Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. júl 2020, štvrtok
 

Informácie referátu cestnej dopravy a pozem.komunikácií

Referát cestnej dopravy a pozemných komunikácii

1. vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje
    odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií okresného úradu, ktorý má sídlo v jeho územnom obvode;
    ak v prvom stupni rozhoduje odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií okresného úradu v sídle kraja,
    vykonáva v druhom stupni štátnu správu, ak tak ustanovuje osobitný zákon,

2. rozhoduje o mimoriadnych opravných prostriedkoch v konaniach, v ktorých rozhoduje odbor cestnej dopravy
   a pozemných komunikácií