Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. júl 2022, streda
 

Informácie odboru starostlivosti o životné prostredie

Informácie odboru starostlivosti o životné prostredie  |  Ochrana prírody a krajiny  |  Ochrana ovzdušia  |  Odpadové hospodárstvo  |  Štátna vodná správa

Náplň činností odboru starostlivosti o životné prostredie

Tlačivá na stiahnutie nájdete v záložkách jednotlivých úsekov odboru starostlivosti o životné prostredie.

 Odkaz na stránku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky - legislatíva

VEREJNÉ VYHLÁŠKY

25. 5. 2022 | VV - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním. Názov stavby: Novostavba rodinného domu, Kanalizačná prípojka + ČOV, č.j. OU-MY-OSZP-2022/000340-006 zo dňa 25.05.2022 (392,3 kB)

14. 3. 2022 | Nariadenie ústneho pojednávania a miestnej ohliadky vo veci dodatočného povolenia vodnej stavby: Biofarma Kaška, SO 06 Jazero - nádrž na požiarnu vodu, SO 07 - Vodovodné prípojky, vŕtané studne a povolenia na odber vody zo studní OU-MY-OSZP-2022/000126 (422,5 kB)


28. 2. 2022 | Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním Č.j.: OU-MY-OSZP-2022/000345-6 (332,0 kB)

2.02.2021
Dokumentácia ochrany prírody a krajiny „Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Myjava“ – oznámenie o začatí jeho prerokovania a schvaľovacieho konania, verejná vyhláška OU-MY-OSZP-2021/000165-002 (236,6 kB)

 

OZNAMY

Zoznam zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá a Zoznam spaľovní s kapacitou pod 2 tony/hod v okrese Myjava za rok 2019. (PDF, 137 kB)

UPOZORNENIE PRE VEREJNOSŤ - Invázne druhy rastlín (zákon č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov). (PDF, 179 kB)

 

OZNÁMENIA O VÝRUBE DREVÍN podľa osobitných predpisov v súlade s § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Upovedomenie o začatí správnych konaní podľa § 82 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Informácia pre verejnosť podľa zákona číslo 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.