Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. máj 2024, nedeľa
 

Horná Krupá

Nariadenie prípravného konania o začatí Jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Horná Krupá (PDF, 869 kB)

Grafická príloha navrhovaného obvodu JPÚ k.ú. Horná Krupá (PDF, 474 kB) 

Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor vykonal podľa § 7 ods. 2 písm. c zákona 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov prieskum záujmu vlastníkov o vykonanie Jednoduchých pozemkových úprav ( JPÚ) v navrhnutom obvode kat. území Horná Krupá. Na základe vyhodnotenia zo dňa 27.10.2015 bol záujem vlastníkov o vykonanie JPÚ v navrhnutom obvode k.ú. Horná Krupá Okresným úradom Trnava, pozemkovým a lesným odborom považovaný za preukázaný.

Príloha: Zápisnica z vyhodnotenia prieskumu záujmu vlastníkov o Jednoduché pozemkové úpravy v kat. území Horná Krupá / prílohy sú k nahliadnutiu na tunajšom úrade/ (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie o povolení Jednoduchých pozemkových úprav v časti kat. územia Horná Krupá:
Príloha č. 1: Rozhodnutie (PDF, 2 MB)             Príloha č. 2: Mapová príloha (PDF, 372 kB)

Zvolanie ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov Jednoduchých pozemkových úprav v časti kat. územia Horná Krupá, loklita Zakrížom a Pri rybníkoch:
verejná vyhláška (PDF, 561 kB)

Rozhodnutie o zmene obvodu v projekte JPU Horná Krupá, k. ú. Horná Krupá:
 príloha č. 1:Rozhodnutie (PDF, 2 MB)      príloha č. 2:Mapová príloha (PDF, 213 kB) 

Zverejnenie Registra pôvodného stavu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Horná Krupá, lokalita Za krížom a Pri rybníkoch:
Verejná vyhláška (PDF, 309 kB)
Grafická priloha-lokalita Za_krížom (PDF, 79 kB)
Grafická príloha-lokalita Pri rybníkoch (PDF, 51 kB)
Schválenie Registra pôvodného stavu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Horná Krupá, lokalita Za krížom a Pri rybníkoch (PDF, 898 kB)
Zápis z zhromaždenia Združenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Horná Krupá, lokalita Za krížom a Pri rybníkoch, konaného dňa 28.06. 2017 v kultúrnom dome v Hornej Krupej (PDF, 675 kB)

Oznámenie o zverejnení Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode Projektu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Horná Krupá, lokalita Za krížom a Pri rybníkoch
/ podrobné mapové podklady a kompletné stanoviská organizácií sú k nahliadnutiu na tunajšom úrade a obecnom úrade v Hornej Krupej/:
Oznámenie o zverejnení VZFUÚ (PDF, 2 MB)
VZFUÚ H. Krupá -písomná časť (PDF, 5 MB)
VZFUÚ H. Krupá, graf. časť-lok. Za krížom (PDF, 300 kB)
VZFUÚ H. Krupá, graf. časť- lok. Pri rybníkoch (PDF, 126 kB)
Schválenie Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Horná Krupá, lokalita Za krížom a Pri rybníkoch (PDF, 870 kB)

Rozhodnutie č. OÚ-TT-PLO-2017 zo dňa 04.12.2017, ktorým boli schválené Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Horná Krupá, lokalita Za krížom a Pri rybníkoch nadobudlo právoplatnosť dňa 18.01.2018.

Zverejnenie Zásad umiestnenia nových pozemkov projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Horná Krupá, lokalita Za krížom a Pri rybníkoch:
ZUNP (PDF, 1 MB)                    Verejná vyhláška (PDF, 497 kB)
Vyhodnotenie stanovísk vlastníkov k Zásadám umiestnenia nových pozemkov v PJPÚ k.ú. Horná Krupá, lokalita Za krížom a Pri rybníkoch. (PDF, 590 kB)Prílohy sú k nahliadnutiu na tunajšom úrade počas stránkových dní.

Oznámenie platnosti Zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode Projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Horná Krupá, lokalita Za krížom a Pri rybníkoch:
ZUNP (PDF, 1 MB)                    Verejná vyhláška (PDF, 490 kB) 

Zverejnenie Rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Horná Krupá, lokalita Za krížom a Pri rybníkoch:
Verejná vyhláška (PDF, 360 kB)    Grafická časť RP lokalita Za krížom  (PDF, 544 kB)    Grafická časť RP lokalita Pri rybníkoch (PDF, 101 kB)

Schválenie Rozdeľovacieho plánu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Horná Krupá, lokalita Za krížom a Pri rybníkoch. (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie o schválení Rozdeľovacieho plánu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Horná Krupá č. OÚ-TT-PLO-2019/000214 zo dňa 18.03.2019 nadobudlo právoplatnosť dňa 03.05.2019.

Nariadenie vykonania projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Horná Krupá, lokalita Za krížom a Pri rybníkoch (PDF, 421 kB)

Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní v Projekte jednoduchých pozemkových úprav v časti k.ú. Horná Krupá, lokalita Za krížom a Pri rybníkoch (PDF, 3 MB)

Schválenie vykonania projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Horná Krupá, lokalita Za krížom a Pri rybníkoch (PDF, 244 kB)

Rozhodnutie č. OÚ-TT-PLO-2020/000320-344 zo dňa 28.04.2020, ktorým tunajší úrad schválil vykonanie projektu JPÚ Horná Krupá, lokalita Za krížom a pri rybníkoch nadobudlo právoplatnosť dňa 15.05.2020.
Dňa 19.06.2020 bol Projekt jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Horná Krupá, lokalita Za krížom a Pri rybníkoch zapísaný do Katastra nehnuteľností.