Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. september 2023, piatok
 

Hrnčiarovce

 

Verejná vyhláška:

1. Nariadenie konania o začatí Jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Hrnčiarovce, lokalita Pri sade (PDF, 522 kB)
   Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor vykonal podľa §7 ods. 2 písm. c zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov prieskum záujmu vlastníkov o vykonanie Jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ)    v navrhnutom obvode k. ú. Hrnčiarovce, lokalita Pri sade. Na základe vyhodnotenia zo dňa 08.11.2017 bol záujem vlastníkov o vykonanie JPÚ v obvode k. ú. Hrnčiarovce, lokalita Pri sade Okresným úradom Trnava, pozemkovým a lesným odborom považovaný za preukázaný.

2. Zápisnica z vykonania a vyhodnotenia prieskumu záujmu vlastníkov o JPÚ v k. ú. Hrnčiarovce, lokalita Pri sade (PDF, 682 kB)

3. Rozhodnutie o povolení JPÚ v k. ú. Hrnčiarovce, lokalita Pri sade (PDF, 1 MB)

4. Zvolanie ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov JPÚ v k. ú. Hrnčiarovce, lokalita Pri sade (PDF, 247 kB)

5. Stanovy Združenia účastníkov JPÚ v k. ú Hrnčiarovce, lokalita Pri sade (PDF, 149 kB)

6. Rozhodnutie o ustanovení znalca pre projekt JPÚ v k. ú. Hrnčiarovce, lokalita Pri sade (PDF, 762 kB)

7. Zverejnenie Registra pôvodného stavu projektu JPÚ v k. ú. Hrnčiarovce, lokalita Pri sade (PDF, 901 kB)

   Schválenie Registra pôvodného stavu JPÚ v k. ú. Hrnčiarovce, lokalita Pri sade
   Pozn. Kompletný elaborát k nahliadnutiu na Okresnom úrad Trnava, pozemkovom a lesnom odbore a Obecnom úrade Hrnčiarovce nad Parnou počas stránkových hodín

8. Schválenie Registra pôvodného stavu JPÚ v k. ú. Hrnčiarovce, lokalita Pri sade (PDF, 901 kB)

9. Zverejnenie Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode Jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Hrnčiarovce, lokalita Pri sade - Verejná vyhláška
    príloha č. 1 Verejná vyhláška (PDF, 238 kB)
    príloha č. 2 Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia - elaborát (PDF, 16 MB)
    pozn. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia sú osobne k nahliadnutiu aj na Okresnom úrade Trnava, pozemkovom a lesnom odbore, Vajanského 22, počas stránkových hodín

10. Schválenie Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode Jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Hrnčiarovce, lokalita Pri sade - rozhodnutie (PDF, 326 kB)

11. Zverejnenie Zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode projektu Jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Hrnčiarovce, lokalita Pri sade - verejná vyhláška
     príloha č. 1 - verejná vyhláška (PDF, 576 kB)
     príloha č. 2 - Zásady umiestnenia nových pozemkov (PDF, 544 kB) + grafická časť (PDF, 157 kB)

12. Oznámenie o platnosti Zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode projektu Jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Hrnčiarovce, lokalita Pri sade - Verejná vyhláška (PDF, 467 kB)

13. Zverejnenie Rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Hrnčiarovce, lokalita Pri sade - verejná vyhláška (PDF, 360 kB)

14. Rozhodnutie o schválení Rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Hrnčiarovce, lokalita Pri sade (PDF, 325 kB)

     Rozhodnutie o schválení Rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Hrnčiarovce lokalita Pri sade č. OU-TT-PLO-2021/001082-399 zo dňa 15.03.2021 nadobudlo právoplatnosť dňa 15.04.2021.

č. 15 Nariadenie vykonania Projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Hrnčiarovce, lokalita Pri sade - Verejná vyhláška (PDF, 7 MB)
       Súčasťou verejnej vyhlášky je Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní v k. ú. Hrnčiarovce lokalita Pri sade

č. 16. Rozhodnutie o schválení vykonania Projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Hrnčiarovce, lokalita Pri sade (PDF, 325 kB)

      Rozhodnutie č. OÚ-TT-PLO-2021/001082-407 zo dňa 16.11.2021, ktorým tunajší úrad schválil vykonanie projektu Jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Hrnčiarovce lokalita Pri sade, nadobudlo právoplatnosť dňa 01.12.2021.

Dňa 02. 02.2022 bol Projekt jednoduchých pozemkových úprav v k. u. Hrnciarovce lokalita Pri sade zapísaný do Katastra nehnuteľností.