Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. október 2020, piatok
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Medzilaborce
Mierová 4,
068 01 Medzilaborce

Prednosta
Ing. Michal Sopko
telefón: 057/ 758 0624
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

Pracoviska MV SR sú od 27.10.2020 až do odvolania zatvorené.

O úrade

Okresný úrad Medzilaborce - Окресный уряд Меджілабірці 

 

Informácia o možnosti použivania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku (PDF, 189 kB)

ІНФОРМАЦІЯ о можности вжываня языка народностной меншыны в уряднім контактї (PDF, 104 kB)

 

Smernica MV SR č. 14 2018 (PDF, 1 MB) , ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu v znení neskorších predpisov

 

Štátnu správu pre okres Medzilaborce vykonáva Okresný úrad Humenné  na pracovisku Klientskeho centra č. 2  takto:

 na úseku všeobecnej vnútornej správy - utorok od 8.30 hod. do 13.30 hod

 na úseku poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav - streda od 8.00 hod. do 17.00 hod.

 na úseku  živnostenského podnikania - štvrtok od 8.00 hod. do 15.00 hod. Plní aj funkciu podateľne pre úsek cestnej dopravy a pozemných komunikácií

 

Centrálna úradná elektronická tabuľa - Úradné dokumenty zverejnené Okresným úradom Medzilaborce

Pracoviská MV SR sú od 27.10.2020 až do odvolania zatvorené-

 celá tlačová správa

 
V nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu v Slovenskej republike vládou Slovenskej republiky z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 a uznesenie vlády SR č. 678 z 22. októbra 2020 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 sa prijímajú opatrenia pre okresné úrady a ich klientske centrá :

  

od 27. októbra 2020 sa  rušia stránkové hodiny okresných úradov a ich klientskych centier.

 

Klientom odporúčame využívať výlučne telefonickú, elektronickú a písomnú komunikáciu, 
žiadame klientov aby nevstupovali do priestorov okresného úradu, pracovísk a klientskeho centra.

Podanie prijímame v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Podanie vo veci samej podané v elektronickej podobe bez autorizácie je potrebné do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci.

ОЗНАМЛЇНЯ

На основі усмерніня ґенералного директора секції публічной справы Міністерства внутрїшнїх дїл Словацькой републікы в надвязности на выголошіня нудзового ставу Словацькой републікы із дня 01.10.2020 ся рушать урядны годины подательнї окресного уряду і кліентьского центра а заказує ся вступ публіцї до просторів окресного уряду.

Заместнанцї окресного уряду будуть вжывати лем телефонічну, електронічну і писомну комунікацію.

 

 

 

 

 

__________