Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. júl 2021, utorok
 

Ochrana prírody a krajiny

Oznámenie o plánovanom výrube dreviny rastúcej mimo lesa, ak je ho nevyhnutné vykonať z dôvodov osobitných predpisov v k.ú. Turá Lúka, IN SITU P&R s. r.o. Bratislava zo dňa 14.06.2021. (614,2 kB)

Dokumentácia ochrany prírody a krajiny „Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Myjava“ – oznámenie o začatí jeho prerokovania a schvaľovacieho konania, verejná vyhláška OU-MY-OSZP-2021/000165-002

„Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Myjava“ (2019, SAŽP Banská Bystrica)

Sadzobník správnych poplatkov na úseku ochrany prírody a krajiny (PDF, 254 kB)


Upovedomie o začatí správnych konaní podľa § 82 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

  

Tlačivá na úseku ochrany prírody a krajiny

Oznámenie o plánovanom výrube podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o výrube dreviny rastúcej mimo lesa, ak je ho nevyhnutné vykonať z dôvodov osobitných predpisov. (RTF, 79 kB)

Oznámenie o vzniku škody spôsobenej určeným živočíchom. (RTF, 38 kB)

Žiadosť o vydanie vyjadrenia k zmene druhu pozemku. (RTF, 52 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny rastúcej mimo lesa. (RTF, 50 kB)

Oznámenie podľa § 47 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o výrube dreviny rastúcej mimo lesa pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín. (RTF, 54 kB)

Oznámenie podľa § 47 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o výrube dreviny rastúcej mimo lesa pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe značnej škody na majetku. (RTF, 48 kB)

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska/vyjadrenia/stanoviska k projektovej dokumentácií stavby. (RTF, 42 kB)