k odkrytiu hladiny podzemných vôd alebo k prepadu ich nadložia do podzemných vôd,

38.4. geologické práce a zemné práce vykonávané na inundačných územiach a v ochranných pásmach vodárenských zdrojov,

38.5. schválenie a zmenu lesného hospodárskeho plánu a súhrnného lesného hospodárskeho plánu v chránených vodohospodárskych oblastiach, v inundačných územiach a v ochranných pásmach vodárenských zdrojov,

38.6. účely prerokovania územnoplánovacej dokumentácie k územným plánom obcí a územným plánom zón,

39. vydáva súhlas na

39.1. stavby vo vodách a na pobrežných pozemkoch, stavby v inundačnom území a v ochranných pásmach vodárenských zdrojov alebo stavby vo vzdialenosti do 23 m od vzdušnej päty ochrannej hrádze,

39.2. ropovody a iné líniové produktovody na prepravu znečisťujúcich látok, diaľnice, cesty a miestne komunikácie,

39.3. sklady, nádrže a skládky znečisťujúcich látok, stavby umožňujúce podzemné skladovanie látok v zemských dutinách,

39.4. stavby veľkokapacitných fariem, ktorými sú farmy s kapacitou ustajnených zvierat väčšou ako 400 ks dojníc, 600 ks teliat, 500 ks mladého dobytka, 500 ks výkrmu hovädzieho dobytka, 5 000 ks výkrmu ošípaných, produkčné farmy s kapacitou 700 ks prasníc s odchovom prasiatok do 30 kg živej váhy, 800 ks oviec, 50 tis. ks nosníc, 10 tis. ks brojlerov a 100 tis. ks mládok,

40. povoľuje vyňatie vstupov znečisťujúcich látok do podzemných vôd, ak takéto vypúšťanie nebude ústupkom vzhľadom na dosiahnutie environmentálnych cieľov pre vodný útvar podzemných vôd; vedie evidenciu týchto povolení,

41. vydáva stanoviská v konaniach podľa osobitného predpisu a tam, kde je dotknutým orgánom,

42. je špeciálnym stavebným úradom vo veciach vodných stavieb,

43. vedie evidenciu o vodách podľa § 29 zákona o vodách, najmä vydaných povolení, súhlasov a iných rozhodnutí a zasiela údaje do centrálnej databázy súhrnnej evidencie o vodách, ktorú spravuje Slovenský hydrometeorologický ústav,

44. vyhláškou môže

44.1. upraviť, obmedziť, prípadne zakázať všeobecné užívanie povrchových vôd na vodohospodársky významných vodných tokoch,

44.2. určiť rozsah inundačného územia pri vodohospodársky významných vodných tokoch,

 

d) na úseku štátnej správy rybárstva

 

Podľa zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov

1. ustanovuje a odvoláva rybárskeho hospodára,

2. ustanovuje a odvoláva rybársku stráž a vedie evidenciu členov rybárskej stráže,

3. prerokúva priestupky,

4. ukladá pokuty za správne delikty a priestupky; uložené pokuty zadáva do informačného systému;

 

e) na úseku štátnej správy verejných vodovodov a verejných kanalizácií

 

Podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov najmä:

1. vydáva rozhodnutia podľa tohto zákona,

2. rozhoduje v pochybnostiach, či sa vodovod alebo kanalizácia považuje za verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu podľa tohto zákona,

3. povoľuje výnimku z požiadavky uložiť kanalizačné potrubie na odvádzanie odpadových vôd pri súbehu alebo krížení uložené hlbšie ako vodovodné potrubia na dodávku pitnej vody,

4. rozhoduje o pásmach ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie,

5. vykonáva dohľad na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií, ktorým kontroluje plnenie povinností a podmienok ustanovených zákonom a na základe jeho výsledkov ukladá opatrenia na nápravu protiprávneho konania,

6. prerokúva priestupky,

7. ukladá pokuty; uložené pokuty zadáva do informačného systému,

 

f) na úseku štátnej správy ochrany pred povodňami

 

Podľa zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pre povodňami v znení neskorších predpisov najmä

1. riadi a koordinuje vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami na území obvodu,

2. spolupracuje vo veciach ochrany pred povodňami so správcom vodohospodársky významných vodných tokov a so správcami drobných vodných tokov,

