Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. jún 2024, pondelok
 

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Informácie pre verejnosť EIA/SEA

Informácie z procesu posudzovania vplyvov navrhovaných činností  (EIA) a strategických dokumentov (SEA) na životné prostredie  podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú zverejnené v Informačnom systéme Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

16. 4. 2024 | Zisťovacie konanie - informácia pre verejnosť a oznámenie o predložení zámeru navrhovanej činnosti "Obytný súbor - Turá Lúka" - bývalý areál pekárne Cereals, č.j. OU-MY-OSZP-2024/580-2 zo dňa 16.04.2024 navrhovateľ MAKIPA s.r.o. Častkovce (172,5 kB)

Tlačivá na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie

Žiadosť o upustenie od variantného riešenia navrhovanej činnosti (RTF, 51 kB)

Predloženie oznámenia o vypracovaní stragegického dokumentu/zmeny dokumentu na vykonanie zisťovacieho konania povinného hodnotenia (RTF, 53 kB)

Predloženie zámeru navrhovanej činnosti na vykonanie zisťovacieho konania (RTF, 50 kB)

Predloženie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti na vykonanie zisťovacieho konania (RTF, 50 kB)

Predloženie správy o hodnotení navrhovanej činnosti na vykonanie povinného hodnotenia (RTF, 50 kB)

Žiadosť o potvrdenie Prílohy číslo.... žiadosti o nenávratný finančný príspevok (RTF, 51 kB)

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska/vyjadrenia/stanoviska k projektovej dokumentácií stavby. (RTF, 42 kB)