Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. marec 2024, sobota
 

Informácie odboru starostlivosti o životné prostredie

Informácie odboru starostlivosti o životné prostredie  |  Ochrana prírody a krajiny  |  Ochrana ovzdušia  |  Odpadové hospodárstvo  |  Štátna vodná správa

Náplň činností odboru starostlivosti o životné prostredie

Tlačivá na stiahnutie nájdete v záložkách jednotlivých úsekov odboru starostlivosti o životné prostredie.

 Odkaz na stránku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky - legislatíva

VEREJNÉ VYHLÁŠKY

13. 2. 2024 | Informácia pre verejnosť o zámere navrhovanej činnosti "Obchodné centrum Myjava" OU-MY-OSZP-2024/378-2 k.ú. Myjava - severne od sídliska Kamenné, navrhovateľ Arkádia Dca, Dubnica nad Váhom (169,7 kB)

14. 12. 2023 | Rozhodnutie Biofarma Kaška SO 06 Jazero-nádrž na požiarnu vodu SO 07 Vodovodné prípojky, vŕtané studne a povolenie na osobitné úžívanie vôd OU-MY-OSZP-2023/168-34, Biofarma Kaška s.r.o. Na Grunte 13642/17, Bratislava v zastúpení Václavková Gabriela Rudník (625,0 kB)

11. 9. 2023 | Povolenie na vodnú stavbu: „Biofarma Kaška, SO 06 Jazero – nádrž na požiarnu vodu, SO 07 Vodovodné prípojky, vŕtané studne“ - č.j.: OU-MY-OSZP-2023/000168-029 - možnosť vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia pred vydaním rozhodnutia. (458,7 kB)

4. 7. 2023 | Upovedomenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania verejnou vyhláškou Biofarma Kaška, SO 06 Jazero - nádrž na požiarnu vodu, SO 07 Vodovodné prípojky, vŕtané studne, stavebník Biofarma Kaška, zo dňa 4.7.2023 č.j. OU-MY-OSZP-2023/ 168-28 (430,0 kB)

6. 6. 2023 | Upovedomenie o začatí konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania Biofarma Kaška, SO 11-Komunikácie a spevnené plochy ORL č.j. OU-MY-OSZP-2023/111-11 zo dňa 6.6.2023, stavebník Biofarma Kaška s.r.o. Na Grunte 17, Bratislava (427,4 kB)

9. 2. 2023 | Oznámenie - dodatočné povolenie vodnej stavby, odber vody, vypúšťanie odpadových vôd do podzemných vôd Biofarma Kaška SO 07 Vodovodné prípojky, vŕtané studne, SO O6 Jazero - nádrž na požiarnu vodu k.ú. Vrbovce č.j. OU-MY-OSZP-2023/168-25 zo dňa 09.02.2023 (425,1 kB)

2.02.2021 Dokumentácia ochrany prírody a krajiny „Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Myjava“ – oznámenie o začatí jeho prerokovania a schvaľovacieho konania, verejná vyhláška OU-MY-OSZP-2021/000165-002 (236,6 kB)

 

OZNAMY

Zoznam zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá a Zoznam spaľovní s kapacitou pod 2 tony/hod v okrese Myjava za rok 2022. (PDF, 135 kB)

Zoznam zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá a Zoznam spaľovní s kapacitou pod 2 tony/hod v okrese Myjava za rok 2021. (PDF, 137 kB)

Zoznam zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá a Zoznam spaľovní s kapacitou pod 2 tony/hod v okrese Myjava za rok 2020. (PDF, 136 kB)

Zoznam zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá a Zoznam spaľovní s kapacitou pod 2 tony/hod v okrese Myjava za rok 2019. (PDF, 137 kB)

UPOZORNENIE PRE VEREJNOSŤ - Invázne druhy rastlín (zákon č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov). (PDF, 179 kB)

 

OZNÁMENIA O VÝRUBE DREVÍN podľa osobitných predpisov v súlade s § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

6. 2. 2024 | Upovedomenie o začatí správneho konania - výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany (zastavaná plocha a nádvorie) k.ú. Jablonka č.j. OU-MY-OSZP-2024/401-2 zo dňa 06.02.2024 (225,0 kB)

6. 2. 2024 | Upovedomenie o začatí správneho konania - Aplikácia chemických látok a hnojív pri poľnohospod.činnosti v území s druhým stupňom ochrany k.ú. Vrbovce č.j. OU-MY-OSZP-2024/395-2 zo dňa 06.02.2024 (224,1 kB)

5. 2. 2024 | Výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany - upovedomenie o začatí správneho konania - č.j.: OU-MY-OSZP-2024/000380-002 (217,6 kB)

1. 2. 2024 | Upovedomenie o začatí správneho konania - výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany (orná pôda) k.ú. Stará Myjava č.j. OU-MY-OSZP-2024/353-2 zo dňa 01.02.2024 (223,3 kB)

1. 2. 2024 | Upovedomenie o začatí správneho konania - výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany (ostatná plocha) k.ú. Myjava č.j. OU-MY-OSZP-2024/352-2 zo dňa 01.02.2024 (223,1 kB)

Upovedomenie o začatí správnych konaní podľa § 82 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Informácia pre verejnosť podľa zákona číslo 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.