3. v oblasti prevencie

3.1. usmerňuje a kontroluje činnosť obcí pri plnení úloh na úseku ochrany pred povodňami,

3.2. spolupracuje s poverenými osobami, so správcom vodohospodársky významných vodných tokov, vyšším územným celkom, obcami, vlastníkmi, nájomcami a správcami poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy a s ostatnými dotknutými orgánmi štátnej správy na vyhotovení predbežného hodnotenia povodňového rizika a návrhov plánov manažmentu povodňového rizika, ich prehodnocovaní a aktualizácii,

3.3. navrhuje prednostovi okresného úradu zloženie okresnej povodňovej komisie a jej technického štábu, vypracúva jej štatút a predkladá ho na schválenie okresnému úradu v sídle kraja,

3.4. zúčastňuje sa na prerokovaní vodných stavov a prietokov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity,

3.5. navrhuje prednostovi okresného úradu schválenie povodňového plánu obce, ak má drobný vodný tok alebo jeho ucelený úsek v nájme alebo vo výpožičke,

3.6. schvaľuje povodňový plán zabezpečovacích prác správcu drobného vodného toku,

3.7. schvaľuje povodňový plán zabezpečovacích prác správcu ropovodu, plynovodu, teplovodu alebo iného potrubného vedenia, ktoré križuje vodný tok, správcu alebo užívateľa stavby v inundačnom území vodného toku, správcu alebo užívateľa stavby a zariadenia v dosahu vzdutia hladiny vodnej stavby,

3.8. schvaľuje povodňový plán zabezpečovacích prác zhotoviteľa stavby na vodnom toku alebo v inundačnom území vodného toku,

3.9. zostavuje povodňový plán a predkladá ho na schválenie okresnému úradu v sídle kraja; povodňový plán poskytuje okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru,

3.10. vykonáva povodňovú prehliadku v súčinnosti so správcom vodohospodársky významných vodných tokov alebo so správcom drobného vodného toku,

3.11. ukladá rozhodnutím povinnosť odstrániť v určenom termíne nedostatky, ktoré boli zistené pri povodňovej prehliadke,

3.12. oznamuje stavebnému úradu stavbu vo vodnom toku, stavbu križujúcu vodný tok alebo stavbu v inundačnom území, o ktorej sa pri povodňovej prehliadne zistilo, že nemá právoplatné stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie,

3.13. prerokúva priestupky na úseku ochrany pred povodňami a ukladá pokuty; uložené pokuty zadáva do informačného systému,

3.14. určuje rozsah inundačného územia a odovzdáva dokumentáciu určeného inundačného územia orgánom územného plánovania,

4. počas povodňovej situácie

4.1. navrhuje prednostovi okresného úradu vyhlásenie a odvolanie II. stupňa povodňovej aktivity a III. stupňa povodňovej aktivity na návrh správcu vodohospodársky významného vodného toku alebo správcu drobného vodného toku, alebo z vlastného podnetu, ak povodňová situácia presahuje územie obce, a informuje o tom bezodkladne okresný úrad v sídle kraja, dotknuté obce, okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru a Slovenský hydrometeorologický ústav,

4.2. zabezpečuje a plní úlohy operačnej skupiny ochrany pred povodňami okresného úradu ako stálej riadiacej, koordinačnej a výkonnej zložky v čase tretieho stupňa povodňovej aktivity na ochranu pred povodňami,

4.3. organizačne zabezpečuje činnosť okresnej povodňovej komisie a plní úlohy jej sekretariátu,

4.4. organizačne zabezpečuje činnosť technického štábu okresnej povodňovej komisie,

4.5. vypracúva v čase III. stupňa povodňovej aktivity priebežné správy o povodňovej situácii a predkladá ich okresnému úradu v sídle kraja,

4.6. navrhuje prednostovi okresného úradu uložiť osobe povinnosť poskytnúť vecné plnenie na zvládnutie úloh pri ochrane pred povodňami,

4.7. vyžaduje súhlas ministerstva životného prostredia na mimoriadnu manipuláciu na vodných tokoch a na vodných stavbách, na uvoľňovanie ľadovej zátarasy alebo ľadovej zápchy výbušninami a na vytvorenie umelej prietrže na ochranu pred povodňami a o žiadosti informuje okresný úrad v sídle kraja,

4.8. operatívne rieši problémy, ktoré sa vyskytli pri realizácii opatrení na ochranu pred povodňami,

5. po povodni

5.1. navrhuje prednostovi okresného úradu zloženie verifikačnej komisie na overenie správnosti vyhodnotenia povodňových škôd a sumarizuje výsledky verifikácie povodňových škôd,

5.2. vypracúva súhrnnú správu o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach a predkladá ju okresnému úradu v sídle kraja,

  

g) na úseku ochrany ovzdušia a zmeny klímy

 

Podľa zákona č. 137/2010 Z. z.

