Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Madunice

k. ú. Madunice lokalita Za hydrocentrálou:

1.  Nariadenie konania o začatí PÚ v časti k.ú. Madunice lokalita Za hydrocentrálou (PDF, 4 MB)  - verejná vyhláška

 Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor vykonal podľa §7 ods. 2 písm. c zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov prieskum záujmu vlastníkov o vykonanie Jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ) v navrhnutom obvode k. ú. Madunice, lokalita Za hydrocentrálou. Na základe vyhodnotenia zo dňa 28.07.2015 bol záujem vlastníkov o vykonanie JPÚ v obvode k. ú. Madunice, lokalita Za hydrocentrálou. Na základe Okresným úradom Trnava, pozemkovým a lesným odborom považovaný za preukázaný.

2.  Zápisnica z vykonania a vyhodnotenia prieskumu záujmu vlastníkov o JPÚ v k. ú. Madunice, lokalita Za hydrocentrálou (PDF, 431 kB)

3.  Rozhodnutie o povolení JPÚ v k.ú. Madunice, lokalita Za hydrocentrálou (PDF, 2 MB)

4.  Zvolanie ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov Jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Madunice, lokalita Za hydrocentrálou (PDF, 537 kB)

5.  Stanovy Združenia účastníkov JPÚ v k. ú Madunice, lokalita Za hydrocentrálou (PDF, 148 kB)

     Zverejnenie Registra pôvodného stavu  jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Madunice, loklalita Za Hydrocentrálou:

7.   Zverejnenie Registra pôvodného stavu JPÚ v k.ú. Madunice, lokalita Za Hzdrocentrálou (PDF, 451 kB)  7.1 Mapa Registra  pôvodného stavu JPÚ  v k.ú. Madunice, lokalita za Hydrocentrálou (PDF, 70 kB)

Schválenie Registra pôvodného stavu JPÚ v k. ú. Madunice, lokalita Za hydrocentrálou

Pozn. Kompletný elaborát k nahliadnutiu na Okresnom úrad Trnava, pozemkovom a lesnom odbore a Obecnom úrade Madunice počas stránkových hodín

8.   Schválenie Registra pôvodného stavu JPÚ v k. ú. Madunice, lokalita Za hydrocentrálou (PDF, 321 kB)

Oznámenie o zverejnení Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode JPÚ v k. ú. Madunice, lokalita Za hydrocentrálou

Pozn. Kompletný elaborát k nahliadnutiu na Okresnom úrad Trnava, pozemkovom a lesnom odbore a Obecnom úrade Madunice počas stránkových hodín

9.  Oznámenie o zverejnení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v k. ú. Madunice, lokalita Za hydrocentrálou (PDF, 377 kB)   9.1  Písomná časť (PDF, 6 MB)    9.2  Grafická časť (PDF, 181 kB)

10.  Schválenie Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v k. ú. Madunice, lokalita Za hydrocentrálou (PDF, 475 kB)

Rozhodnutie č. OÚ-TT-PLO-2018/000244 zo dňa 26.02.2018, ktorým boli schválené Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia projektu JPÚ v k. ú. Madunice, lokalita Za hydrocentrálou nadobudlo       právoplatnosť  dňa 02.04.2018.
Zverejnenie Zásad umiestnenia nových pozemkov projektu JPÚ v k. ú. Madunice, lokalita Za hydrocentrálou:
11. Verejná vyhláška (PDF, 1 MB) 11.1 Písomná časť (PDF, 3 MB)     11.2 Grafická časť (PDF, 180 kB)

12. Vyhodnotenie stanovísk vlastníkov k Zásadám umiestnenia nových pozemkov v PJPÚ k. ú. Madunice, lokalita Za hydrocentrálou (PDF, 2 MB)
Prílohy sú k nahliadnutiu na tunajšom úrade počas stránkových dní.
Oznámenie platnosti Zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode projektu Jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Madunice, lokalita Za hydrocentrálou:

13. Verejná vyhláška (PDF, 1 MB)

14. Verejná vyhláška (PDF, 235 kB)    14.1 Grafická časť (PDF, 174 kB)

15. Zverejnenie Rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Madunice, lokalita Za hydrocentrálou: (PDF, 235 kB)

16. Schválenie Rozdeľovacieho plánu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Madunice, lokalita Za hydrocentrálou 
(PDF, 342 kB)
     Rozhodnutie o schválení Rozdeľovacieho plánu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Madunice, lokalita Za hydrocentrálou č. OÚ-TT-PLO-2019/000289 zo dňa 28.05.2019 nadobudlo právoplatnosť dňa  05.07.2019.

17. Nariadenie vykonania Projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Madunice, lokalita za Hydrocentrálou - Verejná vyhláška (RTF, 302 kB)
príloha: Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní v projekte Jednoduchých pozemkových úprav v časti k.ú. Madunice, lokalita Za hydrocentrálou -+ technická správa (PDF, 2 MB)

18. Rozhodnutie o schválení vykonania Projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Madunice lokalita Za hydrocentrálou:
     Madunice 1 (PDF, 737 kB) 2 (PDF, 1 MB) 3 (PDF, 793 kB) 4 (PDF, 280 kB) 5
(PDF, 655 kB)
     príloha: Zoznam vlastníkov v obvode JPÚ na vyrovnanie v peniazoch (PDF, 373 kB)

19. Rozhodnutie č. OÚ-TT-PLO-2020/000378-1344 zo dňa 29.04.2020, ktorým tunajší úrad schválil vykonanie projektu JPÚ Madunice, lokalita Za hydrocentrálou nadobudlo právoplatnosť dňa 16.05.2020.
     Dňa 10.07.2020 bol Projekt jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Madunice, lokalita Za hydrocentrálou zapísaný do Katastra nehnuteľností.