Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. február 2024, utorok
 

PREZIDENTSKÉ VOĽBY 2024 - kabinet schválil ich organizačno-technické zabezpečenie

18. 01. 2024

volby-prezident-logo

Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok predložil vo štvrtok 18. januára 2024 na rokovanie vlády SR harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta. V materiáli, ktorý vláda schválila, sú uvedené úlohy pre ústredné orgány štátnej správy, okresné úrady a obce s určenými termínmi ich plnenia v súlade s lehotami ustanovenými zákonom o podmienkach výkonu volebného práva. Prvé kolo volieb sa uskutoční 23. marca a prípadné druhé kolo 6. apríla 20214.

Výdavky na prípravu a vykonanie volieb prezidenta sú vyčíslené spolu na 18 616 505 eur, z toho výdavky Ministerstva vnútra SR predstavujú 16 195 505 eur a výdavky Štatistického úradu SR 2 421 000 eur. Uvedená suma zahŕňa aj výdavky spojené s prípadným konaním druhého kola volieb prezidenta, ak v prvom kole volieb nedôjde k jeho zvoleniu.

Finančné prostriedky určené pre Ministerstvo vnútra SR budú použité na náhradu mzdy členom volebných komisií a odmeny členom a zapisovateľom okrskových volebných komisií. Člen okresnej a okrskovej volebnej komisie má nárok na odmenu 69 eur za deň konania volieb, predseda komisie 89,70 eura a zapisovateľ 86,25 eura. Výška odmeny v prípade druhého kola volieb bude stanovená po zverejnení priemernej mzdy v národnom hospodárstve za štvrtý štvrťrok 2023.

Rezort vnútra bude uhrádzať aj tlač a distribúciu hlasovacích lístkov, metodických a informačných materiálov a volebných tlačív, výdavky na zabezpečenie činnosti volebných komisií, ich vybavenie, prevádzku a nevyhnutnú úpravu, ochranu verejného poriadku v deň volieb,  elektronické komunikačné spojenie volebných komisií (hovorné) a školenia.

Finančné prostriedky určené pre Štatistický úrad SR zahŕňajú výdavky na spracovanie výsledkov volieb.

Výber z niektorých úloh a termínov harmonogramu

 • Ministerstvo vnútra SR zabezpečí tlač a distribúciu volebných tlačív a ďalších materiálov k voľbám do 12. marca.
  • V spolupráci so Štatistickým úradom SR vykoná školenie určených zamestnancov okresných úradov a zapisovateľov okresných volebných komisií do 16. februára.

 • Štatistický úrad SR vytvorí do 26. februára odborné sumarizačné útvary okresných volebných komisií a Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán.
  • Vykoná v spolupráci s okresnými úradmi do 15. marca školenie členov okresných volebných komisií, starostov, zapisovateľov, predsedov a podpredsedov okrskových volebných komisií k volebnému zákonu a k metodike spracovania výsledkov volieb vrátane elektronického spracovania.
  • V spolupráci s obcami vykoná do 20. marca celoplošnú skúšku spracovania výsledkov hlasovania vo voľbách. Štatistický úrad do 24. marca spracuje výsledky volieb, v prípade druhého kola do 7. apríla.

 • Okresné úrady zverejnia do 2. februára na úradnej tabuli a na webovom sídle elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie.
  • Zvolajú a uskutočnia prvé zasadnutie okresnej volebnej komisie do 29. februára.
  • Zabezpečia doručenie hlasovacích lístkov a obálok obciam do 12. marca, v prípade druhého kola do 3. apríla.

 • Obce a mestá vytvoria volebné okrsky a určia volebné miestnosti do 30. januára.
  • Do 2. februára zverejnia na úradnej tabuli a na webovom sídle, ak ho majú zriadené, emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie.
  • Vydávať hlasovacie preukazy začnú 7. februára.
  • Oznámenie o čase a mieste konania volieb doručia do každej domácnosti do 27. februára.
  • Prvé zasadnutie okrskovej volebnej komisie zvolajú a uskutočnia do 29. februára.
  • Po vyhlásení výsledkov volieb zverejnia zápisnicu okrskovej volebnej komisie na webovom sídle obce alebo na úradnej tabuli obce, ak webové sídlo nemá zriadené.
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]

Predseda

 doc. JUDr. Eduard BURDA, PhD.