1. vydáva súhlas pre veľké zdroje znečisťovania ovzdušia (ďalej len „veľký zdroj) a stredné zdroje (ďalej len „stredný zdroj“) podľa § 17 ods. 1, § 18 ods. 1 alebo vyjadrenie podľa § 31 ods. 8 zákona č. 137/2010 Z. z., ak je v integrovanom povoľovaní dotknutým orgánom,

2. v súhlasoch podľa bodu 1 a v rozhodnutiach podľa § 18 ods. 9 a § 31 ods. 2 zákona č. 137/2010 Z. z. môže určiť podmienky prevádzkovania veľkých zdrojov a stredných zdrojov,

3. rozhoduje

3.1. v prípade pochybností o vymedzení, začlenení alebo kategorizácii stacionárneho zdroja a o vymedzení a začlenení jeho zariadení,

3.2. v osobitných prípadoch o skrátení lehôt vykonávania oprávnených meraní, o zrušení alebo zmene súhlasu na predĺženie lehoty alebo na upustenie od oprávnených meraní a určuje prevádzkovateľovi veľkého zdroja alebo prevádzkovateľovi stredného zdroja vykonať mimoriadne oprávnené meranie a lehotu jeho vykonania podľa ustanovených požiadaviek; zmena súhlasu na predĺženie lehoty diskontinuálneho merania alebo upustenie od oprávnených meraní sa neuplatňuje, ak ide o spaľovne odpadov alebo o zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, ktoré sú umiestnené v obytnom území alebo zmiešanom území obce alebo vo vzdialenosti do 700 m od takéhoto územia,

3.3. schvaľuje postupy výpočtu množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok z veľkých zdrojov a stredných zdrojov podľa ustanovených požiadaviek a technický výpočet údajov o dodržaní emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania, ak nie sú schválené v súhlase podľa bodu 1.,

4. určuje

4.1. v súhlasoch podľa bodu 1. alebo v rozhodnutiach podľa § 18 ods. 9 a § 31 ods. 2 zákona č. 137/2010 Z. z. emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania veľkých zdrojov a stredných zdrojov,

4.2. rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie veľkých zdrojov a stredných zdrojov, ak nie sú určené v súhlase vydanom podľa bodu 1.,

4.3. v pochybnostiach prevádzkovateľovi veľkého zdroja alebo prevádzkovateľovi stredného zdroja vykonať overovacie oprávnené meranie a lehotu jeho vykonania podľa ustanovených požiadaviek,

4.4. prevádzkovateľovi veľkého zdroja alebo prevádzkovateľom stredného zdroja podmienku vykonávania oprávnených meraní pri záložných systémoch a v tých miestach merania technologických zdrojov, v ktorých to nie je ustanovené, ak nie je určená v súhlase podľa bodu 1.,

5. môže určiť

5.1. výnimky z emisných limitov a z technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania, z monitorovania údajov o ich dodržaní a čas ich trvania, ak nie sú určené v súhlasoch podľa bodu 1. alebo v rozhodnutiach podľa § 18 ods. 9 a § 31 ods. 2 zákona č. 137/2010 Z. z., a ak je tak ustanovené,

5.2. podľa druhu vypúšťaných znečisťujúcich látok z veľkých zdrojov a stredných zdrojov, ktoré všeobecné emisné limity, ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie zákona č. 137/2010 Z. z., sa pre konkrétny stacionárny zdroj uplatňujú,

5.3. pre veľké zdroje a stredné zdroje, ktoré technické požiadavky a podmienky prevádzkovania sa pre konkrétny zdroj uplatňujú, ak ich všeobecne záväzný právny predpis vydaný na vykonanie zákona č. 137/2010 Z. z. ustanovuje variantne,

