Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. júl 2024, pondelok
 

Parlament schválil novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva

02. 12. 2021

Volebná schránka

Národná rada SR 2. decembra 2021 schválila novelu zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva. Ministerstvo vnútra návrh novely pripravilo na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2021. 

Prioritným cieľom novely bolo  vytvoriť legislatívne podmienky na vykonanie týchto volieb tak, aby priebeh hlasovania, zisťovanie výsledkov volieb, ako aj vedenie volebnej kampane mohli prebehnúť úspešne, korektne a bez rušivých momentov.

Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa v roku 2022 uskutočnia v rovnaký deň. Voliči tak nebudú musieť chodiť dvakrát k volebným urnám. Ďalším očakávaným prínosom je tiež  zvýšenie účasti voličov vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov /žúp/, čím sa posilní mandát  ich volených zástupcov.

Zjednotenie odmien členov volebných komisií

Zjednotí sa nárok na odmenu členov volebných komisií všetkých stupňov tak, aby členovia každej volebnej komisie mali nárok na odmenu - doposiaľ  ho nemali členovia obvodných volebných komisií a členovia volebných komisií samosprávneho kraja pri voľbách do samosprávnych krajov, ani členovia okresných volebných komisií pri voľbách do orgánov samosprávy obcí. 

Volebné komisie  na všetkých stupňoch budú zasielať zápisnice o výsledku volieb elektronicky: písomné vyhotovenie podpísané členmi volebnej komisie  budú doručovať obci resp. úradu samosprávneho kraja v určenej lehote až po voľbách.

Obciam pribudla povinnosť povinnosť zabezpečiť  internetové pripojenie vo všetkých volebných miestnostiach.

Zjednotí sa trvanie volebného moratória

Skráti sa neprimerane dlhé obdobie zákazu uverejňovania prieskumov verejnej mienky. Obdobie tzv. volebného moratória sa v celom zákone zjednotí a to na obdobie 48 hodín predo dňom konania volieb.

Upresňuje sa pojem volebný prieskum a ustanovuje sa pojem volebná anketa, ako aj pojem nezávislý kandidát.

Volebný prieskum je prieskum verejnej mienky, ktorého výsledkom je údaj o aktuálnych volebných preferenciách voličov, a ktorý je uskutočnený na základe všeobecne uznávaných štatistických metód na reprezentatívnej vzorke voličov, v ktorej sú voliči proporčne zastúpení podľa pohlavia, veku, vzdelania či adresy trvalého pobytu.

Volebná anketa je prieskum verejnej mienky, ktorý nebol uskutočnený spôsobom volebného prieskumu, a ktorého výsledkom je údaj o aktuálnych volebných preferenciách voličov.

Do právneho poriadku sa zavádza dlhodobo zaužívané pomenovanie nezávislý kandidát namiesto pomenovania kandidát bez politickej príslušnosti.

Novela tiež ustanovuje postup, akým je možné v deň konania volieb vykonávať prieskumy verejnej mienky, tzv. „exit poll".

Návrhy na základe poznatkov z doterajšej aplikačnej praxe

  • Kontrola transparentnosti vedenia volebnej kampane vo voľbách do orgánov územnej samosprávy sa z dôvodu hospodárnosti a zvýšenia efektívnosti presunula z ministerstva vnútra na okresné úrady.
  • Ustanovuje sa objektívna zodpovednosť tej politickej strany alebo koalície, na kandidátnej listine ktorej je  kandidát uvedený.
  • Banky budú mať  povinnosť zriadiť tzv. transparentný účet kandidujúcim subjektom na požiadanie.
  • Na zabezpečenie vykonávania kontroly dodržiavania pravidiel financovania volebnej kampane  sa umožňuje ministerstvu vnútra identifikovať darcu finančných prostriedkov.
  • Jednoročná subjektívna lehota na uloženie pokuty za porušenie zákona o volebnej kampani na základe doterajších skúseností v niektorých prípadoch nepostačovala na riadne prešetrenie veci a vydanie právoplatného rozhodnutia o uložení pokuty v správnom konaní. Subjektívna lehota na uloženie sankcie sa predlžuje z 1 roka na 3 roky a objektívna lehota z 3 rokov na 5 rokov.

Novela nadobudne účinnosť od 1. januára 2022, okrem zavedenia pojmu "nezávislý kandidát", ktoré vstúpi do platnosti od apríla 2022.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]

Predseda

 prof. JUDr. Eduard BURDA, PhD.