Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Voľby do NR SR - voliči môžu požiadať o hlasovací preukaz elektronicky alebo poštou už len tento týždeň, žiadosť musí byť doručená obci do 8. septembra

04. 09. 2023

paragraf

Voliči, ktorí sa v deň volieb do Národnej rady SR nebudú zdržiavať v mieste svojho bydliska, môžu voliť na základe hlasovacieho preukazu aj inde na Slovensku. Ministerstvo vnútra SR upozorňuje na blížiaci sa koniec lehoty pre podanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu mailom alebo poštou. Žiadosť musí byť doručená obci trvalého pobytu najneskôr do piatka 8. septembra.

Obec odošle voličovi preukaz najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti, teda najneskôr do 13. septembra, a to doporučenou zásielkou "do vlastných rúk".

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi: meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu) a korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz. Ak volič uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, v žiadosti je potrebné uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu.

Osobne možno požiadať o hlasovací preukaz najneskôr v piatok 29. septembra v úradných hodinách obce. Obec ho vydá na počkanie, nie je potrebná písomná žiadosť, volič sa len preukáže občianskym preukazom. Do uvedeného termínu možno požiadať o hlasovací preukaz aj prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom. 

Hlasovací preukaz sa vydáva iba raz, volič by s ním preto mal nakladať opatrne. Pri strate alebo odcudzení obec voličovi nový hlasovací preukaz nevydá.

O hlasovací preukaz môže požiadať volič, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku a v deň konania volieb do Národnej rady SR nebude môcť voliť v svojom volebnom okrsku. Na základe preukazu bude môcť hlasovať v sobotu 30. septembra v ľubovoľnej z 5 996 volebných miestností na Slovensku.

Hlasovací preukaz si majú možnosť vybaviť napríklad aj voliči, ktorí majú naplánovanú hospitalizáciu v nemocnici mimo trvalého pobytu. O hlasovací preukaz môžu požiadať aj obvinení a odsúdení, ktorí sa v deň volieb nachádzajú v ústave na výkon väzby alebo v ústave na výkon trestu odňatia slobody. Hlasovanie sa v týchto prípadoch realizuje do prenosnej volebnej schránky.

Obec nevydá hlasovací preukaz voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou. Výnimkou je situácia, ak volič zruší registráciu o voľbu poštou v prípade, že zásielka s materiálmi na hlasovanie bola Ministerstvu vnútra SR vrátená z cudziny späť ako nedoručiteľná.

V deň volieb je volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu a predložiť volebnej komisii hlasovací preukaz. Ten mu okrsková volebná komisia odoberie a pripojí ho k zoznamu voličov.

Informácie sú uvedené aj na webe MV SR na odkaze: https://www.minv.sk/?nr23-preukaz.

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]

Predseda

 prof. JUDr. Eduard BURDA, PhD.