Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Organizačná štruktúra

Náplň činnosti OÚ Trenčín

 

Odbor krízového riadenia

     Oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania
    
Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému 

Odbor obrany štátu  

Majetkoprávny odbor 

Organizačný odbor

Odbor všeobecnej vnútornej správy

     Oddelenie správne, štátneho občianstva a matrík
    
Oddelenie priestupkové                              

 Odbor živnostenského podnikania 

     Oddelenie živnostenskej registrácie 
     O
ddelenie živnostenskej kontroly 

Odbor výstavby a bytovej politiky

     Oddelenie územného plánovania
     Oddelenie štátnej stavebnej správy
     Oddelenie bytovej politiky  

Odbor opravných prostriedkov

     Referát vnútorných vecí
     Referát cestnej dopravy a pozemných komunikácií
     Referát starostlivosti o životné prostredie
     Referát lesného hospodárstva
     Pozemkový referát
     Referát katastra nehnuteľností

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Odbor starostlivosti o životné prostredie

     Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
     Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
     Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

Pozemkový a lesný odbor

     Oddelenie lesného hospodárstva
     Pozemkové oddelene

Katastrálny odbor

     Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií
           Referát opráv chýb a katastrálnych konaní
           Technicko-informačný referát
     Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam
     Oddelenie registratúry