Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. február 2023, štvrtok
 

Ochrana poľnohospodárskej pôdy

Ochranu poľnohospodárskej pôdy

vykonáva OÚ Zvolen, pozemkový a lesný odbor v zmysle zákona č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

V okrese Zvolen, Detva a Krupina

vybavujú:
Ing. Liviana Selecká, tel. 0961 63 2988, mail : TA.13G4@STQYRYA.S3SG1GR@
Ing. Eva Hudecová, tel. 0961 63 2986, mail : TA.13G4@S1FQYPHU.S1Y@
Ing. Nataša Gallová, tel. 0961 63 2985, mail : TA.13G4@S1FRRSI.SASKS3@

Prehľad najčastejších žiadostí o trvalé príp. dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy, zmenu druhu pozemku vydaním rozhodnutia príp. stanoviska tunajšieho úradu :

K trvalému odňatiu poľnohospodárskej pôdy v prípade použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely (napr. výstavby rodinných domov, rekreačných chát  príp. iných stavieb) je potrebné  :

A)    pozemok sa nachádza v intraviláne obce :

Žiadosť o vydanie stanoviska k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde podľa §  17 zákona (v intraviláne) (PDF, 178 kB)

B)    pozemok sa nachádza v extraviláne obce: 

  • v prípade, že územné konanie nie je spojené so stavebným konaním, je potrebné požiadať o vydanie stanoviska k územnému konaniu :

Žiadosť o vydanie stanoviska k územnému konaniu  podľa §  5 ods.4 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (PDF, 173 kB)

  • v prípade, že územné konanie je spojené so stavebným konaním a tiež v prípade, že územné konanie bolo ukončené (po právoplatnosti územného rozhodnutia), je potrebné požiadať o vydanie rozhodnutia o tvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy :

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o trvalom odňatí  PP   podľa §  17 zákona (PDF, 183 kB)

C)    v prípade, že ide o :

  • umiestnenie signálov, stabilizačných kameňov, vrty, studne a pod. ktorých výmera jednotlivých objektov nepresiahne 25 m2 nehnuteľnosť, ktorej zastavaná plocha je do 25 m2 v území určenom územným plánom obce na záhradkárske účely a vo vinici

Žiadosť o vydanie stanoviska podľa § 17 ods.2 zákona (do 25m2) (PDF, 179 kB)

  • jednorazovú zmenu druhu pozemku do 15 m2

Žiadosť o vydanie stanoviska podľa § 17 ods.2 zákona  (do 15 m2) (PDF, 177 kB)

 

K zmene druhu pozemku, ku ktorému došlo vplyvom ľudskej činnosti (už zrealizované stavby bez rozhodnutia o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy)

 A)    pred 25. júnom 1992 :

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o zmene druhu pozemku podľa §  11 zákona (PDF, 178 kB)

B)    po 25. júni 1992 :

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o zmene druhu pozemku podľa §  19 zákona (PDF, 182 kB)

 

K zmene druhu pozemku z jedného poľnohospodárskeho druhu pozemku na iný poľnohospodársky druh pozemku (napr. záhrada na trvalý trávny porast a pod.) :

Žiadosť o vydanie stanoviska k zmene druhu pozemku podľa §  9 zákona (PDF, 177 kB)

 

K dočasnému odňatiu poľnohospodárskej pôdy v prípade použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako 1 rok vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu  (napr. pokládka káblov elektrického vedenia  a pod.)

Žiadosť o vydanie stanoviska k využitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely podľa §  18 zákona (PDF, 177 kB)