Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Jednoduché pozemkové úpravy

Jednoduché pozemkové úpravy  |  Projekty pozemkových úprav  |  Vzory tlačív

Konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ) v okrese Vranov nad Topľou

- k.ú. Kvakovce

 1. Verejná vyhláška – Nariadenie prípravného konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v časti k.ú. Kvakovce (PDF, 2 MB)
 2. Prieskum záujmu o realizáciu JPÚ v k.ú. Kvakovce + Návratka +  Grafika obvodu projektu (PDF, 2 MB)
 3. Zápisnica o vyhodnotení záujmu účastníkov o JPÚ v časti k.ú. Kvakovce (PDF, 1 MB)
 4. Rozhodnutie o povolení JPÚ v časti k.ú. Kvakovce (PDF, 6 MB) + Príloha č.1 – Obvod projektu (PDF, 405 kB)
 5. Pozvánka na konanie ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov JPÚ v časti k.ú. Kvakovce (PDF, 828 kB) + Prílohy - Plnomocenstvo (PDF, 258 kB), Rokovací a volebný poriadok (PDF, 176 kB), Stanovy (PDF, 304 kB)
 6. Verejná vyhláška - doručovanie RPS pre Františka Katonu (PDF, 1 MB)
 7. Verejná vyhláška - doručovanie RPS pre Zuzanu Tutkovú (PDF, 1 MB)
 8. Schválenie RPS – oznámenie verejnou vyhláškou (PDF, 625 kB)
 9. Verejná vyhláška – zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (PDF, 535 kB)
 10. Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (PDF, 1 MB)
 11. Verejná vyhláška – zverejnenie návrhu ZUNP projektu JPÚ Kvakovce (PDF, 550 kB) + Prílohy ZUNP Kvakovce (PDF, 130 kB)
 12. Verejná vyhláška – oznámenie platnosti ZUNP pre projekt JPÚ Kvakovce (PDF, 783 kB) + Príloha ZUNP Kvakovce (PDF, 130 kB)

 

- k.ú. Petrovce

 1. Verejná vyhláška - Nariadenie prípravného konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v časti k.ú. Petrovce (PDF, 838 kB) + Príloha (PDF, 385 kB)
 2. Zápisnica o vyhodnotení záujmu účastníkov o JPÚ v časti k.ú. Petrovce (PDF, 1 MB)
 3. Rozhodnutie o povolení JPÚ v časti k.ú. Petrovce (PDF, 6 MB)
 4. Pozvánka na konanie ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov JPÚ v časti k.ú. Petrovce (PDF, 903 kB) + Prílohy - Plnomocenstvo (PDF, 147 kB), Rokovací a volebný poriadok (PDF, 177 kB), Stanovy (PDF, 306 kB)
 5. Rozhodnutie o zmene obvodu projektu JPÚ v časti k.ú. Petrovce (PDF, 2 MB)
 6. RPS – oznámenie o zverejnení (PDF, 259 kB) + Grafická časť RPS (PDF, 164 kB)
 7. Verejná vyhláška – zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (PDF, 533 kB)
 8. Schválenie registra pôvodného stavu – oznámenie verejnou vyhláškou (PDF, 663 kB)
 9. Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (PDF, 877 kB)
 10. Rozhodnutie o zmene obvodu projektu JPÚ Petrovce určený rozhodnutím č. OU-VT-PLO-2018/004173-043 zo dňa 29.11.2018 (PDF, 2 MB)
 11. Verejná vyhláška – zverejnenie návrhu ZUNP projektu JPÚ Petrovce (PDF, 374 kB) + Návrh ZUNP (PDF, 3 MB)
 12. Verejná vyhláška – Oznámenie o platnosti Zásad pre umiestnenie nových pozemkov pre projekt JPÚ v časti k.ú. Petrove (PDF, 462 kB) + ZUNP projekt JPU Petrovce po zverejnení a zapracovaní pripomienok (PDF, 95 kB) + Grafická časť (PDF, 149 kB) 

 

- k.ú. Merník

 1. Verejná vyhláška - Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v k.ú. Merník (PDF, 2 MB)