Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. jún 2024, štvrtok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Medzilaborce

Klientske centrum Medzilaborce
Mierová 4,
068 01 Medzilaborce,
podateľňa - 3. poschodie,
č. dverí 12,
email: TA.13G4@R4.FF@

Prednosta
Ing. Martin Kováč
telefón: Podateľna - 057/7580624
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

Okresný úrad Medzilaborce - Окресный уряд Меджілабірці 

podateľňa - Mierová 4                                  подательня - Мірова 4

068 01 Medzilaborce                                    068 01 Меджілабірці

3. posch., č. dv. 12                                      3. шток, ч. д. 12

Telefón: 057/7580624                                  телефонічно: 057/7580624

E-mail : TA.13G4@R4.FF@                            і-мейл: TA.13G4@R4.FF@

 

 

Informácia o možnosti použivania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku (PDF, 189 kB)

ІНФОРМАЦІЯ о можности вжываня языка народностной меншыны в уряднім контактї (PDF, 104 kB)

Smernica MV SR č. 14 2018 (PDF, 1 MB) , ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu v znení neskorších predpisov

 Štátnu správu pre okres Medzilaborce vykonáva Okresný úrad Humenné  na pracovisku Klientskeho centra č. 2  takto:

 na úseku všeobecnej vnútornej správy

- utorok od 8.00 hod. do 15.00 hod

 na úseku poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav

- piatok od 8.00 hod. do 14.00 hod.

 na úseku  živnostenského podnikania

štvrtok od 8.00 hod. do 15.00 hod. Plní aj funkciu podateľne pre úsek cestnej dopravy a pozemných komunikácií

 Centrálna úradná elektronická tabuľa - Úradné dokumenty zverejnené Okresným úradom Medzilaborce

Okresné úrady a klientske centrá  v plnom rozsahu zabezpečujú agendy na úseku overovania listín a osvedčovania podpisov, živnostenského podnikania, cestnej dopravy a pozemných komunikácií, katastra nehnuteľností, životného prostredia, poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav.

 K dispozícii sú aj podateľne okresných úradov a klientskych centier.

Tieto pracoviská budú akceptovať aj podania zaslané elektronickou poštou, do  troch dní je však potrebné podania doplniť listinnou podobou alebo autorizovať elektronickým podpisom.

 Osobné konzultácie a pojednávania budú možné až po dohode s klientom, okrem vyššie uvedených úsekov. Na ďalších agendách len po objednaní sa na termín so zodpovedným zamestnancom.

 Ministerstvo vnútra občanov vyzýva, aby prednostne využívali telefonickú, elektronickú či písomnú komunikáciu.  

 

Rešpektujte hygienické opatrenia a pokyny zamestnancov

 

Vstup občanov na pracoviská budú koordinovať poverení zamestnanci a supervízori.

 Každý návštevník je povinný rešpektovať ich pokyny, dodržiavať hygienické opatrenia, najmä povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, šatkou či šálom, dezinfikovať si ruky a dbať na dvojmetrový odstup.

 Za neuposlúchnutie dodržiavania protiepidemiologických opatrení, ako aj za porušenie nariadenej izolácie môže príslušník Policajného zboru na mieste uložiť pokutu v blokovom konaní až do výšky 1000 €.

 UPOZORNENIE: počas vyhlásenej mimoriadnej situácie, ktorá v Slovenskej republike stále trvá, sa platnosť  mnohých dokladov, osvedčení či lehôt predlžuje. 

 

Штатну справу про окрес Меджілабірці робить Окресный уряд Гуменнена робочім місцї Кліентьского центра ч. 2 так:

 на усеку общой внуторной справы

– віторок од 8.00 год. до 15.00 год

 на усеку польногосподарьства, лїсного господарьства, полёвництва і поземковых управ

– пятніця од 08.00 год. до 14.00 год.

 на усеку жывностного подниканя

четверь од 8.00 год. до 15.00 год.

Повнить і функцію подательнї про усек дорожного транспорту і путей

 

 Централна урядна електронічна табла– Урядны документы опублікованы Окресным урядом Меджілабірцi

 Окресны уряды і кліентьскы центра в повнім розсягу забезпечують аґенды на усеку овірёваня листин і освідчованя підписів, жывностеньского подниканя, дорожного транспорту і путей, катастра недвижного маєтку, жывотного окружіня, польногосподарьства, лїсного господарьства, полёвництва і фундушовых управ.

 Ку діспозіції суть і подательнї окресных урядів і кліентьскых центер.

 Тоты робочі місця будуть акцептовати і поданя засланы електронічнов поштов, але до трёх днїв треба поданя доповнити листиннов подобов або авторізовати електронічным підписом.

 Особны конзултації і поїднаваня будуть можны аж по договорї з кліентом, окрем высше уведженых усеків. На далшых аґендах лем по обїднаню ся на термін з одповідным заместнанцём.

 Міністерство внутрїшнїх дїл обчанів вызывать, жебы предностнї вывжывали телефонічну, електронічну або писомну комунікацію.

 

Решпектуйте гіґіенічны реґулації і інштрукції заместнанцїв

 Вступ обчанів на робочі місця будуть коордіновати повірены заместнанцї і супервізоры.

 Каждый навщівник є повинный решпектовати їх інштрукції, дотримовати гіґіeнічны реґулації, головно повинность мати перекрытый рот і ніс рушком, хустятём ці шалом, дезінфіковати сі рукы і дзбати на двойметровый одступ.

  За недотримованя протиепідеміолоґічных реґулацій, як і за порушіня нарядженой ізолації може член Поліцайного збору на місцї дати покуту в блоковім конаню аж до вышкы 1000 €.

  ПОЗОР:протягом выголошеной міморядной сітуації, котра все тырвать в Словацькій републіцї, ся платность многых докладів, освідчінь ці легот передовжує.

 __________