Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. marec 2020, pondelok
 

Úradná tabuľa

   

Predaj hnuteľného majetku štátu

Programy starostlivosti o CHVÚ

POKYN prednostu Okresného úradu Nitra o stanovení výšky úhrady materiálnych nákladov podľa ustanovenia § 23 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

Navrhovaná činnosť podľa § 16a vodného zákona -Kozárovce-ochrana obce pred povodňovými prietokmi a ľadmi z toku Hron

Rieka Nitra – dotesnenie ochranných hrádzí v rkm 42,330-48,456

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o využití územia vo veci kompenzačných opatrení pre stavbu Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever v Nitrianskom kraji - záverečné stanovisko MŽP SR číslo 318/2010-3.4/ml

Informácie pre verejnosť o začatí  správnych konaní, podľa § 16a ods. 7 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), vo veci rozhodnutia, či ide o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona

Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor zverejňuje obvyklú výšku nájomného za rok 2018 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prostredníctvom  príslušných linkov pre katastrálne územia okresov NitraZlaté Moravce, ktoré sú v pôsobnosti Okresného úradu Nitra.

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Rozhodnutie č. OU-NR-OVBP2-2020/007556-011 zo dňa 26.03.2020 (3,4 MB) pdf
Upovedomenie o podanom odvolaní proti rozh. Č. OU-NR-OVBO2-2019030006-012, zo dňa 22.11.2019 (1,0 MB) rtf
Upovedomenie o podanom odvolaní proti rozh. Č. OU-NR-OVBO2-2019030006-012, zo dňa 22.11.2019 (2,4 MB) pdf
Informácia o podaní žiadosti o stavebné vodopravné povolenie / Rozhodnutie zo zisťovacieho konania_27102017_I_64 (4,5 MB) pdf
Oznámenie o začatí stavebného vodoprávneho povolenia- Príprava strategického parku Nitra v rozsahu SO: SO A 511 Odvedenie dažďových vôd – Prvosienkova ulica“, „SO A 511.1 Odvedenie dažďových vôd z retenčnej nádrže- stoka „VA“, „SO A 512 Odvedenie dažďovýc (3,3 MB) pdf
Rozhodnutie o odvolaní Združenia domových samospráv - Rekonštrukcia a rozšírenie ČOV Kolárovo (4,6 MB) pdf
Rozhodnutie o odvolaní Združenia domových samospráv- Matador Automotive Vráble, a.s. (4,2 MB) pdf
Verejná vyhláška - Jelšovce, Splašková kanalizácia - II. etapa - stavebné povolenie (2,0 MB) rtf
Verejná vyhláška - Jelšovce, Splašková kanalizácia - II. etapa - stavebné povolenie (578,5 kB) pdf
Žiadateľ Roman Cerulík K CERO, IČO 11726938, Štefánikova 59, Nitra Stavba: Polyfunkčný objekt „Residence iN“ Nitra-Zobor, Jelenecká ulica (1,4 MB) pdf
Verejná vyhláška-nariadenie konania o začatí PÚ v k.ú. Branč (1,4 MB) pdf
Verejná vyhláška - nariadenie konania o začatí pozemkových úprav pre k.ú. Dolné Obdokovce (1,1 MB) pdf
Verejná vyhláška - nariadenie konania o začatí pozemkových úprav pre k.ú. Výčapy-Opatovce (1,2 MB) pdf
Verejná vyhláška - Odvolanie proti územnému rozhodnutiu Mesta Nitra č. SP 23021/2015-045-Ing. ktorým bola umiestnená stavba „Polyfunkčný objekt - zmena“ - rozhodnutie o odvolaní. (272,5 kB) rtf
Verejná vyhláška - Odvolanie proti územnému rozhodnutiu Mesta Nitra č. SP 23021/2015-045-Ing. ktorým bola umiestnená stavba „Polyfunkčný objekt - zmena“ - rozhodnutie o odvolaní. (750,9 kB) pdf
012356 - DIMImax s.r.o. -Cabaj Čápor (280,1 kB) pdf
Verejná vyhláška- Žiadosť o vyjadrenie sa účastníkov konania k návrhu na späť vzatie konania- Príprava strategického parku Nitra (188,8 kB) pdf
Oznámenie o začatí správneho konania - OÚ-NR-OSZP3 - 2020-012089 (102,3 kB) pdf
Zverejnenie výrubu mimo správneho konania OU-NR-OSŽP3-2020/012106 (280,1 kB) pdf
Zverejnenie rozhodnutia podľa § 14 c ods. 8 stavebného zákona- kolaudačné rozhodnutie „STEEL SERVICE CENTER GONVARRI NITRA“ (1,9 MB) pdf
Pial-Beša sanácia zemného telesa, projektová dokumentácia (326,3 kB) pdf
Oznámenie o výrube stromov mimo správneho konania OU-NR-OSŽP3-2020/011273 (273,8 kB) pdf
Rozhodnutie Obytný súbor Kamenec Mlynárce (629,7 kB) pdf
Verejná vyhláška - Vodovodné potrubie v OP JEMO vinohrady Vráble - stavebné povolenie (1,9 MB) rtf
Verejná vyhláška - Vodovodné potrubie v OP JEMO vinohrady Vráble - stavebné povolenie (1,8 MB) pdf
Verejná vyhláška - Nitra - Zobor, Dobudovanie kanalizácie podhorská ulica - predĺženie povolenia (982,1 kB) rtf
Verejná vyhláška - Nitra - Zobor, Dobudovanie kanalizácie podhorská ulica - predĺženie povolenia (227,8 kB) pdf
Verejná vyhláška - Jelšovce, Splašková kanalizácia - II. etapa - stavebné oznámenie (956,4 kB) rtf
