Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. máj 2024, nedeľa
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Žilina / Životné prostredie

Klientske centrum Žilina
Životné prostredie
Vysokoškolákov 8556/33B,
010 08 Žilina

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Dagmar Grófová
telefón: 041/733 5670
e-mail: TA.13G4@SJ.DJAF@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Všetky pracoviská okresného úradu sú verejnosti prístupné v štandardných úradných hodinách

Životné prostredie

Náplň činnosti odboru starostlivosti o životné prostredie

     a)  na úseku odborných činností

1. vykonáva štátnu správu starostlivosti o životné prostredie v rozsahu ustanovenom zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a právne záväznými aktmi Európskej únie, z ktorých vyplývajú úlohy pre oblasť starostlivosti o životné prostredie, vo svojom územnom obvode, na úsekoch:

  1.1.  ochrany prírody a krajiny podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,

  1.2.  posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

  1.3.  ochrany exemplárov druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín podľa zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

  1.4.  prevencie závažných priemyselných havárií podľa zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

  1.5.  štátnej vodnej správy podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,

  1.6.  verejných vodovodov a verejných kanalizácií podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov,

  1.7.  ochrany pred povodňami podľa zákona č. 7/2010 Z. z., najmä:

 • riadi a koordinuje vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami,
 • organizuje a vykonáva povodňové prehliadky v súčinnosti so správcami vodných tokov, obcami a ďalšími subjektmi a ukladá odstrániť v určenom termíne nedostatky, ktoré boli zistené pri povodňovej prehliadke,
 • navrhuje prednostovi úradu vyhlásenie a odvolanie stupňa povodňovej aktivity a III. stupňa povodňovej aktivity a vyhlásenie mimoriadnej situácie; vydanie príkazu na vykonanie opatrení   potrebných na zabezpečenie ochrany pred povodňami subjektom, ktoré vykonávajú povodňové zabezpečovacie práce a povodňové záchranné práce,
 • usmerňuje a kontroluje činnosť obcí pri plnení úloh na úseku ochrany pred povodňami,
 • schvaľuje povodňový plán zabezpečovacích prác správcu, nájomcu a vypožičiavateľa drobného vodného toku,
 • schvaľuje povodňový plán zabezpečovacích prác správcu ropovodu, plynovodu, teplovodu alebo iného potrubného vedenia, ktoré križuje vodný tok, správcu alebo užívateľa stavby v inundačnom území vodného toku pobrežný pozemok a záplavové územie, správcu alebo užívateľa stavby a zariadenia v dosahu vzdutia hladiny vodnej stavby,
 • schvaľuje povodňový plán zabezpečovacích prác zhotoviteľa stavby na vodnom toku alebo v inundačnom území vodného toku,
 • zostavuje povodňový plán okresu a predkladá ho na schválenie okresnému úradu v sídle kraja,
 • organizačne zabezpečuje činnosť obvodnej povodňovej komisie a plní úlohy jej sekretariátu,
 • zabezpečuje činnosť technického štábu obvodnej povodňovej komisie,
 • vypracúva v čase stupňa povodňovej aktivity priebežné správy o povodňovej situácii a predkladá ich okresnému úradu v sídle kraja,
 • ukladá právnickým osobám fyzickým osobám podnikateľom a fyzickým osobám povinnosť poskytnúť vecné plnenie na zvládnutie úloh pri ochrane pred povodňami,
 • vyžaduje súhlas Ministerstva životného prostredia SR na mimoriadnu manipuláciu na vodných tokoch a na vodných stavbách, na uvoľňovanie ľadovej zátarasy alebo ľadovej zápchy výbušninami a na vytvorenie umelej prietrže na ochranu pred povodňami, navrhuje   prednostovi   okresného úradu zloženie verifikačnej komisie na overenie správnosti vyhodnotenia povodňových škôd a sumarizuje výsledky verifikácie povodňových škôd,
 • vypracúva súhrnnú správu o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach, ktorú    predkladá okresnému úradu v sídle kraja,
 • navrhuje zloženie krajskej povodňovej komisie a jej technického štábu a návrh predkladá na    schválenie prednostovi,
 • vypracúva štatút krajskej povodňovej komisie a predkladá ho na schválenie Ministerstvu životného prostredia SR (ďalej len „ministerstvo životného prostredia"),
 • schvaľuje štatút okresnej povodňovej komisie,
 • schvaľuje povodňové plány okresných úradov,
 • zabezpečuje vykonávanie povodňových prehliadok - preventívne a po povodni v polupráci so   správcom vodohospodársky významných vodných tokov na vodnom toku, ktorý preteká územím    dvoch a viacerých okresov alebo na hraničnom toku,
 • zostavuje povodňový plán kraja a predkladá ho na schválenie ministerstvu životného prostredia a ministerstvu,
 • organizačne zabezpečuje činnosť krajskej povodňovej komisie a plní úlohy jej sekretariátu, zabezpečuje činnosť technického štábu krajskej povodňovej komisie,
 • vypracúva v čase stupňa povodňovej aktivity priebežné správy o povodňovej situácii a predkladá ich ministerstvu životného prostredia a ministerstvu,
 • vypracúva súhrnnú správu o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach, ktorú predkladá ministerstvu životného prostredia a ministerstvu;