5.4. priloženie odborného posudku k žiadostiam o vydanie súhlasu alebo vyjadrenia podľa bodu l.,

6. zabezpečuje

6.1. udržanie kvality ovzdušia,

6.2. zverejnenie ročných správ o prevádzke a kontrole spaľovní odpadov alebo zariadení na spoluspaľovanie odpadov o kapacite 2 a viac ton spaľovaného odpadu za hodinu a zoznamu spaľovní a zariadení na spoluspaľovanie odpadov s kapacitou pod 2 tony za hodinu každoročne do 31. mája nasledujúceho roka; v tejto lehote zverejňuje aj zoznam stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá,

7. podieľa sa na vypracovaní programu a integrovaného programu na zlepšenie kvality ovzdušia,

8. preskúmava periodicky podmienky prevádzkovania spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov a podľa potreby ich upravuje alebo určuje nové podmienky prevádzkovania podľa § 18 ods. 9 zákona č. 137/2010 Z. z.,

9. uloží prevádzkovateľovi veľkého zdroja a prevádzkovateľovi stredného zdroja opatrenia na nápravu, ak neplnia povinnosti ustanovené zákonom č. 137/2010 Z. z. a všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu ovzdušia,

10. môže povoliť na údržbu a reštaurovanie kultúrnych pamiatok a historických vozidiel nákup a použitie obmedzeného množstva regulovaných výrobkov, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa § 14 ods. 6 zákona č. 137/2010 Z. z.,

11. spracúva

11.1. každoročne súhrnné ročné vyhodnotenie prevádzkovej evidencie stacionárnych zdrojov v okrese za predchádzajúci rok a predkladá ho poverenej organizácii v elektronickej forme do 31. mája,

11.2. každoročne údaje o množstvách a kvalite predaných palív za predchádzajúci rok, ktoré predkladá ten, kto predáva tuhé palivo a kvapalné ropné palivo, a predkladá ich poverenej organizácii v elektronickej forme do 31. mája,

12. sprístupňuje

12.1. verejnosti žiadosti o vydanie súhlasu, súhlasy vydané na ich základe a ich aktualizácie a vykonáva verejné prerokovanie žiadosti o vydanie súhlasu, ak ide o konanie podľa § 18 zákona č. 137/2010 Z. z.,

12.2. verejnosti súhlasy a ich aktualizácie vydané na povolenie stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá,

13. ukladá pokuty prevádzkovateľom veľkých zdrojov a prevádzkovateľom stredných zdrojov a tomu, kto vyrába, dováža a predáva palivá; uložené pokuty zadáva do informačného systému,

14. vydáva stanoviská k územným plánom obcí a územným plánom zón,

15. oznamuje bezodkladne písomne ministerstvu životného prostredia výnimky určené podľa § 26 ods. 3 písm. l) zákona č. 137/2010 Z. z.,

16. vykonáva štátnu správu ochrany ovzdušia, ktorá podľa zákona č. 137/2010 Z. z. nepatrí iným orgánom ochrany ovzdušia,

 

Podľa zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. rozhoduje o vydaní povolení, ich zmene alebo o vyradení prevádzky zo schémy obchodovania

2. oznamuje

2.1. vydanie povolení, ich zmenu alebo vyradenie prevádzky zo schémy obchodovania ministerstvu životného prostredia,

2.2. ministerstvu životného prostredia informáciu, ak prevádzkovateľ nepredloží správu o emisiách skleníkových plynov (ďalej len „správa“), alebo správa nie je overená ako správna,

3. vydáva prevádzkovateľom a dobrovoľným účastníkom schémy obchodovania potvrdenia o správnosti správy,

4. predkladá každoročne do 31. marca vnútroštátnemu správcovi (organizácii poverenej ministerstvom životného prostredia správou registra pre kvóty skleníkových plynov) potvrdenie o správnosti správy,

5. schvaľuje každú významnú zmenu monitorovacieho plánu na zisťovanie a vykazovanie emisií skleníkových plynov prevádzkovateľa,

6. ukladá pokuty za správne delikty; uložené pokuty zadáva do informačného systému,

7. postupuje podľa zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak nastanú pochybnosti o správnosti overenej správy,

8. schvaľuje žiadosť overovateľa nevykonať návštevu na mieste a správu o zlepšení,

9. vykonáva konzervatívny odhad emisií,

10. informuje ministerstvo životného prostredia o zistených skutočnostiach,

11. preskúma povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov každých päť rokov a následne vykoná jeho zmeny a doplnenia,

12. rozhoduje o odvolaniach vo veciach podľa bodov 1. a 6.;

 

Podľa zákona č. 321/2012 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 180/2013 Z. z.