Verejná vyhláška - Jelšovce, Splašková kanalizácia - II. etapa - stavebné oznámenie (306,7 kB) pdf
Oznámenia o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-NR-OVBP2-2020/009798 a č. OU-NR-OVBP2-2020/009799 zo dňa 16.01.2020 pre stavbu „Odpočívadlá Pohranice, 1. Stavba – Pravostranné odpočívadlo Pohranice R1 v km 53,3, /2. (423,9 kB) pdf
Oznámenia o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-NR-OVBP2-2020/009798 a č. OU-NR-OVBP2-2020/009799 zo dňa 16.01.2020 pre stavbu „Odpočívadlá Pohranice, 1. Stavba – Pravostranné odpočívadlo Pohranice R1 v km 53,3, /1. (412,8 kB) pdf
Verejná vyhláška - IBV nad vinicami - stavebné povolenie (1,1 MB) rtf
Verejná vyhláška - IBV nad vinicami - stavebné povolenie (398,8 kB) pdf
Pozvánka na ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v kat. území Lužianky, lokalita Diely I. (525,8 kB) pdf
Stanovy JPÚ Lužianky, lokalita Diely I. - návrh (84,2 kB) rtf
Oznámenia o začatí vyvlastňovacieho konania – Roman Cerulík (349,5 kB) pdf
Informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania Pial - Beša sanácia zemného telesa, projektová dokumentácia 2 (321,8 kB) pdf
Informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania Pial - Beša sanácia zemného telesa, projektová dokumentácia 1 (316,6 kB) pdf
054744 - Rezidencia Šindolka, Nitra-Zobor (56,0 kB) rtf
Verejná vyhláška - Obytný súbor parkové nábrežie Nitra - upovedomenie (390,9 kB) pdf
Verejná vyhláška - Obytný súbor parkové nábrežie Nitra - upovedomenie (970,3 kB) rtf
Verejná vyhláška - povolenie pre navrhované vodné stavby- Nitra, Kynek, Jelšová ul.- rozšírenie kanalizácie (3,6 MB) pdf
Verejná vyhláška - Vodovodné potrubie v OP JEMO vinohrady Vráble - stavebné oznámenie (1,9 MB) pdf
Verejná vyhláška - Vodovodné potrubie v OP JEMO vinohrady Vráble - stavebné oznámenie (1,9 MB) rtf
Rozhodnutie o odvolaní- územné konanie stavba „Obchodné priestory“ Obec Močenok (3,8 MB) pdf
Oznámenie o začatí kolaudačného konania „Prípava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra (3,3 MB) pdf
Navrhovateľ: DESIGN ENGINEERING a.s., Palisády 33, 811 06 Bratislava - Navrhovaná činnosť: „R1 PARK I“ (1,2 MB) rtf
Navrhovateľ: DESIGN ENGINEERING a.s., Palisády 33, 811 06 Bratislava - Navrhovaná činnosť: „R1 PARK I“ (7,9 MB) pdf
Poľovný revír Selonka Dolné Semerovce - rozhodnutie o odvolaní (102,1 kB) pdf
Podanie žiadosti pre stavbu: „Cesta I/75 Šaľa- obchvat“ od km 3,000 do km 11,783 (1,6 MB) pdf
Podanie žiadosti pre stavbu: „Cesta I/75 Šaľa- obchvat“ od km 3,000 do km 11,783 (2,5 MB) pdf
Verejná vyhláška – oznámene o začatí vodoprávneho konania a upustenia od ústneho konania a miestneho šetrenia- Nitra, Kynek , Jelšová ul.- rozšírenie kanalizácie (1,3 MB) pdf
Verejná vyhláška - Nitra - Zobor, Dobudovanie kanalizácie Podhorská ulica - upovedomenie (910,7 kB) pdf
Verejná vyhláška - Nitra - Zobor, Dobudovanie kanalizácie Podhorská ulica - upovedomenie (946,0 kB) rtf
Oznámenia o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-NR-OVBP2-2019/048423-3 zo dňa 04.11.2019 pre stavbu „Jednosmerná cesta v Priemyselnom parku Vráble“, k.ú. Vráble, Horný Ohaj (374,7 kB) pdf
Nariadenie prípravného konania JPÚ Topoľčianky pdf
Verejná vyhláška - Nitra - prepojenie kanalizácie ulica Zelená a Priemyselná - rozhodnutie (1,4 MB) pdf
Verejná vyhláška - Nitra - prepojenie kanalizácie ulica Zelená a Priemyselná - rozhodnutie (1,1 MB) rtf
Správne konanie - Démos Nitra (56,1 kB) rtf
Rozhodnutie o schválení vykonania projektu JPÚ Vráble (1,1 MB) pdf
0445721- Trogeron -obytný súbor KAMENEC - Mlynárce (55,8 kB) rtf
Žiadosť na stavebné povolenie stavby: „ Príprava strategického parku Nitra " pre stavebné objekty SO A 051 Vegetačné úpravy križovatka Šindolka, SO A 101 Mimoúrovňová križovatka Šindolka, SO A 201 Most na ceste I/64 ... (2,8 MB) pdf
Informácie o podanej žiadosti na stavebné povolenie stavby: „ Príprava strategického parku Nitra " pre stavebné objekty SO A 051 Vegetačné úpravy križovatka Šindolka, SO A 101 Mimoúrovňová križovatka Šindolka, SO A 201 Most na ceste I/64 ... (634,5 kB) pdf
Verejná vyhláška č. OU-NR-OVBP2-2019/043566-67-68-69: Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu Rýchlostná cesta „R1 I/51 Báb – Kynek – Nitra“, k.ú. Veľký Báb (396,8 kB) pdf
Verejná vyhláška - Nitra - rekonštrukcia vodovodu, Hornozoborská ulica - predĺženie povolenia (1,3 MB) pdf
Verejná vyhláška - Nitra - rekonštrukcia vodovodu, Hornozoborská ulica - predĺženie povolenia (972,9 kB) rtf