  1.8.  odpadového hospodárstva podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov, zákona č. 127/2006 Z. z. o perzistentných organických látkach a o zmene a doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

  1.9.  štátnej správy obalov a odpadov z obalov podľa zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,

  1.10. prevencie a nápravy environmentálnych škôd podľa zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

  1.11. nakladania s ťažobným odpadom podľa zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

  1.12. ochrany ovzdušia podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

  1.13. environmentálneho manažérstva a auditu podľa zákona č. 351/2012 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

  1.14. rybárstva podľa zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov,

  1.15. obchodovania s emisnými kvótami podľa zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

  1.16. ochrany ozónovej vrstvy Zeme podľa zákona č. 321/2012 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

  1.17. a na ďalších úsekoch podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, z ktorých vyplývajú úlohy pre oblasť životného prostredia (napr. zákon č.44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov a pod.),

2. zabezpečuje úlohy vyplývajúce orgánu miestnej štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia  jednotlivých úsekoch štátnej, najmä:

   2.1.  vydávanie súhlasov,

   2.2.  vydávanie povolení,

   2.3.  vydávanie vyjadrení,

   2.4.  vydávanie stanovísk,

   2.5.  vydávanie rozhodnutí,

   2.6.  zabezpečovanie informovania verejnosti a poskytovanie informácií na požiadanie,

   2.7.  vydávanie preukazov (stráž prírody, rybárska stráž, vodná stráž, rybársky hospodár  a   iné),

   2.8.  uskutočňovanie revízií chránených území,

   2.9.  udeľovanie výnimiek,

   2.10. vykonávanie štátneho dozoru a dohľadu,

   2.11. nariaďovanie a zabezpečovanie nápravných opatrení,

   2.12 prerokúvanie priestupkov, ukladanie pokút za priestupky a sankcie,

   2.13. zabezpečuje funkciu vecného správcu automatizovaného informačného systému podľa osobitných zákonov, evidenciu a uchovávanie dokumentácie,

   2.14. prijímanie hlásení,

   2.15. rozhodovanie o poplatkoch,

   2.16. obstaranie a schvaľovanie územného systému ekologickej stability okresu,

  2.17. schvaľovanie programov a plánov vyplývajúcich z osobitných zákonov v oblasti starostlivosti o životné prostredie,

   2.18. prípravu,   schvaľovanie a podpisovanie rozhodnutí o náhradách škody spôsobenej živočíchmi uvedenými v zozname stanovenom ministerstvom životného prostredia,

  2.19. vykonávanie činnosti v rámci protipovodňovej ochrany, povodňové prehliadky, vyčíslovanie a verifikovanie povodňových škôd a vydávanie povodňových štatútov a pod.,

   2.20 vedenie evidencie vo veciach štátnej správy starostlivosti o životné prostredie,

  2.21. predkladanie návrhov na školenia a skúšky ministerstvu životného prostredia v oblasti zabezpečenia odborných kvalifikačných predpokladov pre štátnych zamestnancov a zamestnancov obcí,

  2.22. vykonáva iné úkony agendy starostlivosti o životné prostredie,

3. vykonáva v druhom stupni štátnu správu starostlivosti o životné prostredie vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni koná obec,

