Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. január 2020, streda
 

Lošonec

Verejná vyhláška:

1.   Nariadenie konania o začatí JPÚ v k. ú. v časti k.ú. Lošonec, lokalita Jahodník a Pustáky (PDF, 1 MB)

1.1 Grafické znázornenie obvodu JPÚ Lošonec, lokalita Jahodník a Pustáky v k. ú. Lošonec
(PDF, 7 MB)

 Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor vykonal podľa §7 ods. 2 písm. c zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov prieskum záujmu vlastníkov o vykonanie Jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ) v navrhnutom obvode k. ú. Lošonec, lokalita Jahodník a Pustáky. Na základe vyhodnotenia zo dňa 14.03.2016 bol záujem vlastníkov o vykonanie JPÚ v obvode k. ú. Lošonec, lokalita Jahodník a Pustáky Okresným úradom Trnava, pozemkovým a lesným odborom považovaný za preukázaný.

2.    Zápisnica z vykonania a vyhodnotenia prieskumu záujmu vlastníkov o JPÚ v k. ú. Lošonec, lokalita Jahodník a Pustáky (PDF, 453 kB)

3.   Rozhodnutie o povolení JPÚ v k. ú. Lošonec, lokalita Jahodník a Pustáky (PDF, 6 MB)

4.   Zvolanie ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov JPÚ v k. ú. Lošonec, lokalita Jahodník a Pustáky (PDF, 4 MB)

5.    Stanovy Združenia účastníkov v k. ú, JPÚ Lošonec, lokalita Jahodník a Pustáky (PDF, 145 kB)

6.   Zverejnenie Registra pôvodného stavu JPÚ v k. ú. Lošonec, lokalita Jahodník a Pustáky (PDF, 166 kB)

     6.1  Mapa Registra pôvodného stavu JPÚ v k. ú. Lošonec, lokalita Jahodník a Pustáky (PDF, 99 kB)

Schválenie Registra pôvodného stavu JPÚ v k. ú. Lošonec, lokalita Jahodník a Pustáky
Pozn. Kompletný elaborát k nahliadnutiu na Okresnom úrad Trnava, pozemkovom a lesnom odbore a Obecnom úrade Lošonec počas stránkových hodín

7.   Schválenie Registra pôvodného stavu JPÚ v k. ú. Lošonec, lokalita Jahodník a Pustáky (PDF, 1 MB)

8.   Oznámenie o zverejnení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v k.ú. Lošonec, lokalita Jahodník a Pustáky (PDF, 240 kB)
     8.1 Písomná časť (PDF, 1 MB)      8.2 Grafická časť (PDF, 177 kB)

9.   Schválenie Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v k.ú. Lošonec, lokalita Jahodník a Pustáky (PDF, 2 MB)

10. Zverejnenie Zásad umiestn. nových pozemkov proj. JPÚ v k. ú. Lošonec, lokalita Jahodník a Pustáky
(PDF, 1 MB)     10.1 Písomná časť (PDF, 549 kB)        10.2 Grafická časť (PDF, 292 kB)

11. Oznámenie o platnosti Zásad umiestnenianových pozemkov v obvode projektuJednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Lošonec lokalita Jahodník a Pustáky. Verejná vyhláška (PDF, 235 kB)
     Pozn. Kompletný elaborát k nahliadnutiu na Okresnom úrade v Trnave, pozemkovom a lesnom odbore a Obecnom úrade Lošonec počas stránkových hodín

12.Zverejnenie Rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Lošonec, lokalita Jahodník a Pustáky
     Verejná vyhláška - Zverejnenie   projektu  (RTF, 294 kB)                      Grafická časť (PDF, 155 kB)

13. Schválenie Rozdeľovacieho plánu projektu jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Lošonec, lokalita Jahodník a Pustáky (PDF, 339 kB)