Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Spojené voľby - špeciálny spôsob hlasovania voličov v izolácii alebo karanténe z dôvodu COVID-19

30. 09. 2022

zdravotník držiaci červenú ceduľu s nápisom COVID-19

V spojených župných a komunálnych voľbách sa bude uplatňovať postup podľa zákona č. 185/2022 o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase. Znamená to, že budú zriadené špeciálne volebné komisie a voliči v izolácii alebo karanténe z dôvodu ochorenia COVID-19 budú môcť hlasovať doma do špeciálnej volebnej schránky.

Dôvodom aktivácie zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania je, že k 30. septembru 2022 platí vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 33/2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19.

Ministerstvo vnútra SR vydalo v tejto súvislosti usmernenia pre okresné úrady a určené obce, ktoré upravuje utvorenie špeciálnej volebnej komisie a uskutočnenie jej prvého zasadnutia.

Infografika k spojeným voľbám

Špeciálne volebné komisie budú fungovať v 315 špeciálnych volebných obvodoch so sídlom v určených obciach a budú najmenej osemčlenné. Zoznam určených obcí, ktoré sú sídlom špeciálnej volebnej komisie, je prílohou zákona.

Dôležité termíny, ktoré vyplývajú zo zákona pre politické subjekty a obce:

  • Politická strana alebo koalícia, ktorá podala kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva určenej obce, môže do tejto komisie delegovať po jednom členovi. Oznámenie o delegovaní člena doručí politická strana alebo koalícia starostovi určenej obce najneskôr do nedele 9. októbra, a to listinne alebo elektronicky (emailom). Náhradníka politické subjekty nenominujú.
  • Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby určená obec najneskôr v pondelok 3. októbra  zverejnila na svojej úradnej tabuli a na webovom sídle, ak ho má zriadené, emailovú adresu na doručovanie oznámení o delegovaní člena do špeciálnej volebnej komisie. 
  • Prvé zasadnutie špeciálnej volebnej komisie zvolá starosta určenej obce tak, aby sa uskutočnilo najskôr v pondelok 17. októbra a najneskôr v stredu 19. októbra.

Určená obec je povinná zabezpečiť na činnosť špeciálnej volebnej komisie okrem iného respirátory a dezinfekčný prostriedok na ruky a poskytnúť členom miestnosť, v ktorej sa budú zdržiavať v čase, keď nebudú vyslaní k voličom.

Oprávnený volič podľa zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania je

  • osoba, ktorá má právo hlasovať v spojených voľbách podľa zákona o podmienkach výkonu volebného práva a ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19
  • osoba, ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.

Upozorňujeme, že hlasovanie do špeciálnej volebnej schránky je iba vo vzťahu k ochoreniu COVID-19. Prekážkou práva voliť je tak naďalej zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia v iných prípadoch ako COVID-19.

 Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky štandardne podľa zákona o výkone volebného práva. 

Ako sa hlasuje do špeciálnej schránky:

  • Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej/mestskej volebnej komisie obce svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby. Urobiť tak môže telefonicky v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu. Žiadosť môže podať najneskôr do piatku 28. októbra do 12.00 h.
  • Obec zverejní kontakt na zapisovateľa najneskôr v pondelok 24. októbra na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené.
  • Volič  týmto spôsobom hlasuje v mieste svojho trvalého pobytu alebo na inej adrese, ktorú v žiadosti oznámi. Adresa tohto miesta sa však musí nachádzať na území volebného obvodu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva podľa miesta trvalého pobytu voliča.
  • Hlasovanie zabezpečia vždy dvaja vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie.
  • Špeciálny spôsob hlasovania sa nevykonáva v zdravotníckom zariadení, v ktorom sa poskytuje ústavná starostlivosť na lôžku.

Prečítajte si tiež:

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]

Predseda

 prof. JUDr. Eduard BURDA, PhD.