Rozhodnutie o odvolaní č. OU-NR-OVBP2-2019/032729-003 zo dňa 19.08.2019 v stavebnom konaní o povolenie stavby ,,Rodinný dom“ na pozemku parc. č. 5869/1, k. ú. Nitra (3,8 MB) pdf
Verejná vyhláška - Nitrianske Hrnčiarovce - kanalizačná prípojka k pozemkom č. parc. 1022-3, 1022-4 - Stavebné povolenie (2,8 MB) pdf
Verejná vyhláška - Nitrianske Hrnčiarovce - kanalizačná prípojka k pozemkom č. parc. 1022-3, 1022-4 - Stavebné povolenie (2,0 MB) rtf
Verejná vyhláška – zastavenie konania JPU BRANKO (2,3 MB) pdf
Informácia o začatých konaniach v okresoch Nitra a Zlaté Moravce podľa § 12c zákona č. 504/2003 (266,8 kB) pdf
Logistický park Nitra – Hala DC3 (12,5 MB) pdf
Plán prác Pohronský Ruskov - informácia o začatí konania a výzva na prihlásenie sa za účastníka konania (359,2 kB) pdf
Rozhodnutie - Bytový dom Zbehy -3 (4,3 MB) pdf
Verejná vyhláška - Nitrianske Hrnčiarovce - kanalizačná prípojka k pozemkom č. parc. 1022-3, 1022-4 - stavebné oznámenie (1,0 MB) pdf
Verejná vyhláška - Nitrianske Hrnčiarovce - kanalizačná prípojka k pozemkom č. parc. 1022-3, 1022-4 - stavebné oznámenie (952,6 kB) rtf
Rozhodnutie- uvedenie vodných stavieb do trvalého užívania „ Príprava strategického parku Nitra Fáza 2“ (9,5 MB) pdf
Príprava strategického parku Nitra – kolaudačné rozhodnutie (9,7 MB) pdf
Verejná vyhláška-rozhodnutie - PP-Levice-práčovne a čistiarne (2,0 MB) pdf
Verejná vyhláška-rozhodnutie-PP-Nová Dedina-sklad pesticídov (1,7 MB) pdf
LC Nitra - zmena PSL (1,2 MB) pdf
„Golf resort RED OAK Lužianky“ - dodatočné povolenie vodných stavieb spojeného s osobitným užívaním vôd a spojeného s uvedením vodných stavieb do trvalej prevádzky (1,6 MB) pdf
Rozhodnutie č. OU-NR-OVBP2-2019/029732-3 zo dňa 24.06.2019 , ktorým bolo zastavené konanie o odvolaní proti rozhodnutiu Obce Tovarníky č. Výst. 635/2018-Ku-005 zo dňa 15.02.2019, ktorým bola umiestnená stavba ,,Brezová alej 1“ (1,0 MB) pdf
Verejná vyhláška - Kolaudačné rozhodnutie - Rekonštrukcia armatúrnej komory VDJ Babindol a prepojenie diľkovodného potrubia (1,9 MB) rtf
Odvolanie R. Cerulíka proti rozhodnutiu OU-NR-OVBP2-2016/024265-013 (2,5 MB) pdf
Kolaudačné rozhodnutie G-TES PROJEKT (5,4 MB) pdf
Lesný celok ČIFÁRE - určenie (3,6 MB) pdf
LC NITRIANSKA STREDA - protokol (6,8 MB) pdf
LC DUCHONKA a LC BL RADOŠINA - protokol (7,9 MB) pdf
Zoznam zdrojov - organické rozpúšťadlá Nitra (31,7 kB) pdf
Verejná vyhláška - Bytový dom - Zbehy 3 (1,3 MB) pdf
Oznámenie o začatí nového konania o určení povinnej osoby v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 409/2011 Z.z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov (193,2 kB) pdf
Výzva na prihlásenie sa za účastníka konania združeniam s právnou subjektivitou (180,8 kB) pdf
Referát pôdohospodárstva, zverejňuje verejnou vyhláškou Protokol o výsledkoch prerokovania správ o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programov starostlivosti o lesy pre Lesný celok Bohunice a Lesný celok Lesy Granua na roky 2015–2024 (226,9 kB) pdf
Register odborných lesných hospodárov s osvedčeniami vydanými v Nitrianskom kraji - stav k 30.10.2014 (59,0 kB) pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania (10,4 MB) rtf
Register pozemkových spoločenstiev k 2017_05_24 (1,1 MB) pdf
Rozhodnutie o proteste prokurátora (1,3 MB) pdf
Oznámenie MDVaRR SR o rozklade (1,9 MB) pdf
Stavebne povolenie SO 751 Retencne nadrze (9,9 MB) pdf
Stavebne povolenie SO 741.1 až SO 764 – vodne stavby (10,1 MB) pdf
Oboznamenie sa s obsahom odvolania k stavebnemu povoleniu tykajucemu sa SO 551 – SO 662 (4,3 MB) pdf
Oboznamenie sa s obsahom odvolania k stavebnemu povoleniu tykajucemu sa SO 533 – SO 560 (4,5 MB) pdf
Rozhodnutie MDVaRR SR o odvolaní Romana Cerulíka (6,2 MB) pdf
Zmena stavby pred dokončením Dyčka (4,5 MB) pdf
Upovedomenie o rozklade (645,4 kB) pdf
Rozhodnutie o odvolaní Romana Cerulíka na obj. SO 400 Montážna hala (2,7 MB) pdf
Oboznámenie sa účastníkov konania voči odvolaniu pre vodné stavby SO741.1 - 764 (6,2 MB) pdf
Oboznámenie sa účastnikov konania voči odvolaniu pre vodné stavby SO751.4 - 751.15 (5,2 MB) pdf
Rozhodnutie o prerušení kolaudačného konania (121,3 kB) rtf
Rozhodnutie o prerušení kolaudačného konania (893,1 kB) pdf
SO 801 Kolaudácia vodných stavieb (2,8 MB) pdf
Rozhodnutie o odvolaní – Obnova bytového domu ul. J. Jesenského, Topoľčany (78,1 kB) pdf
Rozhodnutie o rozklade (2,6 MB) pdf
Malý Lapáš - rozšírenie vodovodu pre IBV (1,4 MB) pdf
Predĺženie stavebného povolenia Nitrianske Hrnčiarovce (1,3 MB) pdf
