Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. jún 2024, nedeľa
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Poltár

Klientske centrum Poltár
Železničná 2,
987 01 Poltár

Prednosta
JUDr. Iveta Bračoková
telefón: 096165 5761- sekretariát, 096165 5750- supervízor
e-mail: TA.13G4@KD.SKAF3PYLD@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

OZNAM  OKRESNÉHO ÚRADU

Z dôvodu vykonávania pozemkových úprav v k.ú. Breznička bude, od dňa 01. 06. 2024 do dňa vydania právoplatného rozhodnutia o schválení projektu pozemkových úprav, pozastavený zápis do katastra nehnuteľností v obvode projektu pozemkových úprav podľa § 14 ods. 2 zák. č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Verejné listiny a iné listiny, ktoré nadobudnú právoplatnosť po tomto termíne pozastavenia zápisov do katastra nehnuteľností, orgán katastra ako nezapísateľné vráti tomu, kto ich vyhotovil podľa § 39 ods. 1 a § 42 zák. č. 162/1995 Z. z. katastrálneho zákona.


Informácie o výberových konaniach do štátnej služby - ÚPVS 


Centrálna elektronická úradná tabuľa

Telefónny zoznam - aktualizované 06.05.2024 (PDF, 238 kB)

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

Pracovisko č. 1 -2  Odbor starostlivosti o životné prostredie  - vodné hospodárstvo (tel.: 0961 655756) a Pozemkový a lesný odbor (tel.: 0961655758)

Pracovisko č.  1 – odbor starostlivosti o životné prostredie

 • Príjem podaní na úseku štátnej vodne j správy – povoľovanie vodných stavieb, povoľovanie osobitného užívania vôd, dáva súhlasy na uskutočnenie a zmenu stavieb, ktoré môžu ovplyvniť stav vôd, dáva vyjadrenie, či je stavba možná z hľadiska ochrany vodných pomerov a rozhoduje v pochybnostiach, či ide o vodný tok.
 • Príjem podaní na úseku štátnej správy verejných vodovodov a kanalizácií – vydávanie rozhodnutí o určení ochranného pásma verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.
 • Príjem podaní na úseku štátnej správy ochrany pred povodňami.
 • Príjem odaní na úseku štátnej správy prevencie a náprav environmentálnych škôd.
 • Poradenské a informačné služby v oblasti starostlivosti o životné prostredie na uvedených úsekoch.

Pracovisko č. 2 – Pozemkový a lesný odbor 1x týždenne v stredu

 • Poradenská a informačná činnosť na úsekoch vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom v zmysle reštitučných zákonov, pozemkových úprav, obnovy evidencie pozemkov, ostatných činností v pozemkovej oblasti, ochrany poľnohospodárskej pôdy, lesného hospodárstva, lesného reprodukčného materiálu, pozemkových spoločenstiev poľovníctva.

Pracovisko č. 3 – odbor živnostenského podnikania (tel.: 0961655757)

Úradné hodiny:  S: 8.00-17.00

 • Ohlásenie živnosti a žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení.
 • Oznámenie o zriadení/zrušení prevádzkarne.
 • Oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri.
 • Oznámenie o zmene údajov uvádzaných v dokladoch o živnostenskom oprávnení.
 • Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti.
 • Oznámenie o ukončení podnikania.
 • Oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti.
 • Inteligentná podateľňa prijímania žiadostí odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

 Pracovisko č.4-Katastralny odbor –podateľna (tel.: 096157 6058,096157 6051)

 • Príjem katastrálnych podaní.
 • Vyznačenie plomby o zmene práva k nehnuteľnostiam.
 • Poskytnutie informácie o stave katastrálnych podaní fyzickým a právnickým osobám.
 • Prijímanie a evidovanie, zabezpečenie vybavenia elektronickej pošty právnických a fyzických osôb.
 • Zabezpečenie administratívnych prác, obeh spisov a príprava právnych podkladov k rozhodnutiam.
 • Zabezpečenie úschovy spisov a manipuláciu s nimi v zmysle spravovacieho poriadku a registratúrneho poriadku.
 • Zabezpečenie odovzdania vybavených spisov vedených podľa spravovacieho poriadku do Centrálneho elektronického registratúrneho strediska

Pracovisko č.4-Katastralny odbor –supervízor (tel.: 0961655750)

 •  poradenstvo, obsluha vyvolávacieho systému, informácie, usmernenia k žiadostiam, príjem podnetov od klientov

Pracovisko č. 5 – katastrálny odbor – poskytovanie informácií z KN (tel.: 096157 6059)

 • Vydanie výpisov listov vlastníctva.
 • Vydanie údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách.
 • Vydanie grafickej a písomnej identifikácie parciel.
 • Vydanie kópie z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra alebo z pozemkovoknižnej mapy alebo mapy určeného operátu.
 • Vydanie kópie originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra.
 • Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu verejných listín.
 • Poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastníckeho právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností.
 • Poskytnutie informácií zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností pre geodetické činnosti.
 • Osvedčovanie listín a overovanie podpisov na listinách.