1. vydáva súhlas na skladovanie kontrolovanej látky od 1 000 kg vrátane, okrem skladovania halónov na kritické použitie,

2. vydáva vyjadrenie k zriaďovaniu a zmene stavieb na skladovanie kontrolovanej látky od 1 000 kg vrátane, okrem skladovania halónov na kritické použitie;

 

Podľa zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov

1. rozhoduje o poplatku právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje veľký zdroj znečisťovania ovzdušia alebo stredný zdroj znečisťovania ovzdušia,

2. ukladá pokuty; uložené pokuty zadáva do informačného systému;

 

Podľa zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. vedie evidenciu prevádzkovateľov zariadení,

2. vedie evidenciu údajov o fluórovaných skleníkových plynoch, výrobkoch a zariadeniach oznámených prevádzkovateľom zariadenia a predkladá ich ministerstvu životného prostredia;

 

h) na úseku odpadového hospodárstva

 

Podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov najmä

1. vydáva súhlas na

1.1. prevádzkovanie zariadenia na: zneškodňovanie odpadov, zhodnocovanie odpadov, na zber odpadov, vrátane zberného dvora,

1.2. zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadov,

1.3. vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov, zariadenia na zhodnocovanie odpadov,

1.4. nakladanie s nebezpečnými odpadmi, vrátane prepravy,

1.5. zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu,

1.6. zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia,

1.7. uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následne monitorovanie,

1.8. dekontamináciu,

1.9. zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov alebo zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly, odpadov z výroby oxidu titaničitého,

1.10. odovzdanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti,

1.11. prevádzkovanie úložiska dočasného uskladnenia ortuti,

1.12. uzavretie úložiska dočasného uskladnenia ortuti alebo jej časti a jeho následné monitorovanie,

1.13. zhromažďovanie odpadu dlhšie ako jeden rok pred jeho zneškodnením alebo dlhšie ako tri roky pred jeho zhodnotením,

2. rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu obce,

3. vyjadruje sa k územným plánom obcí a územným plánom zón,

4. schvaľuje projektovú dokumentáciu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky a úložiska,

5. uskutočňuje konanie vo veci

5.1. nezákonne umiestneného odpadu,

5.2. umiestnenia vozidla na určené parkovisko a súvisiacich povinnosti držiteľa vozidla,

6. rozhoduje o

6.1. neexistencii vozidla,

6.2. tom, či vlastníctvo k vozidlu nadobudne štát a zároveň určí, že vozidlo je starým vozidlom,

6.3. povinnosti oddeliť nebezpečný odpad,

7. určuje, či vozidlo je starým vozidlom,

8. vykonáva štátny dozor,

9. prerokúva priestupky a ukladá pokuty; uložené pokuty zadáva do informačného systému,

10. vypracúva podklady na vypracovanie programu kraja a programu Slovenskej republiky v oblasti odpadového hospodárstva,

11. posudzuje program odpadového hospodárstva obce a schvaľuje program držiteľa polychlórovaných bifenylov,

12. vydáva stanovisko k plánu nakladania s ťažobným odpadom,

13. vydáva potvrdenie

13.1. o uzavretí skládky,

13.2. na čerpanie účelovej finančnej rezervy,

13.3. na uzavretie úložiska dočasného uskladnenia ortuti,

13.4. vlastníkovi prostriedkov účelovej finančnej rezervy po skončení monitorovania skládky odpadov voľne nakladať s nevyčerpanou časťou účelovej finančnej rezervy,

14. vykonáva registráciu podnikateľských subjektov v oblasti zberu odpadov alebo prepravy odpadov; registráciu prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, ktorého ročná kapacita neprevyšuje 100 ton, ako i registráciu obchodníka a sprostredkovateľa v tejto oblasti,