Obec Dolné Lefantovce - rozšírenie obecnej kanalizácie (3,7 MB) pdf
Obec Dolné Lefantovce - rozšírenie obecného vodovodu (3,7 MB) pdf
PE Krnča - verejná vyhláška (3,2 MB) pdf
PE Krnča - verejná vyhláška (289,3 kB) rtf
ÚRADNÝ OZNAM Psittacus erithacus - preradenie (242,4 kB) pdf
Malý Lapáš povolenie vodovod (1,6 MB) pdf
Predĺženie stavebného povolenia kanalizácia N. Hrnčiarovce (1,8 MB) pdf
Zlatná na Ostrove - kanalizácia a spoločná ČOV (3,3 MB) pdf
Rozhodnutie o dovolaní proti povolení stavby: „Rekonštrukcia (stavebná úprava) nebytového priestoru III. NP – 3 v polyfunkčnom objekte s. č. 3631 na bytové účely (504,1 kB) pdf
Žiadosť – zmena stavby pred dokončením SO 401, 402, 403 – Jaguar Land Rover (158,0 kB) pdf
Okresný úrad Nitra - úradný oznam - nariadenie CITES od 4.2.2017 (294,2 kB) pdf
Prísnejšie povinnosti držiteľov niektorých druhov papagájov a gekónov (75,0 kB) rtf
Upovedomenie účastníkov konania o podaných námietkach a pripomienkach a doplnení spisového materiálu k stavebným objektom SO 581, SO 582 a SO 583 (3,1 MB) pdf
Upovedomenie účastníkov konania o podaných námietkach a pripomienkach a doplnení spisového materiálu k stavbe SO 506 (4,1 MB) pdf
Oprava: Žiadosť – zmena stavby pred dokončením SO 401, 402, 403 (257,4 kB) pdf
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia SO 516 Odvodnenie parkoviska OV - II. fáza (666,7 kB) pdf
Informácia k žakom - Psittacus erithacus a gekónom . Lygodactylus williamsi-27.2.2017 (198,3 kB) rtf
Informácia k žakom - Psittacus erithacus a gekónom . Lygodactylus williamsi-27.2.2017 (266,4 kB) pdf
Rozhodnutie o zaradení poľovného revíru Vinodol do akostných tried (897,1 kB) rtf
Rozhodnutie o zaradení poľovného revíru Vinodol do akostných tried (345,7 kB) pdf
Mlynárce – Čakajovce, rekonštrukcia POH rieky Nitra v rkm. 61,710 – 68,550 (5,4 MB) pdf
Ozámenie o začatí stavebného konania - SO 516 (4,9 MB) pdf
Novostavba predajne a skladu Merkury Market Nitra - verejna vyhlaska (1,0 MB) rtf
Rozhodnutie o odvolaní proti rozhodnutiu Obce Plavé Vozokany, ktorým bolo zastavené konanie o umiestnení stavby: „Inžinierke siete“ pre spol. Termálny svet s.r.o. (340,2 kB) pdf
Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „ Prístavba výrobnej haly 2. Etapa“ pre spoločnosť ICS Industrial Cables Slovakia, spol. s r.o., Dolné Hony 25, Nitra (674,0 kB) pdf
Jednoduché pozemkové úpravy – verejná vyhláška (947,2 kB) rtf
Jednoduché pozemkové úpravy – verejná vyhláška (257,1 kB) pdf
SO 506 Stavebné povolenie (1,7 MB) pdf
SO 581, SO 582, SO 583 Stavebné povolenie (1,4 MB) pdf
Upovedomenie SO 584 (4,1 MB) pdf
Upovedomenie SO 511 – SO 519 (5,4 MB) pdf
Stavebné povolenie rieka Nitra POH (8,4 MB) pdf
Stavebné upravy rieky Nitra - POH (3,1 MB) pdf
Rozhodnutie „Novostavba predajného skladu Merkury Market Nitra“ (1,2 MB) rtf
Prístavba výrobnej haly 2. Etapa - stavebník ICS Industrial Slovakia, spol. s r.o. Dolné Hony 25, Nitra (1,2 MB) rtf
Prístavba výrobnej haly 2. Etapa - stavebník ICS Industrial Slovakia, spol. s r.o. Dolné Hony 25, Nitra (5,1 MB) pdf
SO 584 Prelozka potoka Jelsina (10,4 MB) pdf
Stavebné povolenie SO 511 až SO 519 (1,8 MB) pdf
Oboznámenie s obsahom odvolania - SO 581 Preložka toku Dobrotka v km 0,250 komunikácie (obchvat), SO 582 Preložka toku Dobrotka v križovatke D, SO 583 Preložka toku Dobrotka v križovatke B (6,3 MB) pdf
potok Hunták a potok Dobrotka – stavebne upravy (2,9 MB) pdf
Rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie Kynek (159,0 kB) pdf
Novostavba predajneho skladu Merkury Market Nitra (929,6 kB) rtf
Novostavba predajneho skladu Merkury Market Nitra (994,1 kB) pdf
Novostavba predajneho skladu Merkury Market Nitra - príloha (3,2 MB) pdf
Oboznámenie sa s odvolaním (5,5 MB) pdf
Oboznámenie sa s odvolaním (4,5 MB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ZVEREJNENIE REGISTRA PÔVODNÉHO STAVU (393,0 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ZVEREJNENIE REGISTRA PÔVODNÉHO STAVU (890,6 kB) rtf
Stavebne povolenie SO 516 odvodnenie parkoviska OV – II. fáza (11,3 MB) pdf
Prístavba výrobnej haly 2. Etapa, stavebník ICS Industrial Cables Slovakia, spol. s r.o., Dolné Hony 25, 949 01 Nitra (978,7 kB) pdf
Prístavba výrobnej haly 2. Etapa, stavebník ICS Industrial Cables Slovakia, spol. s r.o., Dolné Hony 25, 949 01 Nitra (9,4 MB) pdf
Prístavba výrobnej haly 2. Etapa, stavebník ICS Industrial Cables Slovakia, spol. s r.o., Dolné Hony 25, 949 01 Nitra (925,2 kB) rtf
