Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2024, utorok
 

Vzory tlačív

  • lesné hospodárstvo

Oznámenie o dohode výkonu odborného lesného hospodárenia (RTF, 32 kB)

Žiadosť o predĺženie lehôt na obnovu lesa na holine / na zabezpečenie lesných porastov - § 20 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov (RTF, 37 kB)

Žiadosť o rozhodnutie o nesúlade druhu pozemku v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov (RTF, 40 kB)

Žiadosť o vyhlásenie lesného pozemku v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov (RTF, 39 kB)

Žiadosť o vyňatie lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov v zmysle § 5 a § 7 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov (RTF, 77 kB)

Žiadosť o zápis do evidencie obhospodarovateľov lesa a ohlásenie OLH (RTF, 38 kB)

Žiadosť o záväzné stanovisko k vydaniu územného rozhodnutia - § 6 zákona č. 326/2005 Z.z. (RTF, 37 kB)

Oznámenie o vzniku a zápis do evidencie obhospodarovateľov lesa (RTF, 53 kB)

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska pre umiestnenie stavby / využitie územia v ochrannom pásme lesa (RTF, 50 kB)

Systém náležitej starostlivosti - informácia pre obhospodarovateľov lesa (PDF, 608 kB)

 

  • ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu

Žiadosť o zmenu druhu poľnohospodárskeho pozemku na lesný pozemok v zmysle ust. § 9 ods. 1) zákona č. 220/2004 Z.z. (RTF, 76 kB)

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska v zmysle ust. § 9 ods. 3 a) zákona č. 220/2004 Z.z. (RTF, 67 kB)

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska v zmysle ust. § 9 ods. 3 b) zákona č. 220/2004 Z.z. (RTF, 69 kB)

Žiadosť o rozhodnutie v pochybnostiach – či pozemok je alebo nie je poľnohospodárskou pôdou v zmysle ust. § 10 ods. 1, 2 písm. a) zákona č. 220/2004 Z.z. (RTF, 73 kB)

Žiadosť o rozhodnutie v pochybnostiach – či pozemok je alebo nie je poľnohospodárskou pôdou v zmysle ust. § 10 ods. 1, 2 písm. b) zákona č. 220/2004 Z.z. (RTF, 68 kB)

Žiadosť o rozhodnutie v pochybnostiach – či pozemok je alebo nie je poľnohospodárskou pôdou v zmysle ust. § 10 ods. 1, 2 písm. c) zákona č. 220/2004 Z.z. (RTF, 66 kB) 

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o zmene druhu pozemku podľa ust. § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 220/2004 Z.z. (RTF, 52 kB)

Žiadosť o vydanie stanoviska v zmysle zákona č. 220/2004 Z.z. (tzv. drobná úprava pozemkov do 15m2) (RTF, 61 kB)

Žiadosť o vydanie stanoviska v zmysle ust. § 17 ods. 2, 3 zákona č. 220/2004 Z.z. (RTF, 66 kB)

Žiadosť o dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy v zmysle ust. § 17 zákona č. 220/2004 Z.z. (RTF, 78 kB)

Žiadosť o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy v zmysle ust. § 17 zákona č. 220/2004 Z.z. (RTF, 78 kB)

Žiadosť o vydanie stanoviska na použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely na čas kratší ako jeden rok v zmysle ust. § 18 zákona č. 220/2004 Z.z. (RTF, 71 kB)

Žiadosť o vydanie rozhodnutia podľa § 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 220/2004 Z.z. – (stavba vybudovaná po 25. 6. 1992) (RTF, 70 kB)

Projekt zúrodnenia pôdy - bilancia skrývky (RTF, 35 kB)

Čestné prehlásenie

 

  • poľovníctvo

Návrh na registráciu poľovníckej organizácie (RTF, 49 kB)

Návrh na schválenie poľovného hospodára (RTF, 52 kB)

Návrh na vymenovanie člena poľovníckej stráže a zápis do zoznamu členov (RTF, 49 kB)

Žiadosť o zmenu plánu chovu a lovu (RTF, 87 kB)

 

  • pozemkové spoločenstvá

Návrh na zápis spoločenstva do registra pozemkových spoločenstiev (PDF, 981 kB)

Oznámenie o zmene údajov zapísaných v registri pozemkových spoločenstiev (RTF, 867 kB)

Návrh na zápis zrušenia spoločenstva do registra pozemkových spoločenstiev (PDF, 496 kB)

 

  • zákon č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov

Návrh na začatie konania o vydaní rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku v prospech nadobúdateľa podľa § 12c ods. 1 zákona č. 5042003 Z. z._vlastník (RTF, 129 kB)

Návrh na začatie konania o vydaní rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku v prospech nadobúdateľa podľa § 12a ods. 8 zákona č. 5042003 Z. z._vlastník (RTF, 145 kB)

Návrh na začatie konania o vydaní rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku v prospech nadobúdateľa podľa § 12a ods. 8 zákona č. 5042003 Z. z._budúci obhospodarovateľ (RTF, 153 kB)

Návrh na začatie konania o vydaní rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku v prospech nadobúdateľa podľa § 12a ods. 8 zákona č. 5042003 Z. z._bez nájomnej zmluvy (RTF, 145 kB)