Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. máj 2024, utorok
 

Ochrana prírody a krajiny

Dokumentácia ochrany prírody a krajiny „Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Myjava“ – oznámenie o začatí jeho prerokovania a schvaľovacieho konania, verejná vyhláška OU-MY-OSZP-2021/000165-002

„Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Myjava“ (2019, SAŽP Banská Bystrica)

Sadzobník správnych poplatkov na úseku ochrany prírody a krajiny (PDF, 254 kB)


Oznámenia o výrube drevín podľa osobitných predpisov

Upovedomenie o začatí správnych konaní podľa § 82 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

13. 5. 2024 | Upovedomenie o začatí správneho konania - výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany (ostatná plocha) mimo zastavaného územia obce v k.ú. Podkylava č.j. OU-MY-OSZP-2024/667-2 zo dňa 13.05.2024 (225,0 kB)

6. 5. 2024 | Upovedomenie o začatí správneho konania - výrub dreviny rastúcej mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany (zastavaná plocha a nádvorie mimo zastavaného územia obce) v k.ú. Brezová pod Bradlom č.j. OU-MY-OSZP-2024/664-2 zo dňa 06.05.2024 (224,4 kB)

23. 4. 2024 | Upovedomenie o začatí správneho konania - výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s 2. stupňom ochrany, zastavaná plocha a nádvorie mimo zastavaného územia obce v k.ú. Vrbovce časť Pláňava v CHKO Biele Karpaty č.j. OU-MY-OSZP-2024/614-2 zo dňa 22.04.2024 (225,0 kB)

10. 4. 2024 | Výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany - upovedomenie o začatí správneho konania - Č.j.: OU-MY-OSZP-2024/000610-2 (216,7 kB)

4. 4. 2024 | Upovedomenie o začatí správneho konania - výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany (záhrada) v k.ú. Priepasné č.j. OU-MY-OSZP-2024/604-2 zo dňa 04.04.2024 (223,7 kB)

25. 3. 2024 | Výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany - upovedomenie o začatí správneho konania - č.j.: OU-MY-OSZP-2024/000563-2 (217,6 kB)

21. 3. 2024 | Upovedomenie o začatí správneho konania - výrub dreviny rastúcej mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany (zastavaná plocha a nádvorie mimo zastavaného územia obce) v k.ú. Turá Lúka časť Vankovi a U Majtánov č.j. OU-MY-OSZP-2024/562-2 zo dňa 21.03.2024 (223,2 kB)

21. 3. 2024 | Upovedomenie o začatí správneho konania - výrub dreviny rastúcej mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany (zastavaná plocha a nádvorie mimo zastavaného územia obce) v k.ú. Brestovec časť Lieštie č.j. OU-MY-OSZP-2024/552-2 zo dňa 21.03.2024 (224,0 kB)

19. 3. 2024 | Upovedomenie o začatí správneho konania - výrub drevín rastúcich mimo lesa - súvislých krovitých porastov v území s prvým stupňom ochrany trvalý trávnatý porast, mimo zastavaného územia obce v k.ú. Podkylava č.j. OU-MY-OSZP-2024/543-2 zo dňa 15.03.2024 (224,7 kB)

14. 3. 2024 | Oznámenie o výrube pod elektrovodmi: výrub a orez porastov ochrannom v pásme vzdušného vedenia VN 264 Krajné - Podkylava, spoločnosť Ekorem s.r.o. Lipany (1,1 MB)

Tlačivá na úseku ochrany prírody a krajiny

Oznámenie o plánovanom výrube podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o výrube dreviny rastúcej mimo lesa, ak je ho nevyhnutné vykonať z dôvodov osobitných predpisov. (RTF, 79 kB)

Oznámenie o vzniku škody spôsobenej určeným živočíchom. (RTF, 14 kB)

Žiadosť o vydanie vyjadrenia k zmene druhu pozemku. (RTF, 52 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny rastúcej mimo lesa. (RTF, 50 kB)

Oznámenie podľa § 47 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o výrube dreviny rastúcej mimo lesa pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín. (RTF, 16 kB)

Oznámenie podľa § 47 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o výrube dreviny rastúcej mimo lesa pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe značnej škody na majetku. (RTF, 16 kB)

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska/vyjadrenia/stanoviska k projektovej dokumentácií stavby. (RTF, 42 kB)