Verejná vyhláška - oboznámenie s obsahom odvolania SO 516 odvodnenie parkoviska OV - II. fáza (7,7 MB) pdf
Verejná vyhláška - oboznámenie s obsahom odvolania SO 516 odvodnenie parkoviska OV - II. fáza (96,4 kB) rtf
Prepojenie vodojemu Mlynárce - PnSV, stavebník MH Invest s.r.o., Mlynské nivy 44/A, 821 09 Bratislava (1,0 MB) rtf
Prepojenie vodojemu Mlynárce - PnSV, stavebník MH Invest s.r.o., Mlynské nivy 44/A, 821 09 Bratislava (1,1 MB) pdf
Úpravňa vody pre obec Nové sady (587,4 kB) pdf
Oznámenie o začatí kolaudačného konania, objekt SO 505 Dažďová kanalizácia, SO505.1 Dažďová kanalizácia, SO505.2 Čerpacie stanice, SO505.3 Vonkajšie NN rozvody ,žiadateľ MH Invest s.r.o. (2,1 MB) pdf
Stavebné povolenie SO 204, SO 407, SO 510 (954,7 kB) pdf
040414-MVE Dolné Krškany-užívanie stavby-oznámenie konania a pozvanie na ústne pojednávanie (966,8 kB) rtf
040414-MVE Dolné Krškany-užívanie stavby-oznámenie konania a pozvanie na ústne pojednávanie (2,6 MB) pdf
CITES - licencie - krúžky (361,5 kB) pdf
Žiadosť – stavebné povolenie: SVO Projekt Nitra (195,6 kB) pdf
Stavebník MH Invest s.r.o. stavba Prepojenie vodojemu Mlynárce - PnSV (974,1 kB) rtf
Stavebník MH Invest s.r.o. stavba Prepojenie vodojemu Mlynárce - PnSV (1,4 MB) pdf
Verejná vyhláška rozhodnutie-povolenie vodných stavieb SO502,503,504 (3,2 MB) pdf
Nariadenie konania JPÚ Čakajovce (409,1 kB) pdf
Verejná vyhláška- oboznámenie s obsahom odvolania- pre SO 502, SO 503, SO 504 (5,0 MB) pdf
Novostavba predajného skladu Merkury Market Nitra, stavebník Merkury Market Slovakia, s.r.o., Duklianska 11, Prešov (135,0 kB) rtf
Novostavba predajného skladu Merkury Market Nitra, stavebník Merkury Market Slovakia, s.r.o., Duklianska 11, Prešov (825,0 kB) pdf
Nariadenie prípravného konania JPÚ Čifáre (1,3 MB) pdf
Stavebné povolenie: SVO Projekt Nitra - rozhodnutie (7,4 MB) rtf
Stavebné povolenie Fáza II. (1,0 MB) pdf
stavebné povolenie Fáza II. (1,3 MB) rtf
Upovedomenie o začatí konania o žiadosti o zmenu druhu pozemku v pochybnostiach v k.ú. Párovské Háje (1,1 MB) pdf
Upovedomenie o začatí konania o žiadosti o zmenu druhu pozemku v pochybnostiach v k.ú. Párovské Háje (1,7 MB) rtf
Verejná vyhláška - Rozšírenie výrobného areálu Bonar, Ivanka pri Nitre (1,7 MB) pdf
PRERUSENIE Konania - výpustná kanalizácia z ČOV zariadenie soc. služieb Chľaba (658,3 kB) pdf
PRERUŠENIE Konania - výpustná kanalizácia z ČOV zariadenie soc. služieb Chlaba (980,9 kB) rtf
VEREJNÁ VYHLÁSKA - Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (906,0 kB) rtf
VEREJNÁ VYHLÁSKA - Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (929,1 kB) pdf
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia – SO 743.1, SO 743.2, SO 743.3., SO 744, SO 746, SO 746.1, SO 748 (944,4 kB) pdf
Verejná vyhláška- pozvánka na pracovné stretnutie spojené s výkonom tvaromiestnej ohliadky (604,2 kB) rtf
Verejná vyhláška- pozvánka na pracovné stretnutie spojené s výkonom tvaromiestnej ohliadky (602,1 kB) pdf
Verejná vyhláška – Schválenie RPS JPÚ Vráble (1,1 MB) pdf
Verejná vyhláška – Schválenie RPS JPÚ Vráble (902,2 kB) rtf
Nariadenie prípravného konania JPU - Branko (1,2 MB) pdf
Verejná vyhláška - Branč - vodovod, Branč - kanalizačná sieť - Rozhodnutie (998,1 kB) rtf
Verejná vyhláška - Branč - vodovod, Branč - kanalizačná sieť - Rozhodnutie (1,3 MB) pdf
Zmena druhu pozemku v katastrálnom území Párovské Háje (91,0 kB) pdf
Zmena druhu pozemku v katastrálnom území Párovské Háje (1,0 MB) rtf
NA Výčapy-Opatovce, zahustenie TS, VNK, NNK (247,2 kB) rtf
NA Výčapy-Opatovce, zahustenie TS, VNK, NNK (351,6 kB) pdf
Spracovanie hrozna a vína Mužla - rozhodnutie o odvolaní Združ. dom samospráv (1,1 MB) rtf
Spracovanie hrozna a vina Muzla - rozhodnutie o odvolani Zdruz dom samosprav (4,0 MB) pdf
Rozhodnutie o odvolaniach J.Lakatoša a K.Lakatoša-Mesto Hurbanovo (292,9 kB) pdf
Daniel Lalucha AUTOLALUCH, Horná Kráľová (1,1 MB) rtf
Daniel Lalucha AUTOLALUCH, Horná Kráľová (3,9 MB) pdf
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia SO 201, SO 202, SO 203 a prevádzkové súbory (992,7 kB) pdf
VV-Odvolanie Romana Cerulíka, Štefánikova 59, Nitra, proti rozhodnutiu Obce Čakajovce č. 1140/2017-454-01-Žá zo dňa 12.01.2018 – rozhodnutie o odvolaní (694,1 kB) pdf
VV-Odvolanie Romana Cerulíka, Štefánikova 59, Nitra, proti rozhodnutiu Obce Čakajovce č. 1140/2017-454-01-Žá zo dňa 12.01.2018 – rozhodnutie o odvolaní (391,6 kB) rtf
Verejná vyhláška - Malý Lapáš - rozšírenie vodovodu pre IBV - oznámenie (1,0 MB) pdf
Verejná vyhláška - Malý Lapáš - rozšírenie vodovodu pre IBV - oznámenie (942,0 kB) rtf
