Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Informácie referátu cestnej dopravy a pozem.komunikácií

Vnútorné veci  |  Cestná doprava a pozemné komunikácie  |  Starostlivosť o život. prostredie  |  Pozemky  |  Lesné hospodárstvo  |  Kataster nehnuteľností

Referát cestnej dopravy a pozemných komunikácii

1. vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje
    odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií okresného úradu, ktorý má sídlo v jeho územnom obvode;
    ak v prvom stupni rozhoduje odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií okresného úradu v sídle kraja,
    vykonáva v druhom stupni štátnu správu, ak tak ustanovuje osobitný zákon,

2. rozhoduje o mimoriadnych opravných prostriedkoch v konaniach, v ktorých rozhoduje odbor cestnej dopravy
   a pozemných komunikácií