Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. júl 2024, sobota
 

Voľby do Národnej rady SR sú vyhlásené, ministerstvo vnútra informovalo o základných faktoch

09. 06. 2023

volby3

Ministerstvo vnútra SR v piatok 9. júna 2023 na tlačovej konferencii informovalo o základných faktoch a termínoch týkajúcich sa volieb do Národnej rady SR. Voľby sa budú konať v sobotu 30. septembra 2023 v čase od 7. do 22. hodiny.

Tlačová konferencia ministra vnútra SR Ivana Šimka a riaditeľky odboru volieb, referenda a politických strán sekcie verejnej správy MV SR Evy Chmelovej bola súčasťou komunikačnej kampane tlačového odboru Kancelárie ministra vnútra. Cieľom kampane, v ktorej rezort vnútra vysvetľuje občanom základné fakty o voľbách, je zabrániť dezinformáciám a hoaxom, súvisiacich s blížiacimi sa parlamentnými voľbami.

„Od 9. júna sa začína volebná kampaň a od 9. júna  majú občania, ktorí chcú voliť zo zahraničia bez ohľadu na to, či majú trvalý pobyt na Slovensku alebo nie, lehotu na zaregistrovanie," povedal minister vnútra SR Ivan Šimko.

Minister vnútra Ivan Šimko

Spustenie registrácie pre voľbu poštou zo zahraničia

MV SR dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb do NR SR v Zbierke zákonov, spustilo registráciu pre voľbu poštou zo zahraničia.  „Požiadať o voľbu poštou je možné Ministerstvo vnútra SR elektronicky alebo listinne, pričom žiadosť musí byť doručená na MV SR najneskôr 9. augusta,"  priblížila riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán sekcie verejnej správy MV SR Eva Chmelová.

Novinkou týchto parlamentných volieb je nový modernejší a spoľahlivejší spôsob podávania elektronickej žiadosti. Ministerstvo vnútra spúšťa na tento účel novú elektronickú službu pre voľbu poštou, ktorá je dostupná na webovej stránke MV SR. Ďalšou možnosťou je podanie elektronickej žiadosti prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk, kde je tiež služba dostupná.

Žiadosť o voľbu poštou v listinnej podobe sa zasiela na adresu: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, odbor volieb, referenda a politických strán, Drieňová 22, 826 86  Bratislava 29, SLOVAK REPUBLIC.

Podrobné informácie o voľbe poštou nájde verejnosť na odkaze: www.minv.sk/?nr23-posta

            Začiatok volebnej kampane

Volebná kampaň pred voľbami do Národnej rady SR sa začala 9. júna, dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov SR. Volebnú kampaň sú oprávnené viesť iba kandidujúce politické strany. Politická strana môže minúť na kampaň najviac 3 milióny eur vrátane DPH. Do tejto sumy sa započítavajú aj výdavky vynaložené v čase 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb. Takisto sa do limitu zarátava rozdiel medzi cenou daru alebo iného bezodplatného plnenia uvedenou v zmluve a cenou obvyklou.

Minister vnútra Ivan Šimko s riaditeľkou odboru volieb pani Evou Chmelovou

Na účely kampane môže politická strana použiť iba prostriedky vedené na osobitnom transparentnom účte, ktorého adresu je povinná oznámiť Ministerstvu vnútra SR. Rezort vnútra zverejňuje odkazy na adresy transparentných účtov na svojom webe v časti  https://www.minv.sk/?nr23-webps.  Na transparentný účet môže politická strana vkladať finančné prostriedky výlučne prevodom z iného účtu, nie v hotovosti. Rovnako môže prijať peňažný dar od inej osoby na svoj osobitný platobný účet len v prípade, ak bol poukázaný prevodom z iného účtu.

Každá politická propagácia v rámci kampane musí obsahovať údaje o objednávateľovi a dodávateľovi. 