Rozhodnutie o odvolaní ZDS-Kompa Radvaň n. Dunajom (6,1 MB) pdf
Rozhodnutie o odvolaní ZDS-Kompa Radvaň n. Dunajom (1,1 MB) rtf
Verejná vyhláška - Nitra, rozšírenie kanalizácie Svätourbanská ulica - rozhodnutie (1,1 MB) rtf
Verejná vyhláška - Nitra, rozšírenie kanalizácie Svätourbanská ulica - rozhodnutie (3,9 MB) pdf
Poverenie poľovníckej organizácie Poľovnícka spoločnosť SPOLOK DOLINA vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Veľká Dolina – rozhodnutie (237,1 kB) pdf
G-TES Projekt (644,4 kB) pdf
Verejná vyhláška - Kanalizácia Horné a Dolné Krškany - kolaudačné oznámenie (1,0 MB) pdf
Verejná vyhláška - Kanalizácia Horné a Dolné Krškany - kolaudačné oznámenie (998,7 kB) rtf
Nariadenie konania JPÚ PD Podhorany (1,2 MB) pdf
Verejná vyhláška - IBV Zelený háj Ivanka pri Nitre - oznámenie (1,2 MB) pdf
Verejná vyhláška - IBV Zelený háj Ivanka pri Nitre - oznámenie (947,1 kB) rtf
Verejná vyhláška - Rozšírenie verejného vodovodu a IBV Čakajovce - rozhodnutie (1,2 MB) pdf
Verejná vyhláška - Rozšírenie verejného vodovodu a IBV Čakajovce - rozhodnutie (997,0 kB) rtf
rozhodnutie o schválení VZFUÚ (848,3 kB) pdf
Kolaudačné rozhodnutie- Automotive Nitra Project (546,5 kB) pdf
Oznámenie o začatí kolaudačného konania – Pokračovanie v budovaní kanalizácie- ulica na Hlinách Nitra (922,5 kB) pdf
Informácia – Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, k.ú. Zobor (416,2 kB) pdf
Oznámenie o začatí VK 029465-71 (449,2 kB) pdf
Verejná vyhláška – oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho šetrenia „IBV Háje v Párovských hájoch, Nitra – Párovské háje I. a II. etapa“ (1,1 MB) pdf
Obytná skupina - Mikov dvor (5,2 MB) pdf
Oboznámenie s obsahom odvolania (1,4 MB) pdf
Rozšírenie výrobného areálu Bonar, Ivanka pri Nitre (1,9 MB) pdf
G-TES PROJEKT (9,1 MB) pdf
Verejná vyhláška - IBV Zelený háj Ivanka pri Nitre - rozhodnutie (5,3 MB) pdf
Verejná vyhláška - IBV Zelený háj Ivanka pri Nitre - rozhodnutie (1,1 MB) rtf
Verejná vyhláška Nitra Horné Krškany - kanalizácia, ul. Bočná - rozhodnutie (4,1 MB) pdf
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE POPDORY V LESNOM HOSPODÁRTSVE NA PLNENIE MIMOPRODUKČNÝCH FUNKCIÍ LESOV (283,8 kB) pdf
Nitra Dolnohorská ul. – rekonštrukcia vodovodov (1,3 MB) pdf
Horné Lefantovce – kanalizácia (1,2 MB) pdf
Malý Lapáš – rozšírenie vodovodu (1,1 MB) pdf
Oznámenie o začatí kolaudačného konania „SO 01 vodovod, SO 02 splašková kanalizácia“ (1,1 MB) pdf
Automotive Nitra Project“ SO 601, SO 602, SO 752, SO 760 (9,6 MB) pdf
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania- 5 Bytových domov Nitra Diely (1,6 MB) pdf
Verejná vyhláška - Malý Lapáš - rozšírenie vodovodu pre IBV - rozhodnutie (5,4 MB) pdf
Verejná vyhláška - Malý Lapáš - rozšírenie vodovodu pre IBV - rozhodnutie (1,1 MB) rtf
AGROTRADE GROUP spol.s.r.o., Šafárikova 124, Rožňava – zmena druhu pozemku v k.ú. Veľké Zálužie (778,1 kB) pdf
AGROTRADE GROUP spol.s.r.o., Šafárikova 124, Rožňava – zmena druhu pozemku v k.ú. Veľké Zálužie (998,7 kB) rtf
Zásady pre umiestnenie nových pozemkov - oznámenie platnosti (1,6 MB) pdf
Oznámenia na začatie konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia stavby : „Cesta I/64 Nitra, most ev. č.64-019 “ (1,7 MB) pdf
Oznámenia na začatie konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia stavby : „Cesta I/64 Nitra, most ev. č.64-019 (95,1 kB) rtf
Verejná vyhláška - Poľný Kesov - rozšírenie vodovodnej siete - upovedomenie (944,5 kB) rtf
Verejná vyhláška - Poľný Kesov - rozšírenie vodovodnej siete - upovedomenie (878,4 kB) pdf
Verejná vyhláška - IBV Majerské Lúky, Štitáre - výstavba 22 rodinných domov - rozhodnutie (2,8 MB) pdf
Verejná vyhláška - IBV Majerské Lúky, Štitáre - výstavba 22 rodinných domov - rozhodnutie (1,1 MB) rtf
Lesný celok Zobor - upovedomenie o zmene programu starostlivosti (PSL) o lesy (953,6 kB) pdf
Zmena PSL Zobor - príloha č. 1 (400,8 kB) pdf
Zmena PSL Zobor - príloha č. 2 (189,9 kB) pdf
Zmena PSL Zobor - príloha č. 3 (130,6 kB) pdf
Verejna vyhláška-opätovné oznámenie o začatí vodoprávneho konania a pozvanie na ústne pojednávanie a miestne šetrenie- Veľké Zálužie- verejná kanalizácia a intenzifikácia ČOV (6,3 MB) pdf
Automotive Nitra project (9,9 MB) pdf
Automotive Nitra project (14,1 MB) pdf
Verejná vyhláška - Oprava zrejmej chyby v písaní (118,0 kB) rtf
Verejná vyhláška - Oprava zrejmej chyby v písaní (711,5 kB) pdf
MH Invest - People Centre - rozhodnutie o odvolaní (1,2 MB) rtf