4. kontroluje výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v súlade so zákonom č. 525/2003 Z. z. o    štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

5. kontroluje výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie uskutočňovanej obcami,

6. upozorňuje obce na nedostatky, ktoré zistí v ich činnosti pri výkone štátnej správy starostlivosti o životné prostredie a vyhradzuje si pôsobnosť obce vo veciach štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, ak to dovoľuje zákon a boli splnené zákonné podmienky,

7. vykonáva štátny dozor vo veciach dosiahnutia cieľov štátnej environmentálnej politiky na miestnej úrovni na základe žiadosti Environmentálneho fondu v súlade so zákonom č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

   b)   na úseku špecializovaných činností

1. spolupracuje v rozsahu svojej pôsobnosti s ministerstvom životného prostredia a vykonáva pre neho úkony, ktoré súvisia s riadením a kontrolou výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa osobitných predpisov ministerstva životného prostredia; spolupracuje s odborom opravných prostriedkov okresného úradu v sídle kraja,

2. spolupracuje na vypracúvaní návrhov smerníc a iných vnútorných predpisov, ktorými ministerstvo životného prostredia riadi a kontroluje štátnu správu starostlivosti o životné prostredie,

3. pripomienkuje v rámci interného pripomienkového konania ministerstva životného prostredia návrhy zákonov a zásadných materiálov z oblasti starostlivosti o životné prostredie, ktorých gestorom je ministerstvo životného prostredia,

4. zabezpečuje v spolupráci s ministerstvom životného prostredia a právnickými osobami v jeho pôsobnosti tvorbu, vydávanie, schvaľovanie, aktualizáciu a zverejňovanie programov, plánov, environmentálnych koncepcií v oblasti svojej pôsobnosti a určovaní rozhodujúcich smerov environmentálnej politiky na jednotlivých úsekoch štátnej správy starostlivosti o životné prostredie na úrovni okresu,

5. vyhotovuje podklady na zabezpečenie financovania preneseného výkonu štátnej správy na obce,

6. rozhoduje o nároku na náhradu škody spôsobenej živočíchmi podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov; zabezpečuje podklady pre odbor starostlivosti o životné prostredie okresného úradu v sídle kraja vo veciach náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania podľa zákona č. 543/2002 Z. z.,

7. vypracúva podklady pre odbor starostlivosti o životné prostredie okresného úradu v sídle kraja do plánu hlavných úloh a plánu legislatívnych úloh v oblasti štátnej správy starostlivosti o životné prostredie pre ministerstvo životného prostredia,

8. pripravuje v rozsahu svojej pôsobnosti a na základe osobitného zákona a v súlade s osobitnými predpismi vo svojom územnom obvode vyhlášky v oblasti starostlivosti o životné prostredie,

9. vykonáva ďalšie úlohy na úseku štátnej správy starostlivosti o životné prostredie uložené ministerstvom životného prostredia,

10. vykonáva štátnu správu starostlivosti o životné prostredie v I. stupni podľa osobitných predpisov vo svojom územnom obvode vo veciach, ktoré sú zákonom ustanovené len okresnému úradu v sídle kraja,

11. vykonáva štátnu správu starostlivosti o životné prostredie v oblasti environmentálnej záťaže v rozsahu ustanovenom zákonom č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

12. ukladá pokuty v súlade s osobitnými zákonmi v oblasti starostlivosti o životné prostredie; uložené pokuty zadáva do informačného systému,

13. zabezpečuje v spolupráci s ministerstvom životného prostredia a právnickými osobami v jeho pôsobnosti tvorbu, vydávanie, schvaľovanie, aktualizáciu a zverejňovanie programov, plánov, environmentálnych koncepcií v oblasti svojej pôsobnosti a určovaní rozhodujúcich smerov environmentálnej politiky na jednotlivých úsekoch štátnej správy starostlivosti o životné prostredie na úrovni kraja,

14. zabezpečuje a sumarizuje pripomienky k návrhom smerníc a iných vnútorných predpisov, ktorými ministerstvo životného prostredia riadi a kontroluje štátnu správu starostlivosti o životné prostredie za odbory starostlivosti o životné prostredie vo svojej pôsobnosti,

