Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Jednoduché pozemkové úpravy

Jednoduché pozemkové úpravy  |  Projekty pozemkových úprav  |  Vzory tlačív

- k. ú. Kvakovce

JPU - projektový zámer: "Národné centrum vodných športov, oddychu a športovej histórie v rekreačnej oblasti Domaša - Dobrá"

 1. Verejná vyhláška – Nariadenie prípravného konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v časti k.ú. Kvakovce (PDF, 2 MB)
 2. Prieskum záujmu o realizáciu JPÚ v k.ú. Kvakovce + Návratka +  Grafika obvodu projektu (PDF, 2 MB)
 3. Zápisnica o vyhodnotení záujmu účastníkov o JPÚ v časti k.ú. Kvakovce (PDF, 1 MB)
 4. Rozhodnutie o povolení JPÚ v časti k.ú. Kvakovce (PDF, 6 MB) + Príloha č.1 – Obvod projektu (PDF, 405 kB)
 5. Pozvánka na konanie ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov JPÚ v časti k.ú. Kvakovce (PDF, 828 kB) + Prílohy - Plnomocenstvo (PDF, 258 kB)Rokovací a volebný poriadok (PDF, 176 kB)Stanovy (PDF, 304 kB)
 6. Verejná vyhláška - doručovanie RPS pre Františka Katonu (PDF, 1 MB)
 7. Verejná vyhláška - doručovanie RPS pre Zuzanu Tutkovú (PDF, 1 MB)
 8. Schválenie RPS – oznámenie verejnou vyhláškou (PDF, 625 kB)
 9. Verejná vyhláška – zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (PDF, 535 kB)
 10. Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (PDF, 1 MB)
 11. Verejná vyhláška – zverejnenie návrhu ZUNP projektu JPÚ Kvakovce (PDF, 550 kB)Prílohy ZUNP Kvakovce (PDF, 130 kB)
 12. Verejná vyhláška – oznámenie platnosti ZUNP pre projekt JPÚ Kvakovce (PDF, 783 kB) + Príloha ZUNP Kvakovce (PDF, 130 kB)
 13. Verejná vyhláška - Rozhodnutie o schválení rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu pre projekt jednoduchých pozemkových úprav Kvakovce (PDF, 311 kB)
 14. Verejná vyhláška - Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Kvakovce (PDF, 235 kB)
 15. Verejná vyhláška - Rozhodnutie o schválení vykonania projektu JPÚ v časti k.ú. Kvakovce (PDF, 1 MB)

JPU - "Bogárka", rekreačná oblasť Domaša - Dobrá

 1. Verejná vyhláška - Nariadenie prípravného konania o začatí JPÚ v časti k.ú. Kvakovce (PDF, 727 kB)
 2. Verejná vyhláška - Oznámenie o zmene navrhovaného obvodu vo veci nariadenie konania o začatí PÚ v k.ú. Kvakovce rekreačná časť Domaša Dobrá (PDF, 373 kB)
 3. Verejná vyhláška - Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Kvakovce rekreačná časť Domaša Dobrá (PDF, 668 kB)
 4. Verejná vyhláška - Upovedomenie o podanom opravnom prostriedku, Žiadosť o vyjadrenie k odvolaniu - JPÚ Bogárka v k. ú. Kvakovce – časť Domaša Dobrá (PDF, 673 kB)

 

- k. ú. Petrovce

 1. Verejná vyhláška - Nariadenie prípravného konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v časti k.ú. Petrovce (PDF, 838 kB) + Príloha (PDF, 385 kB)
 2. Zápisnica o vyhodnotení záujmu účastníkov o JPÚ v časti k.ú. Petrovce (PDF, 1 MB)
 3. Rozhodnutie o povolení JPÚ v časti k.ú. Petrovce (PDF, 6 MB)
 4. Pozvánka na konanie ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov JPÚ v časti k.ú. Petrovce (PDF, 903 kB) + Prílohy - Plnomocenstvo (PDF, 147 kB), Rokovací a volebný poriadok (PDF, 177 kB), Stanovy (PDF, 306 kB)
 5. Rozhodnutie o zmene obvodu projektu JPÚ v časti k.ú. Petrovce (PDF, 2 MB)
 6. RPS – oznámenie o zverejnení (PDF, 259 kB) + Grafická časť RPS (PDF, 164 kB)
 7. Verejná vyhláška – zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (PDF, 533 kB)
 8. Schválenie registra pôvodného stavu – oznámenie verejnou vyhláškou (PDF, 663 kB)
 9. Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (PDF, 877 kB)
 10. Rozhodnutie o zmene obvodu projektu JPÚ Petrovce určený rozhodnutím č. OU-VT-PLO-2018/004173-043 zo dňa 29.11.2018 (PDF, 2 MB)
 11. Verejná vyhláška – zverejnenie návrhu ZUNP projektu JPÚ Petrovce (PDF, 374 kB) + Návrh ZUNP (PDF, 3 MB)
 12. Verejná vyhláška – Oznámenie o platnosti Zásad pre umiestnenie nových pozemkov pre projekt JPÚ v časti k.ú. Petrove (PDF, 462 kB) + ZUNP projekt JPU Petrovce po zverejnení a zapracovaní pripomienok (PDF, 95 kB) + Grafická časť (PDF, 149 kB)
 13. Rozhodnutie o schválení RP a plánu verejných a spoločných zariadení a opatrení v obvode projektu JPÚ Petrovce (PDF, 485 kB)
 14. Verejná vyhláška - Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav v časti k.ú. Petrovce (PDF, 279 kB)
 15. Verejná vyhláška - Rozhodnutie o schválení vykonania JPÚ v časti k.ú. Petrovce (PDF, 2 MB)