MH Invest - People Centre - rozhodnutie o odvolaní (9,2 MB) pdf
Zariadenie na zber odpadov Levice EIA -METAL HOLDING s r.o. (3,0 MB) pdf
Zariadenie na zber odpadov Levice EIA -METAL HOLDING s r.o. (1,1 MB) rtf
OU NR-Steel service Gonvauto Nitra -odvolanie (1,1 MB) rtf
OU NR-Steel service Gonvauto Nitra -odvolanie (4,2 MB) pdf
Príprava strategického parku Nitra (216,9 kB) pdf
Príprava strategického parku Nitra (340,2 kB) pdf
Verejná vyhláška - Nová Ves nad Žitavou - ČOV a kanalizácia - upovedomenie (947,2 kB) rtf
Verejná vyhláška - Nová Ves nad Žitavou - ČOV a kanalizácia - upovedomenie (1,1 MB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania – Cerulík (344,0 kB) pdf
stavebné povolenie na vodné stavby „5 bytových domov Nitra Diely“ (8,3 MB) pdf
Verejná vyhláška - Lehota - rozšírenie vodovodu - kolaudačné oznámenie (1,2 MB) pdf
Verejná vyhláška - Lehota - rozšírenie vodovodu - kolaudačné oznámenie (1,0 MB) rtf
Verejná vyhláška - Poľný Kesov - rozšírenie vodovodnej siete - rozhodnutie (1,1 MB) pdf
Verejná vyhláška - Poľný Kesov - rozšírenie vodovodnej siete - rozhodnutie (977,5 kB) rtf
Kanalizácia Krškany ulica na Hlinách Nitra (1,4 MB) pdf
Verejná vyhláška - Pohranice - 8 RD - kolaudačné oznámenie (1,1 MB) pdf
Verejná vyhláška - Pohranice - 8 RD - kolaudačné oznámenie (1,0 MB) rtf
Verejná vyhláška - Šurianky - rozšírenie vodovodu Perkovce - upovedomenie (1,0 MB) pdf
Verejná vyhláška - Šurianky - rozšírenie vodovodu Perkovce - upovedomenie (947,9 kB) rtf
spoločnosť investor - LOW a BONAR SLOVAKIA s r.o., Novozámocká 207, Ivanka pri Nitre, povolenie vodných stavieb v rámci stavby „Rozšírenie výrobného areálu Bonar, Ivanka pri Nitre“ (5,0 MB) pdf
Spoločnosť investor - LOW a BONAR SLOVAKIA s r.o., Novozámocká 207, Ivanka pri Nitre, povolenie vodných stavieb v rámci stavby „Rozšírenie výrobného areálu Bonar, Ivanka pri Nitre“ (1,0 MB) rtf
IREKS ENZYMA s r.o., Pavla Horova 10, Prešov, navrhovaná činnosť: Logistický sklad a školiace centrum IREX EXIMA (3,6 MB) pdf
IREKS ENZYMA s r.o., Pavla Horova 10, Prešov, navrhovaná činnosť: Logistický sklad a školiace centrum IREX EXIMA (1,0 MB) rtf
Verejná vyhláška - Alekšince - Kanalizácia - ČOV (1) - oznámenie (1,2 MB) pdf
Verejná vyhláška - Alekšince - Kanalizácia - ČOV (1) - oznámenie (1,0 MB) rtf
Verejná vyhláška - Alekšince - Kanalizácia - ČOV (2) - oznámenie (1,2 MB) pdf
Verejná vyhláška - Alekšince - Kanalizácia - ČOV (2) - oznámenie (1,0 MB) rtf
Verejná vyhláška - Šurianky - rozšírenie vodovodu Perkovce - rozhodnutie (976,5 kB) rtf
Verejná vyhláška - Šurianky - rozšírenie vodovodu Perkovce - rozhodnutie (1,2 MB) pdf
Verejná vyhláška - Nová Ves nad Žitavou - ČOV a kanalizácia, zmena stavby pred dokončením - rozhodnutie (1,3 MB) pdf
Verejná vyhláška - Nová Ves nad Žitavou - ČOV a kanalizácia, zmena stavby pred dokončením - rozhodnutie (976,6 kB) rtf
Príprava strategického parku Nitra (2,4 MB) pdf
VV Roman Cerulík – oplotenie (641,0 kB) pdf
VV Roman Cerulík – oplotenie (422,1 kB) rtf
Verejná vyhláška - Nitrianske Hrnčiarovce - centrum I., časť 1 - kolaudačné oznámenie (1,0 MB) rtf
Verejná vyhláška - Nitrianske Hrnčiarovce - centrum I., časť 1 - kolaudačné oznámenie (1,2 MB) pdf
Verejná vyhláška - IBV Zelený háj Ivanka pri Nitre - 102 rodinných domov + IS a prístupová komunikácia - kolaudačné oznámenie (1,0 MB) rtf
Verejná vyhláška - IBV Zelený háj Ivanka pri Nitre - 102 rodinných domov + IS a prístupová komunikácia - kolaudačné oznámenie (1,3 MB) pdf
Informovanie verejnosti o podaní žiadosti o stavebné povolenie na stavbu: „Príprava strategického parku Nitra fáza 2, v rozsahu stavebného objektu: SO 645 Verejné osvetlenie pre chodník medzi BUS a Dolné hony (1,3 MB) pdf
Zámer navrhovanej činnosti - Obytná zóna Hviezdoslavova, Nitra (1,1 MB) rtf
Zámer navrhovanej činnosti - Obytná zóna Hviezdoslavova, Nitra (5,1 MB) pdf
Automotive Nitra Project (13,3 MB) pdf
Rozhodnutie o odvolaní č. OU-NR-OVBP2-2019/009552-5 zo dňa 18.01.2019 –„ Rodinný dom“ Hájnická ul., Nitra, p.č. 3698/253, 3698/268, k.ú. Párovské Háje (338,6 kB) rtf
Rozhodnutie o odvolaní č. OU-NR-OVBP2-2019/009552-5 zo dňa 18.01.2019 –„ Rodinný dom“ Hájnická ul., Nitra, p.č. 3698/253, 3698/268, k.ú. Párovské Háje (644,5 kB) pdf
Verejna vyhlaska - Lehota - rozsirenie vodovodu - kolaudacne rozhodnutie (1,9 MB) rtf
Verejna vyhlaska - Lehota - rozsirenie vodovodu - kolaudacne rozhodnutie (1,5 MB) pdf
Prepojenie vodovodu Klasov so zásobným potrubím Veľké Chyndice (900,6 kB) pdf