15. zabezpečuje a sumarizuje pripomienky k návrhom zákonov a zásadných materiálov z oblasti starostlivosti o životné prostredie, ktorých gestorom je za odbory starostlivosti o životné prostredie vo svojej pôsobnosti,

16. zabezpečuje sumarizovanie podkladov na zabezpečenie financovania preneseného výkonu štátnej správy na obce za odbory starostlivosti o životné prostredie vo svojej pôsobnosti,

17. zabezpečuje komplexnú agendu vo veciach náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,

18. predkladá ministerstvu životného prostredia plán hlavných úloh a plán legislatívnych úloh odboru v oblasti štátnej správy starostlivosti o životné prostredie na nasledujúci kalendárny rok za všetky odbory starostlivosti o životné prostredie vo svojej územnej pôsobnosti,

19. vydáva v rozsahu svojej pôsobnosti a na základe osobitného zákona a v súlade s osobitnými predpismi vo svojom územnom obvode vyhlášky v oblasti starostlivosti o životné prostredie,

20. zabezpečuje podklady pre vymáhanie pohľadávok z rozhodovacej činnosti vo veciach pokút uložených orgánmi štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, ktoré sú príjmom Environmentálneho fondu, v pôsobnosti odboru starostlivosti o životné prostredie v okresnom úrade v sídle kraja a v odboroch starostlivosti o životné prostredie v okresných úradoch v jeho pôsobnosti,

21. zabezpečuje pracovné porady zamestnancov odborov starostlivosti o životné prostredie okresných úradov podľa jednotlivých úsekov štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v pôsobnosti kraja v súvislosti s riešením agendy podľa osobitných zákonov v oblasti starostlivosti o životné prostredie,

22. zabezpečuje plnenie úloh Agendy 21,

23. koordinuje a plní úlohy vyplývajúce z agendy „Envirošpión",

24. spolupracuje pri príprave národnej správy o implementácii Aarhuskeho dohovoru pre životné prostredie,

25. ustanovuje a odvoláva členov Stráže prírody, zabezpečuje ich školenie a preskúšanie odbornej spôsobilosti a vedie zoznam členov.

SPOLOČNÉ ČINNOSTI ODBOROV

 1. prešetruje a vybavuje sťažnosti podľa zákona č. 9/2010 Z. z., zabezpečuje vybavovanie petícií podľa zákona č. 85/1990 Zb. a sprístupňuje informácie podľa zákona o slobode informácií,
 2. pripravuje vyhlášky v rozsahu svojej pôsobnosti a zabezpečuje predloženie žiadosti o ich uverejnenie,
 3. vypracúva podklady do ročného plánu okresného úradu a plánu kontrolnej činnosti okresného úradu, zabezpečuje ich vyhodnotenie a kontroluje plnenie prijatých opatrení,
 4. poskytuje údaje z evidencií vedených odborom okresného úradu podľa všeobecne záväzných právnychpredpisov,
 5. zabezpečuje súhrnné údaje a kontrolu správnosti údajov poskytovaných obcami a samosprávnymi krajmi, ktoré sa týkajú vykazovania a hodnotenia rozhodovacej činnosti v oblasti preneseného výkonu štátnej správy a iných rozhodujúcich činností súvisiacich so zabezpečovaním preneseného výkonu štátnej správy
 6. poskytuje odbornú pomoc obciam pri plnení úloh preneseného výkonu štátnej správy v rozsahu svojej pôsobnosti,
 7. vyzýva písomne obec na nápravu a určuje jej lehotu, ak dlhodobo, najmenej šesť mesiacov, nevykonáva svoju pôsobnosť pri prenesenom výkone štátnej správy a neurobila v tomto čase žiadne opatrenie na zabezpečenie jej výkonu,
 8. spolupracuje v rozsahu svojej pôsobnosti s inými miestnymi orgánmi štátnej správy, vyššími územnými celkami, obcami v územnom obvode okresného úradu, právnickými osobami a inými odbornými organizáciami,
 9. poskytuje súčinnosť centru podpory pri výkone rozhodnutia za pohľadávky okresného úradu,
 10. plní v určenom rozsahu úlohy odboru v klientskom centre okresného úradu