Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. apríl 2024, nedeľa
 

Stanovisko Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán k overovaniu trvalého pobytu voličov

25. 03. 2024

prezidentske volby 2024

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy zodpovedný za organizačno-technickú prípravu volieb usmernilo okrskové volebné komisie, aby pred dopísaním do zoznamu voličov občana Slovenskej republiky, ktorý vyhlási, že má trvalý pobyt v zahraničí a na území Slovenskej republiky nemá trvalý pobyt, overili na telefónnej linke Registra obyvateľov Slovenskej republiky, či tento volič skutočne na území Slovenskej republiky nemá trvalý pobyt.

Toto usmernenie vychádza z nasledovných zákonných predpokladov:

  1. podľa čl. 30  Ústavy Slovenskej republiky  každý volič má jeden hlas,
  2. podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, je povinný preukázať sa okrskovej volebnej komisii občianskym preukazom,
  3. podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, je povinný preukázať sa okrskovej volebnej komisii slovenským cestovným pasom a čestným vyhlásením o trvalom pobyte v cudzine, na základe čoho je volič dopísaný do zoznamu voličov.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pri usmerňovaní vychádzalo jednak z povinnosti orgánov verejnej moci zaistiť dodržiavanie ústavných zásad volebného práva, ako aj  zákonom ustanovených podmienok pre uplatnenie volebného práva, tiež z povinnosti zabezpečiť zákonný priebeh hlasovania,  ako aj z aplikačnej praxe, keďže v minulosti (rok 2014) sa vyskytli prípady, keď sa voliči pokúsili duplicitne hlasovať a aj sa im  podarilo v priebehu volieb prezidenta viacnásobne uplatniť volebné právo. Táto skutočnosť dlhodobo rezonovala v spoločnosti ako nepripravenosť Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  na tieto situácie, dokonca ako „diera“ vo volebnom zákone, preto bolo nevyhnutné vzniku takýchto situácii zabrániť.

Overovaním pravdivosti údaju o trvalom pobyte sa potvrdilo nielen to, že sa vyskytli voliči, ktorí sa pokúsili hlasovať dvakrát, ale aj to, že voliči sa dožadovali hlasovať predložením cestovného dokladu a to aj napriek tomu, že mali trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Toto konanie voličov nemožno považovať automaticky za  zámerné, ale vyplývalo z ich nevedomosti, keďže pri vysťahovaní sa zo Slovenska si svoj trvalý pobyt na území Slovenskej republiky nezrušili. Nezabezpečením overenia si trvalého pobytu voličov by došlo v každom prípade k nepravdivému zisteniu počtu voličov umelým navýšením ich počtu  a tým aj skresleniu výsledkov volieb.

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán ako najvyšší volebný orgán ako aj ministerstvo vnútra sú hlavnými garantmi ústavnosti a zákonnosti volieb. Základným predpokladom úspešných volieb je, aby voliči dôverovali výsledkom volieb, aby verili, že voľby prebehli zákonne a v súlade s Ústavou Slovenskej republiky. Pritom jedným z predpokladov ústavnosti volieb je, že každý volič vo voľbách hlasuje  iba raz.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti považujeme postup okrskových volebných komisií  za zákonný a primeraný.

Pokiaľ ide o skutočnosť, či ministerstvo vnútra dostatočne personálne zabezpečilo pracovisko REGOBu (Registra obyvateľov Slovenskej republiky) uvádzame, že personálne zabezpečenie vychádzalo z aplikačnej praxe pri predchádzajúcich voľbách. Po zistení, že nápor na pracovisko je vyšší, ako tomu bolo doposiaľ, posilnilo sa pracovisko o ďalších zamestnancov a tým sa situácia upokojila. Pri príprave na druhé kolo volieb prezidenta bude ministerstvo vnútra určite zohľadňovať túto situáciu.

 

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán

Ing. Eva Chmelová
riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]

Predseda

 prof. JUDr. Eduard BURDA, PhD.