Verejná vyhláška - IBV Zelený háj Ivanka pri Nitre - kolaudačné oznámenie (997,0 kB) rtf
Verejná vyhláška - IBV Zelený háj Ivanka pri Nitre - kolaudačné oznámenie (1,4 MB) pdf
Rozhodnutie na stavbu STEEL SERVICE CENTER GONVARRI NITRA pre stavebníka ARCELORMITTAL GONVARRI NITRA, s.r.o., Kasárenská 1594/49, 905 01 Senica, k.ú. Lužianky (1,3 MB) rtf
Rozhodnutie na stavbu STEEL SERVICE CENTER GONVARRI NITRA pre stavebníka ARCELORMITTAL GONVARRI NITRA, s.r.o., Kasárenská 1594/49, 905 01 Senica, k.ú. Lužianky (12,8 MB) pdf
Obytný súbor IBV Lieštiny, k. ú. Golianovo (855,0 kB) pdf
Golianovo – rozšírenie a zokruhovanie vodovodu (856,5 kB) pdf
Zverejnenie rozdeľovacieho plánu JPÚ Vráble - Verejná vyhláška (419,8 kB) pdf
Oznámenie o vzatí stavebného (vodoprávneho) konania - Príprava strategického parku Nitra (1,1 MB) pdf
PR Mužla - Čenkov, rozhodnutie o odvolaní (2,3 MB) pdf
Oznámenie o začatí konania PS URBÁR Nitrianske Hrnčiarovce (637,6 kB) pdf
Verejná vyhláška - Alekšince - kanalizácia - ČOV (1) - rozhodnutie (1,2 MB) pdf
Verejná vyhláška - Alekšince - kanalizácia - ČOV (1) - rozhodnutie (1,9 MB) rtf
Verejná vyhláška - Alekšince - kanalizácia - ČOV (2) - rozhodnutie (1,2 MB) pdf
Verejná vyhláška - Alekšince - kanalizácia - ČOV (2) - rozhodnutie (1,9 MB) rtf
Verejná vyhláška - Alekšince - kanalizácia - ČOV (3) - rozhodnutie (2,6 MB) pdf
Verejná vyhláška - Alekšince - kanalizácia - ČOV (3) - rozhodnutie (2,0 MB) rtf
Verejná vyhláška odvolanie Miroslava Hanusa Výčapy-Opatovce (250,7 kB) rtf
Verejná vyhláška odvolanie Miroslava Hanusa Výčapy-Opatovce (758,1 kB) pdf
Stavebné povolenie - SO 645 Verejné osvetlenie pre chodník medzi BUS a Dolné hony (5,9 MB) pdf
Zmena rozhodnutia súhlasu p. Lukačiková (727,7 kB) pdf
Nariadenie prípravného konania JPÚ Jelšovce (1,5 MB) pdf
Rozhodnutie o povolení JPÚ Skýcov (2,5 MB) pdf
Zverejnenie rozdeľovacieho plánu JPÚ Vráble - Verejná vyhláška (419,8 kB) pdf
Verejná vyhláška - Nitrianske Hrnčiarovce - centrum I., časť 1 - kolaudačné rozhodnutie (1,3 MB) pdf
Verejná vyhláška - Nitrianske Hrnčiarovce - centrum I., časť 1 - kolaudačné rozhodnutie (1,9 MB) rtf
Verejná vyhláška - Nitra - prepojenie kanalizácie ulica Zelená a Priemyselná - kolaudačné oznámenie (1,3 MB) pdf
Verejná vyhláška - Nitra - prepojenie kanalizácie ulica Zelená a Priemyselná - kolaudačné oznámenie (1,0 MB) rtf
Verejná vyhláška - ustanovujúce zhromaždenie ZUPU Branko a návrh stanov (1,4 MB) pdf
Rozhodnutie - zmena druhu pozemku v katastrálnom území Nové Sady (704,7 kB) pdf
Oznámenie - Správy o hospodárení DUCHONKA, BL RADOŠINA (2,7 MB) pdf
Oznámenie - Správa o hospodárení N. STREDA (1,9 MB) pdf
Verejná vyhláška - Miestna komunikácia a technická vybavenosť pre rodinné domy - Jelšovce - stavebné povolenie (4,4 MB) pdf
Verejná vyhláška - Miestna komunikácia a technická vybavenosť pre rodinné domy - Jelšovce - stavebné povolenie (2,0 MB) rtf
Oznámenie o začatí stavebného konania- Príprava strategického parku (3,7 MB) pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania- Príprava strategického parku (1,3 MB) rtf
Verejná vyhláška - Podhorany - výstavba inžinierskych sietí pre 13 RD - stavebné oznámenie (1,2 MB) pdf
Verejná vyhláška - Podhorany - výstavba inžinierskych sietí pre 13 RD - stavebné oznámenie (956,4 kB) rtf
Zápis pozemkového spoločenstva URBÁR Nitrianske Hrnčiarovce do registra pozemkových spoločenstiev (562,3 kB) pdf
LC BISKUPSKÉ LESY RADOŠINA -Správa o hospodárení (651,5 kB) pdf
LC DUCHONKA -Správa o hospodárení (1,1 MB) pdf
LC NITRIANSKA STREDA -Správa o hospodárení (978,0 kB) pdf
Renáta Lukačiková –Žiadosť o súhlas (573,7 kB) pdf
Verejná vyhláška - IBV Zelený háj Ivanka pri Nitre - 102 rodinných domov + IS a prístupová komunikácia - kolaudačné rozhodnutie (1,9 MB) pdf
Verejná vyhláška - IBV Zelený háj Ivanka pri Nitre - 102 rodinných domov + IS a prístupová komunikácia - kolaudačné rozhodnutie (1,9 MB) rtf
Verejná vyhláška - Novostavba 4 rodinných domov - stavebné povolenie (4,8 MB) pdf
Verejná vyhláška - Novostavba 4 rodinných domov - stavebné povolenie (2,0 MB) rtf
Návrh na začatie územného konania o využití územia na kompenzačné opatrenia v k.ú. Veľké Kosihy a Kameničná – zverejnenie (1,3 MB) pdf
Určenie lesného celku Čifáre – upovedomenie o začatí konania (3,3 MB) pdf
Verejná vyhláška - oprava zrejmej chyby v písaní - IBV Zelený háj Ivánka pri Nitre (112,5 kB) rtf
Verejná vyhláška - oprava zrejmej chyby v písaní - IBV Zelený háj Ivánka pri Nitre (565,1 kB) pdf