Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. december 2023, štvrtok
 

Ochrana prírody a krajiny

Dokumentácia ochrany prírody a krajiny „Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Myjava“ – oznámenie o začatí jeho prerokovania a schvaľovacieho konania, verejná vyhláška OU-MY-OSZP-2021/000165-002

„Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Myjava“ (2019, SAŽP Banská Bystrica)

Sadzobník správnych poplatkov na úseku ochrany prírody a krajiny (PDF, 254 kB)


Oznámenia o výrube drevín podľa osobitných predpisov

28. 11. 2023 | Oznámenie o výrube drevín ohrozujúcich bezpečnosť vlakovej dopravy na trati Nové Mesto nad Váhom - Vrbovce, v žkm. 29,106 -30,250, v katastri obce Poriadie na pozemkoch v správe ŽSR. č.j. 1102-2023 ŽSR oblastné riaditeľstvo Trnava (3,2 MB)

28. 11. 2023 | Oznam: Odstraňovanie náletových porastov v ochrannom pásme vzdušného elektrického vedenia - 22 VN - Jablonka Švancárová dolina, OU-MY- OSZP-2023/1100 (1,7 MB)

28. 11. 2023 | Oznam: Odstraňovanie náletových porastov v ochrannom pásme vzdušného elektrického vedenia - 22 VN - Priepasné, OU-MY-OSZP-2023/001099 (636,8 kB)

22. 11. 2023 | Oznámenie o plánovanom výrube drevín k.ú. Vrbiovce 1094-2023 ALTA-PJ, s.r.o. (748,6 kB)

21. 11. 2023 | Oznámenie - plánovaný výrub drevín - 1018-2023 (541,7 kB)

21. 11. 2023 | Oznámenie - plánovaný výrub drevín - 960-2023 (507,5 kB)

21. 11. 2023 | Oznam: Odstraňovanie náletov porastov v ochrannom pásme vzdušného elektrického vedenia - 22 VN - Brezová pod Bradlom - časť Žriedlová dolina (964,6 kB)

16. 11. 2023 | Oznámenie o plánovanom výrube - Stará Myjava (521,3 kB)

Upovedomenie o začatí správnych konaní podľa § 82 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

6. 12. 2023 | Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci rozhodovania o súhlase na výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany (záhrada mimo zastaveného územia obce) k.ú. Poriadie časť Jastrabinec č.j. OU-MY-OSZP-2023/1112-2 zo dňa 06.12.2023 (223,5 kB)

28. 11. 2023 | Upovedomenie o začatí správneho konania - výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany k.ú. Myjava záhradkárska osada Cengelka (ostatná plocha mimo zastavaného územia obce) č.j. OU-MY-OSZP-2023/1103-2 zo dňa 28.11.2023 (223,2 kB)

16. 11. 2023 | Výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany - upovedomenie o začatí správneho konania - č.j.:  OU-MY-OSZP-2023/0001073-2 (217,4 kB)

3. 11. 2023 | Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci rozhodovania o súhlase na výrub dreviny mimo lesa v území s 1.stupňom ochrany (zastavaná plocha a nádvorie mimo zastaveného územia obce) k.ú. Polianka č.j. OU-MY-OSZP-2023/1026-2 zo dňa 03.11.2023 (223,5 kB)

3. 11. 2023 | Oznámenie o výrube drevín rastúcich na prietočnom profile toku Šindelák (druh pozemku vodná plocha) v k.ú. Košariská, Slovenský vodohospodársky podnik, Povodie dolného Váhu, Piešťany (497,2 kB)

3. 11. 2023 | Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci rozhodovania o súhlase na výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany (ostatná plocha, mimo zastaveného územia obce) k.ú. Polianka č.j. OU-MY-OSZP-2023/1019-2 zo dňa 03.11.2023 (223,5 kB)

27. 10. 2023 | Upovedomenie o začatí správneho konania - výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany k.ú. Brezová pod Bradlom (záhrada, mimo zastavaného územia obce) č.j. OU-MY-OSZP-2023/1001-2 zo dňa 27.10.2023 (224,1 kB)

24. 10. 2023 | Upovedomenie o začatí správneho konania - Výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s druhým stupňom ochrany v k.ú. Stará Myjava č.j. OU-MY-OSZP-2023/974-2 zo dňa 24.10.2023 (223,3 kB)

20. 10. 2023 | Oznámenie: výrub a orez porastov z dôvodu pravidelnej údržby ochranného pásma elektrovodov, v ochrannom pásme vzdušného vedenia VN 209 Stará Turá - Paprad - Hrašné, prechádzajúcimi územiami obcí Hrašné a Rudník, spoločnosť EKOREM s.r.o. Lipany (685,7 kB)

28. 9. 2023 | Upovedomenie o začatí správneho konania - výrub drevín mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany k.ú. Podkylava (zastavaná plocha a nádvorie, mimo zastavaného územia obce) č.j. OU-MY-OSZP-2023/938-2 zo dňa 28.05.2023 (223,7 kB)

28. 9. 2023 | Upovedomenie o začatí správneho konania - výrub drevín mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany k.ú. Priepasné (ostatná plocha, mimo zastavaného územia obce) č.j. OU-MY-OSZP-2023/939-2 zo dňa 28.05.2023 (224,4 kB)

21. 9. 2023 | Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci rozhodovanie o súhlase na výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany zastavaná plocha a nádvorie mimo zastaveného územia obce k.ú. Priepasné č.j. OU-MY-OSZP-2023/920-2 zo dňa 21.09.2023 (223,5 kB)

18. 9. 2023 | Upovedomenie o začatí správneho konania - výrub drevín mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany k.ú. Jablonka (záhrada, mimo zastavaného územia obce) č.j. OU-MY-OSZP-2023/917-2 zo dňa 18.09.2023 (224,0 kB) (PDF, 224 kB)

13. 9. 2023 | Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci rozhodovanie o súhlase na výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany mimo zastaveného územia obce k.ú. Brezová pod Bradlom č.j. OU-MY-OSZP-2023/898-2 zo dňa 13.09.2023 (224,0 kB)

Tlačivá na úseku ochrany prírody a krajiny

Oznámenie o plánovanom výrube podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o výrube dreviny rastúcej mimo lesa, ak je ho nevyhnutné vykonať z dôvodov osobitných predpisov. (RTF, 79 kB)

Oznámenie o vzniku škody spôsobenej určeným živočíchom. (RTF, 14 kB)

Žiadosť o vydanie vyjadrenia k zmene druhu pozemku. (RTF, 52 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny rastúcej mimo lesa. (RTF, 50 kB)

Oznámenie podľa § 47 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o výrube dreviny rastúcej mimo lesa pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín. (RTF, 16 kB)

Oznámenie podľa § 47 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o výrube dreviny rastúcej mimo lesa pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe značnej škody na majetku. (RTF, 16 kB)

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska/vyjadrenia/stanoviska k projektovej dokumentácií stavby. (RTF, 42 kB)