Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. máj 2024, nedeľa
 

Informácie referátu vnútorných vecí

Referát vnútorných vecí

 

 1.  riadi, kontroluje a koordinuje výkon štátnej správy na úseku vnútorných vecí uskutočňovaný okresnými úradmi, ktoré majú sídlo v jeho územnom obvode,
 2.  vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach priestupkov; v rozsahu odvetvovej pôsobnosti a funkčnej príslušnosti v rámci odvolacieho konania, obnovy konania, preskúmania rozhodnutí mimo odvolacieho konania,
   konania o proteste prokurátora a preskúmania rozhodnutí správnych orgánov súdom,
 3.  prešetruje podnety a oznámenia občanov na zverenom úseku a v rozsahu svojej pôsobnosti,
 4.  vykonáva analytické a rozborové činnosti na úseku priestupkov za výkon štátnej správy uskutočňovaný okresnými úradmi, ktoré majú sídlo v jeho územnom obvode,
 5. spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní, obecnou políciou a ďalšími inštitúciami, ktoré majú sídlo v jeho územnom obvode,
 6. koordinuje a zjednocuje postupy správnych orgánov prerokúvajúcich priestupky uskutočňovaných okresnými úradmi, ktoré majú sídlo v jeho územnom obvode,
 7. spolupracuje s orgánmi verejnej správy, ktoré majú sídlo v jeho územnom obvode pri poskytovaní odbornej pomoci a pri konkrétnej realizácii úloh na úseku priestupkov,
 8. zjednocuje postupy orgánov verejnej správy, ktoré majú sídlo v jeho územnom obvode pri uplatňovaní právnych predpisov na úseku priestupkov,
 9. vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach zmeny mena a priezviska,
 10. vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach štátnych symbolov a verejných zbierok,
 11. vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach povinného zmluvného poistenia,
 12. vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach živnostenského podnikania; rozhoduje o riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkoch vo veciach živnostenského podnikania,
 13. rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu obce alebo vyššieho územného celku vo veciach týkajúcich sa podnikateľskej činnosti,
 14. vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach správnych deliktov a priestupkov na úseku civilnej ochrany obyvateľstva, integrovaného záchranného systému, činnosti horskej záchrannej služby a krízového riadenia,
 15. vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach povinnosti vytvárať jednotky civilnej ochrany a zariadenia civilnej ochrany pre potreby svojho územia,
 16. vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach povinnosti obcí umiestniť evakuovaných obyvateľov,
 17. rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu obce pri plnení povinností na úseku civilnej ochrany;