Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. marec 2023, piatok
 

Informácie odboru starostlivosti o životné prostredie

Informácie odboru starostlivosti o životné prostredie  |  Ochrana prírody a krajiny  |  Ochrana ovzdušia  |  Odpadové hospodárstvo  |  Štátna vodná správa

Náplň činností odboru starostlivosti o životné prostredie

Tlačivá na stiahnutie nájdete v záložkách jednotlivých úsekov odboru starostlivosti o životné prostredie.

 Odkaz na stránku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky - legislatíva

VEREJNÉ VYHLÁŠKY

9. 2. 2023 | Oznámenie - dodatočné povolenie vodnej stavby, odber vody, vypúšťanie odpadových vôd do podzemných vôd Biofarma Kaška SO 07 Vodovodné prípojky, vŕtané studne, SO O6 Jazero - nádrž na požiarnu vodu k.ú. Vrbovce č.j. OU-MY-OSZP-2023/168-25 zo dňa 09.02.2023 (425,1 kB)

2.02.2021 Dokumentácia ochrany prírody a krajiny „Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Myjava“ – oznámenie o začatí jeho prerokovania a schvaľovacieho konania, verejná vyhláška OU-MY-OSZP-2021/000165-002 (236,6 kB)

 

OZNAMY

Zoznam zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá a Zoznam spaľovní s kapacitou pod 2 tony/hod v okrese Myjava za rok 2021. (PDF, 137 kB)

Zoznam zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá a Zoznam spaľovní s kapacitou pod 2 tony/hod v okrese Myjava za rok 2020. (PDF, 136 kB)

Zoznam zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá a Zoznam spaľovní s kapacitou pod 2 tony/hod v okrese Myjava za rok 2019. (PDF, 137 kB)

UPOZORNENIE PRE VEREJNOSŤ - Invázne druhy rastlín (zákon č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov). (PDF, 179 kB)

 

OZNÁMENIA O VÝRUBE DREVÍN podľa osobitných predpisov v súlade s § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.


29. 3. 2023 | Upovedomenie o začatí správneho konania  - Výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany  -  č.j.: OU-MY-OSZP-2023/000545-2 (217,6 kB)

27. 2. 2023 | Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany v k.ú. Stará Myjava zo dňa 24.02.2023 č.j. OU-MY-OSZP-2023/432-2 (223,2 kB)

9. 2. 2023 | Oznámenie o výrube drevín rastúcich mimo lesa v obvode dráhy, ktoré sú ohrozením prevádzky dráhy alebo niektorej jej súčasti alebo ohrozením bezpečnosti a plynulosti dopravy na dráhe podľa osobitného predpisu - zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene (773,0 kB)


Upovedomenie o začatí správnych konaní podľa § 82 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.


29. 3. 2023 | Upovedomenie o začatí správneho konania  - Výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany  -  č.j.: OU-MY-OSZP-2023/000545-2 (217,6 kB)


 9. 2. 2023 | Upovedomenie o začatí správneho konana vo veci udelenia súhlasu na aplikáciu chemických látok a hnojív pri poľnohospodárskej činnosti v území s 2. a 3. stupňom ochrany k.ú. Vrbovce CHKO BK a Turá Lúka Prírodná pamiatka Rieka Myjava OU-MY-OSZP-2023/349-2 (225,1 kB)

8. 2. 2023 | Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s 1. stupňom ochrany (ovocný sad mimo zastaveného územia obce) v k.ú. Košariská časť Horné Košariská zo dňa 08.02.2023 č.j. OU-MY-OSZP-2023/342-2 (223,6 kB)

Informácia pre verejnosť podľa zákona číslo 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.