Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. máj 2024, pondelok
 

Informácie referátu lesného hospodárstva

Referát lesného hospodárstva

 1. riadi, kontroluje a koordinuje výkon štátnej správy uskutočňovaný pozemkovými a lesnými odbormi okresných úradov, ktoré majú sídlo v jeho územnom obvode,
 2. vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje podľa osobitných predpisov pozemkový a lesný odbor okresného úradu, ktorý má sídlo v jeho územnom obvode,
 3. vykonáva štátnu správu lesného hospodárstva v rámci svojho územného obvodu,
 4. dáva súhlas k návrhu územného plánu regiónu,
 5. dáva súhlas k návrhu na určenie chráneného ložiskového územia,
 6. dáva súhlas k návrhu na určenie a rozšírenie dobývacích priestorov,
 7. dáva záväzné stanovisko k územnému rozhodnutiu, ktoré sa má dotknúť lesných pozemkov presahujúcich územný obvod okresného úradu,
 8. vyhlasuje ochranné lesy,
 9. vyhlasuje lesy osobitného určenia,
 10. schvaľuje postup rekonštrukcie lesa,
 11. ukladá opatrenia na ochranu lesa, ak presahujú územný obvod okresného úradu,
 12. vydáva a odvoláva zákazy a obmedzenia využívania lesov verejnosťou a iného využívania lesov, ak presahujú územný obvod okresného úradu,
 13. schvaľuje projekt starostlivosti o lesný pozemok,
 14. určuje lesné celky,
 15. vykonáva úlohy súvisiace so zabezpečením a s organizáciou vyhotovenia programu starostlivosti o lesy a s jeho schvaľovaním,
 16. na základe poverenia ministerstva pôdohospodárstva zabezpečuje výber vyhotovovateľa programu starostlivosti o lesy,
 17. schvaľuje návrh programu starostlivosti o lesy,
 18. odsúhlasuje hospodárske opatrenia na obdobie od skončenia platnosti programu starostlivosti o lesy do schválenia návrhu programu starostlivosti o lesy,
 19. rozhoduje o zmene programu starostlivosti o lesy,
 20. vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára,
 21. vedie register odborných lesných hospodárov,
 22. rozhoduje o odňatí osvedčenia o odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára a o vyčiarknutí z registra odborných lesných hospodárov,
 23. vykonáva záznamy o porušení povinnosti odborného lesného hospodára,
 24. vykonáva poradenskú činnosť na úseku lesného hospodárstva,
 25. dáva súhlas na vykonanie naliehavej ťažby dreva nad objem predpísaný programom starostlivosti o lesy pre lesný celok alebo vlastnícky celok,
 26. vykonáva štátny dozor v lesoch,
 27. vykonáva kontroly dreva podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva,
 28. vykonáva štátny dozor v rozsahu svojej pôsobnosti a prijíma opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov súvisiace s lesným reprodukčným materiálom,
 29. vykonáva kontrolu stavu a obhospodarovania uznaných zdrojov lesného reprodukčného materiálu,
 30. zriaďuje poradný zbor a schvaľuje jeho štatút,
 31. určuje termín a spôsob zisťovania stavov zveri v poľovných oblastiach,
 32. zabezpečuje a schvaľuje koncepcie chovu zveri v poľovných oblastiach,
 33. kontroluje plnenie schválených plánov poľovníckeho hospodárenia, správnosť zostavovania plánov, reálnosť ich plnenia a vyžaduje odstránenie zistených nedostatkov v určenom termíne,
 34. organizuje vyššiu skúšku z poľovníctva,
 35. vykonáva kontrolu priebehu prípravy na skúšku uchádzača o poľovný lístok a skúšku poľovníckeho hospodára a kontrolu skúšky uchádzača o poľovný lístok a skúšky poľovníckeho hospodára,
 36. schvaľuje kritériá chovnosti trofejovej raticovej zveri vhodnej na ďalší chov,
 37. vykonáva kontrolu pôvodu ulovenej zveri,
 38. určuje čas núdze,
 39. vykonáva štátny dozor v poľovníctve,
 40. vydáva zákazy alebo obmedzenia na vykonávanie určitej činnosti a ukladá opatrenia,
 41. predkladá ministerstvu pôdohospodárstva návrh na kvótu lovu vlka dravého,
 42. vedie evidenciu správnych poplatkov,
 43. rieši upozornenie prokurátora a rozhoduje o proteste prokurátora,
 44. poskytuje súčinnosť útvarom Policajného zboru a orgánom činným v trestnom konaní,
 45. organizuje porady a školenia pre zamestnancov pozemkových a lesných odborov;