Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. marec 2023, streda
 

Ochrana prírody a krajiny

Dokumentácia ochrany prírody a krajiny „Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Myjava“ – oznámenie o začatí jeho prerokovania a schvaľovacieho konania, verejná vyhláška OU-MY-OSZP-2021/000165-002

„Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Myjava“ (2019, SAŽP Banská Bystrica)

Sadzobník správnych poplatkov na úseku ochrany prírody a krajiny (PDF, 254 kB)


Upovedomenie o začatí správnych konaní podľa § 82 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

27. 2. 2023 | Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany v k.ú. Stará Myjava zo dňa 24.02.2023 č.j. OU-MY-OSZP-2023/432-2 (223,2 kB)

9. 2. 2023 | Oznámenie o výrube drevín rastúcich mimo lesa v obvode dráhy, ktoré sú ohrozením prevádzky dráhy alebo niektorej jej súčasti alebo ohrozením bezpečnosti a plynulosti dopravy na dráhe podľa osobitného predpisu - zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene (773,0 kB)

9. 2. 2023 | Upovedomenie o začatí správneho konana vo veci udelenia súhlasu na aplikáciu chemických látok a hnojív pri poľnohospodárskej činnosti v území s 2. a 3. stupňom ochrany k.ú. Vrbovce CHKO BK a Turá Lúka Prírodná pamiatka Rieka Myjava OU-MY-OSZP-2023/349-2 (225,1 kB)

8. 2. 2023 | Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s 1. stupňom ochrany (ovocný sad mimo zastaveného územia obce) v k.ú. Košariská časť Horné Košariská zo dňa 08.02.2023 č.j. OU-MY-OSZP-2023/342-2 (223,6 kB)

Tlačivá na úseku ochrany prírody a krajiny

Oznámenie o plánovanom výrube podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o výrube dreviny rastúcej mimo lesa, ak je ho nevyhnutné vykonať z dôvodov osobitných predpisov. (RTF, 79 kB)

Oznámenie o vzniku škody spôsobenej určeným živočíchom. (RTF, 14 kB)

Žiadosť o vydanie vyjadrenia k zmene druhu pozemku. (RTF, 52 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny rastúcej mimo lesa. (RTF, 50 kB)

Oznámenie podľa § 47 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o výrube dreviny rastúcej mimo lesa pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín. (RTF, 16 kB)

Oznámenie podľa § 47 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o výrube dreviny rastúcej mimo lesa pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe značnej škody na majetku. (RTF, 16 kB)

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska/vyjadrenia/stanoviska k projektovej dokumentácií stavby. (RTF, 42 kB)