 

- k. ú. Soľ

 1. Verejná vyhláška - Nariadenie prípravného konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v časti k.ú. Soľ (PDF, 265 kB)
 2. Zápisnica z vyhodnotenia záujmu účastníkov o JPÚ v časti k.ú. Soľ (PDF, 806 kB)
 3. Rozhodnutie o povolení JPÚ v časti k.ú. Soľ (PDF, 448 kB)
 4. Verejná vyhláška - Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov JPÚ vykonávaných v časti k.ú. Soľ - pozvánka (PDF, 2 MB)
 5. Oprava nesprávnych údajov v písomnom vyhotovení pozvánky č. OU-VT-PLO-2022/000256-105 (PDF, 163 kB)
 6. Verejná vyhláška - Zverejnenie Registra pôvodného stavu JPÚ v časti k. ú. Soľ (PDF, 226 kB)
 7. Verejná vyhláška - Schválenie registra pôvodného stavu projektu JPÚ v časti k. ú. Soľ (PDF, 157 kB)
 8. Verejná vyhláška - Zverejnenie návrhu Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode JPÚ v časti k. ú. Soľ (PDF, 3 MB)

 

- k. ú. Sačurov

 1. Verejná vyhláška - Nariadenie prípravného konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v časti k.ú. Sačurov (PDF, 1 MB)
 2. Zápisnica z vyhodnotenia záujmu účastníkov o JPÚ v časti k.ú. Sačurov (PDF, 132 kB)
 3. Rozhodnutie o zrušení JPÚ v časti k.ú. Sačurov (PDF, 283 kB)

 

- k. ú. Vechec - Horná osada

 1. Verejná vyhláška - Nariadenie prípravného konania o začatí JPÚ v časti k.ú. Vechec - Horná osada (PDF, 355 kB)
 2. Zápisnica z vyhodnotenia záujmu účastníkov o jednoduché pozemkové úpravy v časti k. ú. Vechec – Horná osada (PDF, 173 kB)
 3. Rozhodnutie o zrušení JPÚ v časti k.ú. Vechec - Horná osada (PDF, 328 kB)

 

- k. ú. Vechec - Dolná osada

 1. Verejná vyhláška - Nariadenie prípravného konania o začatí JPÚ v časti k.ú. Vechec - Dolná osada (PDF, 2 MB)
 2. Zápisnica z vyhodnotenia záujmu účastníkov o jednoduché pozemkové úpravy v časti k. ú. Vechec – Dolná osada (PDF, 173 kB)
 3. Rozhodnutie o zrušení JPÚ v časti k.ú. Vechec – Dolná osada (PDF, 287 kB)

 

- k. ú. Hlinné

 1. Verejná vyhláška - Nariadenie prípravného konania o začatí JPÚ v časti k.ú. Hlinné (PDF, 592 kB) 
 2. Zápisnica z vyhodnotenia záujmu účastníkov o JPÚ v časti k.ú. Hlinné (PDF, 276 kB)
 3. Rozhodnutie o povolení JPÚ v časti k.ú. Hlinné (PDF, 638 kB)
 4. Verejná vyhláška - Pozvánka na konanie ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov JPÚ vykonávaných v časti k.ú. Hlinné (PDF, 237 kB)
 5. Rozhodnutie o určení znalca pre projekt JPÚ v časti k.ú. Hlinné (PDF, 1 MB)
 6. Verejná vyhláška - Oznámenie o zverejnení Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu JPÚ v časti k. ú. Hlinné (PDF, 168 kB)
 7. Verejná vyhláška - Rozhodnutie o schválení VZFUÚ v obvode projektu JPÚ Hlinné (PDF, 32 MB)
 8. Verejná vyhláška - Oznámenie o zverejnení registra pôvodného stavu JPÚ v časti k. ú. Hlinné (PDF, 119 kB)
 9. Verejná vyhláška - Zverejnenie návrhu zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode JPÚ Hlinné (PDF, 438 kB)
 10. Verejná vyhláška - Oznámenie platnosti ZUNP pre PPÚ Hlinné + príloha
 11. Verejná vyhláška - Schválenie Registra pôvodného stavu Projektu pozemkových úprav v časti k. ú. Hlinné (PDF, 274 kB)
 12. Verejná vyhláška - Oznámenie o zverejnení rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu JPÚ Hlinné (PDF, 125 kB)
 13. Verejná vyhláška - Rozhodnutie o schválení rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu JPÚ Hlinné (PDF, 364 kB)
 14. Verejná vyhláška - Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav formou JPÚ v časti k. ú. Hlinné (PDF, 70 kB)