Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Trstin

Schválenie RPS JPÚ Trstín, kat. územie Trstín, lokalita Záhrady (PDF, 119 kB)

Príloha k schváleniu RPS JPÚ Trstín (PDF, 790 kB)

Zverejnenie zásad funkčného usporiadania územia v obvode Projektu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Trstín, lokalita Záhrady:

Prílohy:  1. Verejná vyhláška (PDF, 853 kB)

              2. VZFU – písomná časť (PDF, 1 MB)

              3. VZFU – grafická časť (PDF, 258 kB)

Schválenie Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Trstín, lokalita Záhrady (PDF, 1 MB)

 

Rozhodnutie podľa zákona 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov - zastavenie konania (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie č. OÚ-TT-PLO-2017/000250 zo dňa 11.09.2017, ktorým Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor zastavil konanie o vykonaní jednoduchých pozemkových úprav v časti kat. územia Trstín, lokalita Záhrady nadobudlo právoplatnosť dňa 20.10.2017.