Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. máj 2024, piatok
 

Odborná spôsobilosť v civilnej ochrane

Požiadavka na odbornú spôsobilosť v civilnej ochrane je ustanovená § 18a zákona NR SR č. 2/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva s účinnosťou od 1. januára 2012. Ustanovenie §  8a ukladá povinným osobám získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Odborná spôsobilosť je v praxi vyžadovaná oprávnenými osobami pri všetkých súvisiacich právnych aktoch, procesných úkonoch a kontrolnej činnosti na úseku vypracovania a aktualizácie plánov ochrany obyvateľstva a plánov ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti vrátane vykonávanej vzdelávacej činnosti na úseku civilnej ochrany.

Zákonom je ustanovená povinnosť pre všetky subjekty zabezpečiť odborne spôsobilou osobou:

  • vypracovanie plánu ochrany obyvateľstva (okresné úrady, obce/mestá),
  • vypracovanie plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti (právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia vrátane škôl a školských zariadení)
  • vykonávanie vzdelávacej činnosti na úseku civilnej ochrany (všetky subjekty)

Vyhláška MV SR č. 7/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na  úseku civilnej ochrany obyvateľstva obsahuje:

  • postup pri predkladaní žiadosti o vykonanie odbornej prípravy a skúšky, školenia a preskúšania na získanie odbornej spôsobilosti,
  • obsah a rozsah odbornej prípravy, skúšky, školenia a preskúšania,
  • zloženie a činnosť skúšobnej komisie,
  • evidencia dokumentácie o odbornej príprave a školení.


UPOZORŇUJEME odborne spôsobilé osoby, že osvedčenia strácajú platnosť po 5 rokoch podľa dátumu ich vydania. Pokiaľ si odborne spôsobilá osoba včas nepredĺži platnosť osvedčenia na ďalších 5 rokov v rámci 2-dňového školenia, bude musieť absolvovať opätovne 2- týždňovú odbornú prípravu s následným vykonaním skúšky, u právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov aj s poplatkom 104 EUR.

Bližšie informácie o podmienkach na získanie odbornej spôsobilosti v civilnej ochrane  a o preškolení sú zverejnené na web stránke sekcie krízového riadenia MV SR v informačnom bloku >>Odborná spôsobilosť v civilnej ochrane<< 

Aktualizácia informácie: 11.09.2023, Mgr. Iveta Misáková