Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. august 2020, sobota
 

Informácia k dopytovým výzvam pre mimovládne neziskové organizácie

27. 10. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa oznamuje žiadateľom, že v rámci dopytovo – orientovaných výziev zameraných na tvorbu lepšej verejnej politiky, občianskej informovanosti a participácie prebieha proces administratívneho overovania žiadostí o nenávratných finančný príspevok. Predkladatelia projektov budú písomne informovaní o výsledkoch administratívneho overovania žiadostí o NFP, prípadne im bude zaslaná žiadosť o doplnenie dokumentov.

 

Zároveň si dovoľujeme informovať potenciálnych žiadateľov, že v priebehu decembra 2017 riadiaci orgán pre OP EVS zverejní usmernenie k vypracovaniu projektov, ktoré bude možné predkladať v rámci 2. hodnotiaceho kola týchto výziev. Usmernenie bude  slúžiť k zamedzeniu administratívnym pochybení a vecných nedostatkov predložených projektov. Termín 2. hodnotiaceho kola a dokument usmernenia budú zverejnené na webovom sídle http://www.minv.sk/?opevs.