Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2023, pondelok
 

Odborná spôsobilosť v civilnej ochrane

Požiadavka na odbornú spôsobilosť v civilnej ochrane je ustanovená § 18a zákona NR SR č. 2/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva s účinnosťou od 1. januára 2012. Ustanovenie §  8a ukladá povinným osobám získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Odborná spôsobilosť je v praxi vyžadovaná oprávnenými osobami pri všetkých súvisiacich právnych aktoch, procesných úkonoch a kontrolnej činnosti na úseku vypracovania a aktualizácie plánov ochrany obyvateľstva a plánov ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti vrátane vykonávanej vzdelávacej činnosti na úseku civilnej ochrany.

Zákonom je ustanovená povinnosť pre všetky subjekty zabezpečiť odborne spôsobilou osobou:

 • vypracovanie plánu ochrany obyvateľstva (okresné úrady, obce/mestá),
 • vypracovanie plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti (právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia vrátane škôl a školských zariadení)
 • vykonávanie vzdelávacej činnosti na úseku civilnej ochrany (všetky subjekty)

Vyhláška MV SR č. 7/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na  úseku civilnej ochrany obyvateľstva obsahuje:

 • postup pri predkladaní žiadosti o vykonanie odbornej prípravy a skúšky, školenia a preskúšania na získanie odbornej spôsobilosti,
 • obsah a rozsah odbornej prípravy, skúšky, školenia a preskúšania,
 • zloženie a činnosť skúšobnej komisie,
 • evidencia dokumentácie o odbornej príprave a školení.


UPOZORŇUJEME odborne spôsobilé osoby, že osvedčenia vydané v roku 2018 strácajú platnosť po 5 rokoch podľa dátumu ich vydania. Pokiaľ si odborne spôsobilá osoba včas nepredĺži platnosť osvedčenia na ďalších 5 rokov v rámci 2-dňového školenia, bude musieť absolvovať opätovne 2- týždňovú odbornú prípravu s následným vykonaním skúšky, u právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov aj s poplatkom 104 EUR.

Bližšie informácie o podmienkach na získanie odbornej spôsobilosti v civilnej ochrane  a o preškolení sú zverejnené na web stránke sekcie krízového riadenia MV SR v informačnom bloku >>Odborná spôsobilosť v civilnej ochrane<< 

Pre osoby z Košického a Prešovského kraja je predurčené:

Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Spišská Nová Ves
Predná Huta 13, 053 31 Novoveská Huta

Kontaktná osoba pre Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Spišská Nová Ves: 

Mgr. Tomáš Horárik, e-mailová adresa: >>napísať mail<< 
tel.: +421 (48) 4306 340, +421 903 553 115

Kontaktná osoba pre ďalšie informácie ohľadne získania odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva:

Ing. Vladimír Tremba; e-mailová adresa: >>napísať mail<<
tel.: +421(53) 4461124,+421 (53) 4298 806

Termíny odbornej spôsobilosti v roku 2023

1. Získanie odbornej spôsobilosti

 • 13.02. – 24.02.2023
 • 17.04. – 28.04.2023
 • 20.11. – 01.12.2023
 • 04.12. – 15.12.2023

2. Preškolenie odbornej spôsobilosti

 • 09.02. – 10.02.2023
 • 16.03. – 17.03.2023
 • 18.05. – 19.05.2023
 • 01.06. – 02.06.2023
 • 21.09. – 22.09.2023
 • 19.10. – 20.10.2023
 • 02.11. – 03.11.2023

Aktualizácia informácie: 22.12.2022, Mgr. Iveta Misáková