Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. jún 2024, pondelok
 

Lošonec

Verejná vyhláška:

1.   Nariadenie konania o začatí JPÚ v k. ú. v časti k.ú. Lošonec, lokalita Jahodník a Pustáky (PDF, 1 MB)

1.1 Grafické znázornenie obvodu JPÚ Lošonec, lokalita Jahodník a Pustáky v k. ú. Lošonec
(PDF, 7 MB)
     Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor vykonal podľa §7 ods. 2 písm. c zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov prieskum záujmu vlastníkov o vykonanie Jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ) v navrhnutom obvode k. ú.   Lošonec, lokalita Jahodník a Pustáky. Na základe vyhodnotenia zo dňa 14.03.2016 bol záujem vlastníkov o vykonanie JPÚ v obvode k. ú. Lošonec, lokalita Jahodník a Pustáky Okresným úradom Trnava, pozemkovým a lesným odborom považovaný za  preukázaný.

2.    Zápisnica z vykonania a vyhodnotenia prieskumu záujmu vlastníkov o JPÚ v k. ú. Lošonec, lokalita Jahodník a Pustáky (PDF, 453 kB)

3.   Rozhodnutie o povolení JPÚ v k. ú. Lošonec, lokalita Jahodník a Pustáky (PDF, 6 MB)

4.   Zvolanie ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov JPÚ v k. ú. Lošonec, lokalita Jahodník a Pustáky (PDF, 4 MB)

5.    Stanovy Združenia účastníkov v k. ú, JPÚ Lošonec, lokalita Jahodník a Pustáky (PDF, 145 kB)

6.   Zverejnenie Registra pôvodného stavu JPÚ v k. ú. Lošonec, lokalita Jahodník a Pustáky (PDF, 166 kB)

6.1  Mapa Registra pôvodného stavu JPÚ v k. ú. Lošonec, lokalita Jahodník a Pustáky (PDF, 99 kB)
      Schválenie Registra pôvodného stavu JPÚ v k. ú. Lošonec, lokalita Jahodník a Pustáky
      Pozn. Kompletný elaborát k nahliadnutiu na Okresnom úrad Trnava, pozemkovom a lesnom odbore a Obecnom úrade Lošonec počas stránkových hodín

7.   Schválenie Registra pôvodného stavu JPÚ v k. ú. Lošonec, lokalita Jahodník a Pustáky (PDF, 1 MB)

8.   Oznámenie o zverejnení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v k.ú. Lošonec, lokalita Jahodník a Pustáky (PDF, 240 kB)
     8.1 Písomná časť (PDF, 1 MB)      8.2 Grafická časť (PDF, 177 kB)

9.   Schválenie Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v k.ú. Lošonec, lokalita Jahodník a Pustáky (PDF, 2 MB)

10. Zverejnenie Zásad umiestn. nových pozemkov proj. JPÚ v k. ú. Lošonec, lokalita Jahodník a Pustáky
(PDF, 1 MB)
     10.1 Písomná časť (PDF, 549 kB)        10.2 Grafická časť (PDF, 292 kB)

11. Oznámenie o platnosti Zásad umiestnenianových pozemkov v obvode projektuJednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Lošonec lokalita Jahodník a Pustáky. Verejná vyhláška (PDF, 235 kB)
     Pozn. Kompletný elaborát k nahliadnutiu na Okresnom úrade v Trnave, pozemkovom a lesnom odbore a Obecnom úrade Lošonec počas stránkových hodín

12.Zverejnenie Rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Lošonec, lokalita Jahodník a Pustáky
     Verejná vyhláška - Zverejnenie   projektu  (RTF, 294 kB)                      Grafická časť (PDF, 155 kB)

13. Schválenie Rozdeľovacieho plánu projektu jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Lošonec, lokalita Jahodník a Pustáky (PDF, 339 kB)
     Rozhodnutie o schválení Rozdeľovacieho plánu Projektu Jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Lošonec lokalita Jahodník a Pustáky č. OU-TT-PLO-2019/000171 zo dňa 19.12.2019 nadobudlo          právoplatnosť dňa 20.01.2020
14.Nariadenie vykonania Projektu Jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Lošonec lokalita Jahodník a Pustáky - verejná vyhláška (PDF, 236 kB)

15. Rozhodnutie o schválení vykonania Projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Lošonec lokalita Jahodník a Pustáky (PDF, 4 MB)

Oprava nesprávneho písomného vyhotovenia Rozhodnutia č. OU-TT-PLO-2020/000292 zo dňa 21.04.2020 o schválení vykonania projektu Jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Lošonec, lokalita Jahodník a Pustáky nadobudlo právoplatnosť dňa 08.05.2020 (PDF, 231 kB)

Rozhodnutie č. OÚ-TT-PLO-2020/000292-205 zo dňa 21.04.2020, ktorým tunajší úrad schválil vykonanie projektu JPÚ Lošonec lokalita Jahodník a Pustáky, nadobudlo právoplatnosť dňa 08.05.2020.
Dňa 23.06.2020 bol Projekt jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Lošonec lokalita Jahodník a Pustáky zapísaný do Katastra nehnuteľností.