Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

Informácie pozemkového referátu

Pozemkový referát

 1. riadi, kontroluje a koordinuje výkon štátnej správy uskutočňovaný pozemkovými a lesnými odbormi okresných úradov, ktoré majú sídlo v jeho územnom obvode,
 2. vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje podľa osobitných predpisov pozemkový a lesný odbor okresného úradu, ktorý má sídlo v jeho územnom obvode,
 3. rozhoduje o mimoriadnych opravných prostriedkoch v konaniach, v ktorých rozhoduje pozemkový a lesný odbor,
 4. vypracúva koncepcie pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy vo svojom územnom obvode,
 5. monitoruje dodržiavanie zmluvných záväzkov zo strany zhotoviteľa a v prípade potreby zabezpečuje zmeny v špecifických podmienkach a odsúhlasuje a podpisuje dodatky k zmluvám o dielo pri registroch obnovenej evidencie pozemkov,
 6. zabezpečuje kontinuitu v spracovaní registrov obnovenej evidencie pozemkov formou spoločných kontrolných dní a odstraňuje príčiny meškania termínov plnenia oproti dohodnutým zmluvným vzťahom,
 7. kontroluje správnosť fakturácie za práce súvisiace so zostavením registrov obnovenej evidencie pozemkov, prijíma a kontroluje opatrenia na ich urýchlené ukončenie a vedie podrobnú databázovú evidenciu v jednotnom programovom vybavení v rámci Slovenskej republiky o stave ukončovania jednotlivých registrov obnovenej evidencie pozemkov, ktorá je aktualizovaná štvrťročne,
 8. rozhoduje o námietkach proti výpisu z rozdeľovacieho plánu projektu pozemkových úprav v konaniach podľa zákonov č. 330/1991 Zb. a č. 64/1997 Z. z.,
 9. koordinuje zadávanie projektov pozemkových úprav pri čerpaní prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie a zo štátneho rozpočtu,
 10. zabezpečuje kontinuitu v prípravných konaniach a prieskumoch vhodnosti jednotlivých katastrálnych území v rámci kraja pre vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav podľa presne stanovených kritérií,
 11. vyhodnocuje prostredníctvom krajskej hodnotiacej komisie výsledné elaboráty z prípravných konaní a zaraďuje ich do procesu verejného obstarávania na ministerstve pôdohospodárstva, zabezpečuje odborné podklady pre verejné obstarávanie prác súvisiacich s vypracovaním a vykonaním projektov pozemkových úprav a realizáciou v projektoch navrhnutých spoločných opatrení a zariadení podľa poverenia ministerstva pôdohospodárstva, vypracúva mesačné monitorovacie správy o stave prác spojených s pozemkovými úpravami,
 12. kontroluje správnosť fakturácie za práce súvisiace s vypracovaním a vykonaním projektov pozemkových úprav a realizáciou v projektoch navrhnutých spoločných opatrení a zariadení, overuje faktúry vystavené za jednotlivé etapy po predchádzajúcej kontrole odovzdanej etapy a zasielajú všetky podklady k fakturácii na ministerstvo pôdohospodárstva,
 13. rozhoduje o vrátení správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
 14. udeľuje súhlas s použitím poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely v územnom obvode kraja,
 15. udeľuje súhlas pri každom spracúvaní a obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie ako aj k návrhom, ktoré územnoplánovaciu dokumentáciu menia alebo dopĺňajú v územnom obvode kraja,
 16. koordinuje spoluprácu s pôdnou službou pri uplatňovaní zákona č. 220/2004 Z. z., spracúva a predkladá ministerstvu pôdohospodárstva informáciu o úbytkoch a prírastkoch poľnohospodárskej pôdy v rámci územného obvodu kraja,
 17. vyjadruje sa k pripravovaným investičným zámerom na poľnohospodárskej pôde,
 18. vyjadruje sa k návrhom územného konania,
 19. vyjadruje sa k návrhom na určenie a rozšírenie dobývacích priestorov na poľnohospodárskej pôde,
 20. vydáva stanoviská k zámerom posudzovaným podľa zákona č. 24/2006 Z. z. z pohľadu ochrany poľnohospodárskej pôdy,
 21. zabezpečuje odborný dohľad nad dodržiavaním a uplatňovaním zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy,
 22. koordinuje činnosť s obcami a orgánmi štátnej správy,
 23. sleduje a vyhodnocuje predpísané odvody za odňatie poľnohospodárskej pôdy a predkladá ich ministerstvu pôdohospodárstva,
 24. koordinuje a zjednocuje postupy pozemkových a lesných odborov okresných úradov, ktoré majú sídlo v jeho územnom obvode pri vydávaní osvedčení o registrácii plôch rýchlorastúcich drevín a vedení zoznamov členov poľnej stráže podľa zákona č. 255/1994 Zb. o poľnej stráži v znení neskorších predpisov,
 25. organizuje porady a školenia pre zamestnancov pozemkových a lesných odborov;