Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. jún 2024, nedeľa
 

Nový systém odškodňovania pri mimoriadnych situáciách

08. 12. 2010

Do konca apríla budúceho roka rezort vnútra novelou zákona o civilnej ochrane vypracuje nový systém čiastočného odškodňovania osôb postihnutých živelnou pohromou. Nahradí v súčasnosti síce existujúcu legislatívu ale už prekonanú a v dnešných podmienkach nepoužiteľnú. Vyplýva to z vládou schváleného Návrhu systému odškodňovania pri mimoriadnych situáciách. Tento materiál je výsledkom spolupráce s rezortmi práce, financií, pôdohospodárstva a životného prostredia. Vznikol na základe záverov z 2. rokovania Výboru vlády Slovenskej republiky pre riešenie následkov škôd vzniknutých povodňami v roku 2010.

Ministerstvo vnútra bude priebežne podľa potreby vyhlasovať verejnú zbierku, z ktorej sa budú hradiť škody spôsobené mimoriadnymi udalosťami na nepoistenom majetku fyzických osôb.

Ďalším opatrením je vypracovanie novely zákona o samosprávnych krajoch. Ustanoví možnosť zriadiť pri každom samosprávnom kraji krízový fond regionálnej a miestnej samosprávy. Prostriedky fondu by sa využívali na likvidáciu následkov živelných pohrôm, havárií a mimoriadnych udalostí a na preventívne opatrenia voči takýmto udalostiam.

V rámci ministerstva práce sa vytvorí Centrum sústredeného sociálneho zabezpečenia pre prípady krízových situácií a mimoriadnych udalostí, kde budú pôsobiť všetky sociálne inštitúcie. Bude ho aktivovať minister práce na základe analýzy vzniknutej krízovej situácie. Centrum poskytne postihnutým občanom poradenstvo, ochranu, materiálne a peňažné plnenie, služby a azyl na uspokojenie ich sociálnych potrieb.

Z hľadiska štátu vzniká potreba iniciovať legislatívnu zmenu s cieľom vzniku povinnosti poistiť majetok občanov v SR, a to aj v rizikových oblastiach, keď o to občan prejaví záujem. V tejto súvislosti sa navrhuje posúdiť možnosť vytvorenia zákonnej povinnosti poistenia nehnuteľného majetku poisťovňami zriadením expertnej pracovnej skupiny pri ministerstve financií. Bude zložená zo zástupcov MF SR, MV SR, MS SR, NBS, Slovenskej asociácie poisťovní a splnomocnenca vlády SR pre územnú samosprávu, integrovaný manažment povodí a krajiny.

Takisto vznikne účelová rezerva vlády na riešenie odškodňovania pri mimoriadnych udalostiach a krízových situáciách.