Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. jún 2024, piatok
 

Informácie katastra nehnuteľností

Referát  katastra nehnuteľností

 1. riadi a usmerňuje rozhodovaciu činnosť v katastrálnom konaní v súčinnosti s úradom geodézie,
 2. rozhoduje o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam vydaných katastrálnym odborom v prvom stupni,
 3. rozhoduje o mimoriadnych opravných prostriedkoch v konaniach, v ktorých rozhoduje katastrálny odbor,
 4. vedie príslušné registre podľa spravovacieho poriadku,
 5. rozhoduje o proteste prokurátora a upozornení prokurátora,
 6. zastupuje okresný úrad podľa poverenia prednostu v súdnych, mimosúdnych a iných konaniach týkajúcich sa činnosti katastra,
 7. vybavuje podania podľa § 57 katastrálneho zákona,
 8. zabezpečuje poskytovanie údajov požadovaných pre štatistické zisťovania,
 9. predkladá súdom, orgánom činným v trestnom konaní odborné vyjadrenia ku konaniam na katastrálnom odbore a konaniam v druhom stupni,
 10. spracúva podnety a návrhy na vydanie usmernení a interných noriem na úseku katastra nehnuteľností,
 11. pripomienkuje legislatívne normy na úseku katastra nehnuteľností,
 12. rieši nečinnosť v rozhodovacej činnosti prvostupňových orgánov.