Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2020, streda
 

Informácie katastra nehnuteľností

Referát  katastra nehnuteľností

1.  riadi a usmerňuje rozhodovaciu činnosť v katastrálnom konaní v súčinnosti s úradom geodézie,

2.  rozhoduje o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam vydaných katastrálnym odborom v prvom stupni,

3.  rozhoduje o mimoriadnych opravných prostriedkoch v konaniach, v ktorých rozhoduje katastrálny odbor,

4.  vedie príslušné registre podľa spravovacieho poriadku,

5.  rozhoduje o proteste prokurátora a upozornení prokurátora,

6.  zastupuje okresný úrad podľa poverenia prednostu v súdnych, mimosúdnych a iných konaniach týkajúcich
     sa činnosti katastra,

7.  vybavuje podania podľa § 57 katastrálneho zákona,

8.  zabezpečuje poskytovanie údajov požadovaných pre štatistické zisťovania,

9.  predkladá súdom, orgánom činným v trestnom konaní odborné vyjadrenia ku konaniam na katastrálnom odbore
     a konaniam v druhom stupni,

10. spracúva podnety a návrhy na vydanie usmernení a interných noriem na úseku katastra nehnuteľností,

11. pripomienkuje legislatívne normy na úseku katastra nehnuteľností,

12. rieši nečinnosť v rozhodovacej činnosti prvostupňových orgánov.