Podávanie kandidátnych listín

Lehota na doručenie kandidátnych listín politických strán sa končí v nedeľu 2. júla 2023 o 24. hodine.

Delegovanie do volebných komisií

Politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bude zaregistrovaná, môže do 21. augusta 2023 delegovať jedného člena a jedného náhradníka do každej okrskovej volebnej komisie. Rovnako môžu politické strany delegovať člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný okrsok.

Spôsob kreovania volebným komisií je jeden z hlavných kontrolných mechanizmov, ktorý zabezpečujú transparentnosť volieb. Vytvára to podmienky pre vzájomnú krížovú kontrolu. Aj preto by mali politické strany venovať náležitú pozornosť delegovaniu členov do volebnej komisie a využiť toto oprávnenie, ktoré im garantuje zákon.

 Sčítavanie hlasov

Proces sčítavania hlasov prebieha v dvoch fázach a obsahuje niekoľko úrovní a prvkov kontrol. Najprv hlasy manuálne sčítajú členovia okrskovej volebnej komisie delegovaní politickými stranami. Výsledky zapíšu do elektronického formulára v programe IVIS (integrovaný volebný informačný systém).  Nasleduje kontrola. Ak je zápisnica v poriadku, vytlačí sa a podpíšu ju členovia komisie. Podpísaná zápisnica sa odošle do systému, čím sa uzavrie a nikto iný už nemá prístup na vykonanie jej zmeny. Členovia komisie si môžu vyhotoviť jej kópie.

V druhej fáze sumarizácia hlasov prebieha výlučne v informačnom systéme, ktorý obsahuje mechanizmy na kontrolu logických nepresností, upozorní na nevyplnené údaje alebo štatistické anomálie. Zápisnice okrskových volebných komisií sú prostredníctvom informačného systému IVIS doručené okresnej volebnej komisii, ktorá ich vizuálne skontroluje a v prípade podozrivých údajov informácie overí s okrskovou komisiou. Ak tá zistí, že sa pomýlila napríklad pri vpisovaní údaja o počte voličov, musí svoju zápisnicu opraviť, znova podpísať a znova odoslať do systému.

Po uznaní okrskových výsledkov okresnou volebnou komisiou Štatistický úrad SR prostredníctvom systému IVIS vykoná sumarizáciu schválených údajov a sumarizované výsledky priebežne zverejňuje na svojom webovom sídle. Zápisnica okresnej volebnej komisie sa vygeneruje zo systému a je odoslaná štátnej komisii na odsúhlasenie.

Po zosumarizovaní všetkých výsledkov sa vygenerujú celoštátne výsledky v podobe zápisnice Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Po ich schválení a podpísaní zápisnice sú oficiálne vyhlásené výsledky volieb. Následne sú na webe Štatistického úradu SR publikované podrobné výsledky z každého volebného okrsku.

Po vyhlásení výsledkov volieb budú kópie podpísaných zápisníc o výsledku volieb v okrsku uverejnené na webových stránkach miest a obcí, prípadne na ich úradných tabuliach, ak webové sídlo nemajú zriadené.

Slovensko má transparentné a férové voľby

Slovenská republika má vysokú mieru transparentnosti, integrity a férovosti parlamentných volieb. Spoľahlivé kontrolné mechanizmy vylučujú falšovanie pri sčítavaní hlasov. O integrite volieb na Slovensku svedčí aj to, že počas 30 rokov samostatnosti boli všetky sťažnosti  ohľadom volieb do NR SR vyhodnotené Ústavným súdom SR ako neopodstatnené. Medzinárodné organizácie v doterajšej histórii nevyslovili pochybnosti o integrite parlamentných volieb na Slovensku.

Informácie o parlamentných voľbách pre voličov, politické subjekty, kandidátov, k volebnej kampani a o organizačno-technickom zabezpečení volieb sú zverejňované na webe MV SR v časti https://www.minv.sk/?volby-nrsr.

 

 
 
 
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]