Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. september 2023, utorok
 

Informácie odboru starostlivosti o životné prostredie

Informácie odboru starostlivosti o životné prostredie  |  Ochrana prírody a krajiny  |  Ochrana ovzdušia  |  Odpadové hospodárstvo  |  Štátna vodná správa

Náplň činností odboru starostlivosti o životné prostredie

Tlačivá na stiahnutie nájdete v záložkách jednotlivých úsekov odboru starostlivosti o životné prostredie.

 Odkaz na stránku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky - legislatíva

VEREJNÉ VYHLÁŠKY

11. 9. 2023 | Povolenie na vodnú stavbu: „Biofarma Kaška, SO 06 Jazero – nádrž na požiarnu vodu, SO 07 Vodovodné prípojky, vŕtané studne“ - č.j.: OU-MY-OSZP-2023/000168-029 - možnosť vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia pred vydaním rozhodnutia. (458,7 kB)

4. 7. 2023 | Upovedomenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania verejnou vyhláškou Biofarma Kaška, SO 06 Jazero - nádrž na požiarnu vodu, SO 07 Vodovodné prípojky, vŕtané studne, stavebník Biofarma Kaška, zo dňa 4.7.2023 č.j. OU-MY-OSZP-2023/ 168-28 (430,0 kB)

6. 6. 2023 | Upovedomenie o začatí konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania Biofarma Kaška, SO 11-Komunikácie a spevnené plochy ORL č.j. OU-MY-OSZP-2023/111-11 zo dňa 6.6.2023, stavebník Biofarma Kaška s.r.o. Na Grunte 17, Bratislava (427,4 kB)

9. 2. 2023 | Oznámenie - dodatočné povolenie vodnej stavby, odber vody, vypúšťanie odpadových vôd do podzemných vôd Biofarma Kaška SO 07 Vodovodné prípojky, vŕtané studne, SO O6 Jazero - nádrž na požiarnu vodu k.ú. Vrbovce č.j. OU-MY-OSZP-2023/168-25 zo dňa 09.02.2023 (425,1 kB)

2.02.2021 Dokumentácia ochrany prírody a krajiny „Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Myjava“ – oznámenie o začatí jeho prerokovania a schvaľovacieho konania, verejná vyhláška OU-MY-OSZP-2021/000165-002 (236,6 kB)

 

OZNAMY

Zoznam zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá a Zoznam spaľovní s kapacitou pod 2 tony/hod v okrese Myjava za rok 2021. (PDF, 137 kB)

Zoznam zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá a Zoznam spaľovní s kapacitou pod 2 tony/hod v okrese Myjava za rok 2020. (PDF, 136 kB)

Zoznam zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá a Zoznam spaľovní s kapacitou pod 2 tony/hod v okrese Myjava za rok 2019. (PDF, 137 kB)

UPOZORNENIE PRE VEREJNOSŤ - Invázne druhy rastlín (zákon č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov). (PDF, 179 kB)

 

OZNÁMENIA O VÝRUBE DREVÍN podľa osobitných predpisov v súlade s § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

21. 9. 2023 | Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci rozhodovanie o súhlase na výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany zastavaná plocha a nádvorie mimo zastaveného územia obce k.ú. Priepasné č.j. OU-MY-OSZP-2023/920-2 zo dňa 21.09.2023 (223,5 kB)

18. 9. 2023 | Upovedomenie o začatí správneho konania - výrub drevín mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany k.ú. Jablonka (záhrada, mimo zastavaného územia obce) č.j. OU-MY-OSZP-2023/917-2 zo dňa 18.09.2023 (224,0 kB)

13. 9. 2023 | Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci rozhodovanie o súhlase na výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany mimo zastaveného územia obce k.ú. Brezová pod Bradlom č.j. OU-MY-OSZP-2023/898-2 zo dňa 13.09.2023 (224,0 kB)

24. 8. 2023 | Upovedomenie o začatí správneho konania - Výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany - č. j.: OU-MY-OSZP-2023/000863-002 (217,7 kB)

8. 8. 2023 | Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci rozhodovania o súhlase na výrub drevín rastúcich mimo lesa (orná pôda, mimo zastavaného územia obce) v počte 1 ks strom dub v k.ú. Krajné č.j. OU-MY-OSZP-2023/824-2 zo dňa 07.08.2023 (223,6 kB)

31. 5. 2023 | Upovedomenie o začatí správneho konania - výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany k.ú. Košariská č.j. OU-MY-OSZP-2023/672-2 zo dňa 31.05.2023 (223,8 kB)

18. 5. 2023 | Upovedomenie o začatí správneho konania - výrub drevín mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany k.ú. Brestovec zo dňa 18.05.2023 č.j. OU-MY-OSZP-2023/640-2 (224,4 kB)

12. 5. 2023 | Upovedomenie o začatí správneho konania - Výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany k.ú. Bukovec č.j. OU-MY-OSZP-2023/636-2 zo dňa 12.05.2023 (224,0 kB)

9. 5. 2023 | Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci - Výrub drevín rastúcich mimo lesa a oplotenie pozemku mimo zastavaného územia obce v území s 2.stupňom ochrany v k.ú. Vrbovce časť Mandelovci CHKO Biele Karpaty č.j. OU-MY-OSZP-2023/609-2 zo dňa 09.05.2023 (223,6 kB)

9. 5. 2023 | Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci - Výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany v k.ú. Rudník časť Dinžíkova dolina č.j. OU-MY-OSZP-2023/000608-2 zo dňa 09.05.2023 (223,9 kB)

9. 5. 2023 | Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci - Výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany v k.ú. Myjava ul. Pri lesíku č.j. OU-MY-OSZP-2023/000607-2 zo dňa 09.05.2023 (223,6 kB)

14. 4. 2023 | Upovedomenie o začatí správneho konania - Výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany k.ú. Podkylava č.j. OU-MY-OSZP-2023/569-2 zo dňa 14.04.2023 (223,2 kB)

14. 4. 2023 | Upovedomenie o začatí správneho konania - Umiestnenie výsadby drevín a ich druhové zloženie a oplotenie pozemku za hranicami zastaveného územia obce k.ú. Chvojnica časť Vývoz-Dlhá lúka-Hate č.j. OU-MY-OSZP-2023568-2 zo dňa 14.04.2023 (224,8 kB)

9. 2. 2023 | Oznámenie o výrube drevín rastúcich mimo lesa v obvode dráhy, ktoré sú ohrozením prevádzky dráhy alebo niektorej jej súčasti alebo ohrozením bezpečnosti a plynulosti dopravy na dráhe podľa osobitného predpisu - zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene (773,0 kB)

Upovedomenie o začatí správnych konaní podľa § 82 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

24. 8. 2023 | Upovedomenie o začatí správneho konania - Výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany - č. j.: OU-MY-OSZP-2023/000863-002 (217,7 kB)Informácia pre verejnosť podľa zákona číslo 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.