Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. júl 2024, piatok
 

Na Slovensku sa konajú voľby do Európskeho parlamentu, volebné moratórium sa predlžuje o 3 hodiny

08. 06. 2024

foto-eurovolby-ilustr

Pre voličov je k dispozícii 5 930 volebných miestností, ktoré sú otvorené v sobotu 8. júna od 7:00 do 22:00 h. Počas volieb funguje infolinka rezortu vnútra na číslach 02/4859 2317 a 02/4859 2312.Ide v poradí o piate eurovoľby po vstupe SR do EÚ. Voliči rozhodnú o 15 europoslancoch za Slovenskú republiku na 5-ročné volebné obdobie.

Na voľby dohliada Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Volebné moratórium platí až do zatvorenia volebných miestností na Slovensku. Zverejnenie výsledkov volieb vrátane priebežných výsledkov bude možné, až keď sa skončia voľby v celej EÚ.

Volebné moratórium v SR potrvá do 1. hodiny nedele 9. júna 2024.
Dôvodom je 3-hodinové uzatvorenie 3 volebných okrskov v Palárikove pre nález bieleho prášku okolo 9. hodiny ráno, ktorý bol neskôr identifikovaný ako škrob.

Voliči s trvalým pobytom na Slovensku (občania SR a občania iných štátov EÚ) hlasujú v okrsku podľa miesta svojho trvalého pobytu. S hlasovacím preukazom môžu voliť v ktorejkoľvek volebnej miestnosti.

Okrskovej volebnej komisii preukáže volič svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo pobytového preukazu občana EÚ. Ak mu bol vydaný hlasovací preukaz, predloží aj ten a komisia mu ho odoberie.

Občan SR, ktorý nemá trvalý pobyt na Slovensku a ani v inom štáte EÚ, môže hlasovať v ktoromkoľvek okrsku. Predloží slovenský cestovný pas a čestné vyhlásenie, že má trvalý pobyt v cudzine. Platí, že voliť do EP možno len v jednom členskom štáte EÚ.

Okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce, pričom na farbe pečiatky na obálke nezáleží.

Volič v priestore za plentou vyberie 1 hlasovací lístok toho kandidujúceho subjektu, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Vloží ho bez ďalšej úpravy do obálky ALEBO na ňom vyznačí odovzdanie prednostného hlasu najviac u dvoch kandidátov. Spraviť tak môže zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta. Obálku s hlasovacím lístkom vloží následne do volebnej schránky.

Na požiadanie okrsková volebná komisia vydá voličovi za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na to určenej.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky aj v deň volieb, a to okrskovú volebnú komisiu.

Na pokojný priebeh volieb dozerá dostatočný počet síl a prostriedkov Policajného zboru. Zvýšený počet policajtov sa zameriava najmä na ochranu verejného poriadku, života, zdravia, bezpečnosti osôb a majetku.

Informácie o voľbách nájdete aj na webovom sídle MV SR: https://www.minv.sk/?ep24-info1sk.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]

Predseda

 prof. JUDr. Eduard BURDA, PhD.