15. vedie evidenciu

15.1. hlásení o vzniku a nakladaní s odpadmi,

15.2. sprievodných listov nebezpečných odpadov,

15.3. vydaných vyjadrení a rozhodnutí,

15.4. hlásení o odpadoch z výrobkov alebo materiálov a o objeme ich zhodnotenia zo zberu odpadov na území Slovenskej republiky,

16. vykonáva monitorovanie vo veci zneškodňovania oxidu titaničitého,

17. vydáva vyjadrenia k

17.1. výstavbe, týkajúcej sa odpadového hospodárstva,

17.2. pripravovaným zmenám výroby súvisiacej so zmenou nakladania s odpadom,

17.3. dokumentácii alebo plánu likvidácie banských diel a lomov,

17.4. územnoplánovacej dokumentácii pri jej prerokovaní,

18. poskytuje na požiadanie informácie o existencii a umiestnení zariadení vhodných na zhodnotenie daného odpadu a na zneškodnenie daného odpadu v územnom obvode okresného úradu, 
 

Podľa zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov

1. prijíma oznámenia a hlásenia od prevádzkovateľov skládky odpadov alebo odkaliska,

2. nahliada do podkladov a kontroluje podklady prevádzkovateľov skládky odpadov alebo odkaliska slúžiace na výpočet poplatku za uloženie odpadu,

3. ukladá pokuty; uložené pokuty zadáva do informačného systému;

 

Podľa zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov najmä

1. rozhoduje o zaradení úložiska, ktorým je odkalisko, do zodpovedajúcej kategórie, okrem odkaliska vzniknutého pri banskej činnosti,

2. povoľuje zriadenie, užívanie, zmeny a uzavretie úložiska, ktorým je odkalisko, okrem odkaliska vzniknutého pri banskej činnosti,

3. prijíma oznámenia a správy prevádzkovateľov a nariaďuje potrebné opatrenia týkajúce sa úložiska, ktorým je odkalisko, okrem odkaliska vzniknutého pri banskej činnosti a zabezpečí vypracovanie znaleckého posudku týkajúceho sa takéhoto odkaliska,

4. vydáva súhlas s uzavretím úložiska, ktorým je odkalisko, okrem odkaliska vzniknutého pri banskej činnosti a nariaďuje vykonanie potrebných opatrení na takomto odkalisku po jeho uzavretí,

5. nariaďuje preukázanie dôvodov, pre ktoré nie je potrebné znižovať limity koncentrácie kyanidu v ťažobnom odpade ukladanom na úložisko, ktorým je odkalisko, okrem odkaliska vzniknutého pri banskej činnosti,

6. prijíma oznámenie prevádzkovateľa o vytvorení osobitného účtu na odvádzanie účelovej finančnej rezervy pre úložisko, ktorým je odkalisko, okrem odkaliska vzniknutého pri banskej činnosti, každoročne kontroluje výšku odvedených prostriedkov a vydáva súhlas na čerpanie prostriedkov z tohto účtu,

7. informuje ministerstvo životného prostredia o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že prevádzka úložiska, ktorým je odkalisko, okrem odkaliska vzniknutého pri banskej činnosti, ktoré je úložiskom kategórie A, alebo závažná havária vzniknutá na takomto odkalisku môže mať významný cezhraničný vplyv,

8. poskytuje potrebné údaje do informačného systému,

9. ukladá pokuty; uložené pokuty zadáva do informačného systému,

10. plní ďalšie úlohy vo veciach nakladania s ťažobným odpadom,

11. vyjadruje sa k bezpečnostnej správe alebo jej aktualizácii vypracovanej podľa zákona č. 128/2015 Z. z.,

12. vykonáva štátny dozor,

 

i) na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie

 

Podľa zákona č. 24/2006 Z. z. najmä

1. vykonáva posudzovanie strategických dokumentov s dosahom na svoj územný obvod,

2. vykonáva zisťovacie konanie strategických dokumentov a navrhovaných činností s dosahom na územie okresu,

3. zabezpečuje posudzovanie strategických dokumentov a navrhovaných činností, ak takáto povinnosť vyplynie zo zisťovacieho konania,

4. je správnym orgánom v konaní o pochybnostiach, či niektoré náklady spojené s posudzovaním vplyvu strategického dokumentu na životné prostredie znáša obstarávateľ alebo navrhovateľ,

