Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. máj 2024, štvrtok
 

Leopoldov

Verejná vyhláška:

1.1 Nariadenie konania o začatí JPÚ v časti k.ú. Leopoldov, lokalita Piešťanská (PDF, 1 MB) 

1.2 Nariadenie konania o začatí JPÚ v časti k. ú. Leopoldov, lokalita Emila Skákalu (PDF, 1 MB)

     Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor vykonal podľa §7 ods. 2 písm. c zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov prieskum záujmu vlastníkov o vykonanie Jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ) v navrhnutom obvode k. ú.      Leopoldov, lokalita Piešťanska a lokalita Emila Skákalu. Na základe vyhodnotenia zo dňa 19.10.2015 bol záujem vlastníkov o vykonanie JPÚ v obvode k. ú. Leopoldov, lokalita Piešťanska a lokalita Emila Skákalu. Na základe Okresným úradom Trnava, pozemkovým a lesným odborom považovaný za preukázaný.

2.   Zápisnica z vykonania a vyhodnotenia prieskumu záujmu vlastníkov o JPÚ v k. ú. Leopoldov, lokalita Piešťanská a lokalita Emila Skákalu (PDF, 243 kB)

3.  Rozhodnutie o povolení JPÚ v k. ú. Leopoldov lokalita Piešťanská a lokalita Emila Skákalu (PDF, 2 MB)

4.  Zvolanie ustanovujúceho zhromaždenia účastníkovJPÚ v k.ú. Leopoldov, lokalita Piešťanská a lokalita Emila Skákalu (PDF, 2 MB) 

5.  Stanovy Združenia účastníkov JPÚ v k. ú Leopoldov, lokalita Piešťanská a lokalita Emila Skákalu   (PDF, 33 kB)

6.  Rozhodnutie o zmene obvodu projektu JPU Leopoldov, lokalita Piešťanská a lokalita Emila Skákalu (PDF, 6 MB)

      Zverejnenie Registra pôvodného stavu JPÚ v k. ú. Leopoldov, lokalita Piešťanská a lokalita Emila Skákalu

7.  Zverejnenie registra pôvodného stavu jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Leopoldov, lokalita Piešťanská a lokalita Emila Skákalu (PDF, 312 kB)

7.1 Mapa registra pôvodného stavu jednoduchých pozemkových úprav k. ú. Leopoldov lokalita Piešťanská a lokalita Emila Skákalu (PDF, 53 kB)

      Schválenie Registra pôvodného stavu JPÚ v k. ú. Leopoldov, lokalita Piešťanská a lokalita Emila Skákalu

      Pozn. Kompletný elaborát k nahliadnutiu na Okresnom úrad Trnava, pozemkovom a lesnom odbore a Mestskom úrade Leopoldov počas stránkových hodín

8.  Schválenie registra pôvodného stavu projektu JPÚ v k. ú. Leopoldov, lokalita Piešťanská a lokalita Emila Skákalu (PDF, 273 kB)

    Oznámenie o zverejnení Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode JPÚ v k. ú. Leopoldov, lokalita Piešťanská a lokalita Emila Skákalu
    Pozn. Kompletný elaborát k nahliadnutiu na Okresnom úrad Trnava, pozemkovom a lesnom odbore a Mestskom úrade Leopoldov počas stránkových hodín

9. Oznámenie o zverejnení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v k. ú. Leopoldov, lokalita Piešťanská a lokalita Emila Skákalu  (PDF, 2 MB)
     9.1 Písomná časť (PDF, 5 MB)         9.2 Grafická časť (PDF, 1 MB)

10. Schválenie Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v k. ú. Leopoldov, lokalita Piešťanská a lokalita Emila Skákalu (PDF, 2 MB)

11. Verejná vyhláška  (PDF, 1 MB)
    11.1 Písomná časť (PDF, 240 kB)      11.2 Grafická časť (PDF, 383 kB)       11.3 Grafická časť (PDF, 124 kB)

12. Vyhodnotenie stanovísk vlastníkov k Zásadám umiestnenia nových pozemkov v PJPÚ k. ú. Leopoldov, lokalita Piešťanská a lokalita Emila Skákalu
(PDF, 263 kB)
     Prílohy sú k nahliadnutiu na tunajšom úrade počas stránkových dní.

     Oznámenie platnosti Zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode projektu Jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Leopoldov, lokalita Piešťanská a lokalita Emila Skákalu:
13. Verejná vyhláška (PDF, 1 MB)

14. Zverejnenie rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Leopoldov lokalita Pišťanská a lokalita Emila Skákalu 
     verejná vyhláška (PDF, 236 kB)    -   príloha grafická 1.časť rozdeľovacieho plánu (PDF, 283 kB)      príloha grafická 2. časť rozdeľovacieho plánu (PDF, 102 kB)

15. Rozhodnutie o schválení Rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Leopoldov, lokalita Piešťanská a lokalita Emila Skákalu
        Leopoldov 1 (PDF, 793 kB)            Leopoldov 2 (PDF, 1 MB)         Leopoldov 3  (PDF, 1 MB)        Leopoldov 4 (PDF, 252 kB)        Leopoldov 5 (PDF, 565 kB)

16. Nariadenie vykonania Projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Leopoldov, lokalita Piešťanská a lokalita Emila Skákalu- verejná vyhláška (PDF, 236 kB)
     príloha:  postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní (PDF, 167 kB)

17. Rozhodnutie o schválení vykonania Projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Leopoldov, lokalita Piešťanská a lokalita Emila Skákalu (PDF, 987 kB)

Rozhodnutie č. OU-TT-PLO-2020/000322-208 zo dňa 19.11.2020, ktorým tunajší úrad schválil vykonanie Projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Leopoldov lokalita Piešťanská a lokalita Emila Skákalu, nadobudlo právoplatnosť dňa 05.12.2020.

Dňa 15.03.2021bol Projekt jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Leopoldov lokalita Piešťanská a lokalita Emila Skákalu zapísaný do Katastra nehnuteľností. Zápis záznamovej listiny Z 2996/2020 bol vykonaný pod položkou č.z. 100/21.