 Pracovisko č. 6 – odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo ( tel.: 0961655753)

 • Príjem podaní na úseku štátnej správy odpadového hospodárstva – udeľovanie súhlasu na zneškodňovanie odpadov, zhodnocovanie, zber, nakladanie s nebezpečnými odpadmi, prepravu nebezpečných odpadov, zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu, využívanie odpadov na  povrchovú úpravu terénu, odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti, vykonávanie registrácií, vydávanie vyjadrení k projektovej dokumentácii v územnom konaní, v stavebnom konaní a kolaudačnom konaní.
 • Príjem podaní na úseku štátnej správy prevencie závažných priemyselných havárií – vydávanie vyjadrení k bezpečnostnej správe alebo k jej aktualizácii.
 • Príjem podaní na úseku štátnej správy nakladania s ťažobným odpadom – vydávanie rozhodnutí o zaradení úložiska, ktorým je odkalisko, okrem odkaliska vzniknutého pri banskej činnosti, vydávanie súhlasov s uzavretím úložiska, ktorým je odkalisko, okrem odkaliska vzniknutého pri banskej činnosti.
 • Poradenské a informačné služby v oblasti starostlivosti o životné prostredie na uvedených úsekoch.

Pracovisko č. 7 – odbor starostlivosti o životné prostredie, ovzdušie ( tel.: 0961655754)

 • Príjem podaní na úseku štátnej správy ochrany ovzdušia – vydávanie súhlasov  na umiestnenie, povoľovanie stredných a veľkých zdrojov znečistenia ovzdušia vrátane ich zmien a rozhodnutí na ich užívanie, vydávanie súhlasov na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov a na zmeny ich užívania a na prevádzku stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách, inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie veľkých zdrojov, stredných zdrojov alebo malých zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu, schvaľuje postupy výpočtu množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok z veľkých zdrojov a stredných zdrojov.
 • Príjem podaní na úseku štátnej správy obchodovania s emisnými kvótami – vydávanie povolení na vypúšťanie skleníkových plynov do ovzdušia.
 • Príjem podaní na úseku štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie – vydávanie rozhodnutí zo zisťovacieho konania alebo záverečné stanovisko z procesu posudzovania, vydávanie vyjadrení a stanovísk k navrhovaným činnostiam a strategickým dokumentom.
 • Poradenské a informačné služby v oblasti starostlivosti o životné prostredie na uvedených úsekoch.

 Pracovisko č. 8 – odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody a krajiny (tel.:0961655755) 

 • Príjem podaní na úseku štátnej správy ochrany prírody a krajiny – vydávanie vyjadrení v územnom a stavebnom konaní, vydávanie vyjadrení k rozhodnutiu o súhlase na zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku na lesný pozemok alebo zmenu jedného poľnohospodárskeho druhu pozemku na iný poľnohospodársky druh pozemku, alebo nepoľnohospodárskeho druhu pozemku na poľnohospodársky druh pozemku, vydávanie vyjadrení k rozhodnutiu o odňatí poľnohospodárskej pôdy, ak sa na vykonanie činnosti nevyžaduje územné rozhodnutie, vydávanie vyjadrení k rozhodnutiu o vyňatí lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov alebo rozhodnutia o obmedzení využívania funkcií lesov na lesných pozemkoch, ak sa na vykonanie činnosti nevyžaduje územné rozhodnutie, vydávanie rozhodnutí o podrobnejších podmienkach na uskutočnenie výrubu drevín, vydávanie rozhodnutí o nároku na náhradu škody spôsobenej chráneným živočíchom.
 • Príjem podaní na úseku štátnej správy ochrany ohrozených druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi – vydávanie preukazov o pôvode exemplárov, vydávanie potvrdení o registrácii exemplárov a určovaní pôvodu exemplárov.
 • Poradenské a informačné služby v oblasti starostlivosti o životné prostredie na uvedených úsekoch.

 

Pracovisko Poltár

Okresný úrad Lučenec vykonáva štátnu správu tiež pre okres Poltár  týmito odbormi:

Miesto výkonu práce

Železničná 2, Poltár
 

 

Odbor živnostenského podnikania

streda 8.00- 17.00 hod

zamestnanec odboru živnostenského podnikania v klientskom centre
Telefón 0961 65 5757

Pozemkový a lesný odbor

streda 8.00-17.00 hod

zamestnanec pozemkového a lesného odboru v klientskom centre 
Telefón 0961 65 5758

Odbor všeobecnej vnútornej správy

utorok, štvrtok 8.00-15.00 hod.

zamestnanec odboru všeobecnej vnútornej
správy v klientskom centre

Telefón 0961 65 5757

 
Úradné hodiny pre odbor živnostenského podnikania: streda 8.00- 17.00 hod.

Pre pozemkový a lesný odbor v klientskom centre podľa rozhodnutia OÚ LC platia nasledovné úradné hodiny: streda 8.00- 17.00 hod.

Odbor všeobecnej vnútornej správy vykonáva štátnu správu na pracovisku Poltár v pracovných dňoch utorok, štvrtok 8.00-15.00 hod.