5. poskytuje odbornú pomoc pri uplatňovaní zákona,

6. zúčastňuje sa konzultácií podľa § 23,

7. poskytuje informácie o posudzovaní vplyvov do komplexného informačného systému posudzovania vplyvov na životné prostredie,

8. zabezpečuje uchovávanie dokumentácie z procesu posudzovania po ukončení procesu posudzovania a na požiadanie z nej poskytuje informácie,

9. určuje spracovateľov posudku,

 

j) na úseku prevencie a nápravy environmentálnych škôd

 

Podľa zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach prevencie a nápravy environmentálnych škôd,

2. prijíma a eviduje oznámenia vo veciach environmentálnych škôd, informuje o nich ministerstvo životného prostredia a prijíma a eviduje kópie zmlúv o spôsobe krytia zodpovednosti za environmentálnu škodu,

3. vykonáva konzultácie k tomu, či došlo k bezprostrednej hrozbe environmentálnej škody alebo či vznikla environmentálna škoda,

4. schvaľuje návrh nápravných opatrení,

5. rozhoduje vo veciach environmentálnych škôd,

6. prijíma a vykonáva preventívne opatrenia a nápravné opatrenia vo veci environmentálnej škody,

7. vykonáva štátny dozor,

8. ukladá pokuty; uložené pokuty zadáva do informačného systému,

 

k) na úseku prevencie závažných priemyselných havárií

 

Podľa zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 128/2015 Z. z. najmä

1. vyjadruje sa k bezpečnostnej správe alebo k jej aktualizácii,

2. vykonáva štátny dozor na úseku prevencie závažných priemyselných havárií v rozsahu svojej pôsobnosti podľa osobitných predpisov,

3. spolupracuje s ministerstvom životného prostredia pri spracúvaní plánu kontrol podnikov a so Slovenskou inšpekciou životného prostredia pri spracúvaní plánu bežných kontrol,

 

l) na úseku environmentálneho manažérstva a auditu


Podľa zákona č. 351/2012 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. je orgánom presadzovania práva, ktorý plní úlohy podľa Nariadenia (ES) č. 1221/2009,

 

m) na úseku spoločných činností

 

1. prešetruje a vybavuje sťažnosti podľa zákona č. 9/2010 Z. z., zabezpečuje vybavovanie petícií podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a sprístupňuje informácie podľa zákona o slobode informácií,

2. pripravuje vyhlášky v rozsahu svojej pôsobnosti a zabezpečuje predloženie žiadosti o ich uverejnenie,

3. vypracúva podklady do ročného plánu okresného úradu a plánu kontrolnej činnosti okresného úradu, zabezpečuje ich vyhodnotenie a kontroluje plnenie prijatých opatrení,

4. poskytuje údaje z evidencií vedených odborom okresného úradu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov,

5. zabezpečuje súhrnné údaje a kontrolu správnosti údajov poskytovaných obcami a samosprávnymi krajmi, ktoré sa týkajú vykazovania a hodnotenia rozhodovacej činnosti v oblasti preneseného výkonu štátnej správy a iných rozhodujúcich činností súvisiacich so zabezpečovaním preneseného výkonu štátnej správy,

6. poskytuje odbornú pomoc obciam pri plnení úloh preneseného výkonu štátnej správy v rozsahu svojej pôsobnosti,

7. vyzýva písomne obec na nápravu a určuje jej lehotu, ak dlhodobo, najmenej šesť mesiacov, nevykonáva svoju pôsobnosť pri prenesenom výkone štátnej správy a neurobila v tomto čase žiadne opatrenie na zabezpečenie jej výkonu,

8. spolupracuje v rozsahu svojej pôsobnosti s inými miestnymi orgánmi štátnej správy, vyššími územnými celkami, obcami v územnom obvode okresného úradu, právnickými osobami a inými odbornými organizáciami,

9. poskytuje súčinnosť centru podpory pri výkone rozhodnutia za pohľadávky okresného úradu,

10. spracúva obstarávanie zákaziek tovaru a služieb s nízkou hodnotou (napr. školenia, právne služby, súťaže), ktoré nie sú zaradené do žiadnej z komoditných skupín, spracúva objednávky a potvrdzuje ich prijatie do integrovaného informačného systému SAP,

11. plní v určenom rozsahu úlohy odboru v klientskom centre okresného úradu.