Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. február 2024, utorok
 

Štátna vodná správa

Sadzobník správnych poplatkov na úseku štátnej vodnej správy (PDF, 368 kB)

14. 12. 2023 | Rozhodnutie Biofarma Kaška SO 06 Jazero-nádrž na požiarnu vodu SO 07 Vodovodné prípojky, vŕtané studne a povolenie na osobitné úžívanie vôd OU-MY-OSZP-2023/168-34, Biofarma Kaška s.r.o. Na Grunte 13642/17, Bratislava v zastúpení Václavková Gabriela Rudník (625,0 kB)

11. 9. 2023 | Povolenie na vodnú stavbu: „Biofarma Kaška, SO 06 Jazero – nádrž na požiarnu vodu, SO 07 Vodovodné prípojky, vŕtané studne“ - č.j.: OU-MY-OSZP-2023/000168-029 - možnosť vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia pred vydaním rozhodnutia. (458,7 kB)

17. 8. 2023 | Verejná vyhláška - Rozhodnutie:  povolenie vodnej stavby, povolenie na osobitné užívanie vôd - č.j.: OU-MY-OSZP-2023/000111-019 (647,5 kB)

4. 7. 2023 | Upovedomenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania verejnou vyhláškou Biofarma Kaška, SO 06 Jazero - nádrž na požiarnu vodu, SO 07 Vodovodné prípojky, vŕtané studne, stavebník Biofarma Kaška, zo dňa 4.7.2023 č.j. OU-MY-OSZP-2023/ 168-28 (430,0 kB)

6. 6. 2023 | Upovedomenie o začatí konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania Biofarma Kaška, SO 11-Komunikácie a spevnené plochy ORL OU-MY-OSZP-2023/111-11 zo dňa 6.6.2023, stavebník Biofarma Kaška s.r.o. Na Grunte 17 Bratislava (427,4 kB)

9. 2. 2023 | Oznámenie - dodatočné povolenie vodnej stavby, odber vody, vypúšťanie odpadových vôd do podzemných vôd Biofarma Kaška SO 07 Vodovodné prípojky, vŕtané studne, SO O6 Jazero - nádrž na požiarnu vodu k.ú. Vrbovce č.j. OU-MY-OSZP-2023/168-25 zo dňa 09.02.2023 (425,1 kB)

Tlačivá na úseku štátnej vodnej správy

Žiadosť o dodatočné povolenie zmeny stavby pred jej dokončením (RTF, 46 kB).

Žiadosť o povolenie na vypúšťanie odpadových vôd do podzemných vôd podľa § 21 písm. c) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách. (DOC, 38 kB)

Doplnenie podania (RTF, 38 kB).

Žiadosť o povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd alebo osobitných vôd a vôd z povrchového odtoku podľa § 21 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách. (RTF, 54 kB)

Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd zo studne v zmysle § 21 ods. 1 písm. b) 1. zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. (RTF, 41 kB)

Žiadosť o povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových alebo podzemných vôd v zmysle § 21 ods. 1 písm. d) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. (RTF, 43 kB)

Žiadosť o povolenie na vypúšťanie odpadových a osobitných vôd do povrchových alebo podzemných vôd v zmysle § 21 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. (RTF, 52 kB)

Žiadosť o povolenie na vysádzanie, stínanie a odstraňovanie stromov a krov v korytách vodných tokov, na pobrežných pozemkoch a na inundačných územiach v zmysle § 23 ods. 1 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. (RTF, 45 kB)

Žiadosť o povolenie na odstránenie vodnej stavby. (RTF, 55 kB)

Žiadosť o povolenie na vodnú stavbu. (RTF, 55 kB)

Žiadosť o súhlas vodohospodárskeho orgánu podľa §27 vodného zákona k projektovej dokumentácií stavby. (RTF, 39 kB)

Žiadosť o vyjadrenie vodohospodárskeho orgánu k projektovej dokumentácii stavby resp. jej zmeny podľa § 28 vodného zákona. (RTF, 39 kB)

Žiadosť o vyjadrenie podľa zákona č. 7/2010 o ochrane pred povodňami k projektovej dokumentácií stavby resp. jej zmeny. (RTF, 38 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia. (RTF, 43 kB)

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením. (RTF, 49 kB)

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska/vyjadrenia/stanoviska k projektovej dokumentácií stavby. (RTF, 42 kB)