Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. júl 2024, pondelok
 

Prehľad dôležitých lehôt a informácií pred voľbami do Európskeho parlamentu

14. 02. 2024

logo EÚ

Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia 8. júna 2024. Voliči v nich rozhodnú o 15 poslancoch, ktorí budú zastupovať Slovensko v EP na päťročné volebné obdobie. Ministerstvo vnútra SR, pod ktoré spadá organizačno-technické zabezpečenie volieb, prináša prehľad základných lehôt a informácií pred voľbami do EP.

Na rozdiel od volieb do Národnej rady SR majú v eurovoľbách právo kandidovať a voliť aj občania iných štátov EÚ s trvalým pobytom na Slovensku. Voliť aj kandidovať však možno len v jednom členskom štáte Európskej únie.

Volebná kampaň

Volebná kampaň pred voľbami do EP sa začala v sobotu 10. februára, dňom uverejnenia rozhodnutia predsedu Národnej rady SR o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov SR. Končí sa 48 hodín predo dňom konania volieb, o polnoci z 5. na 6. júna.

Politická strana môže na volebnú kampaň vynaložiť najviac 3 000 000 eur vrátane DPH. Do limitu sa započítava aj rozdiel medzi cenou daru alebo iného bezodplatného plnenia uvedenou v zmluve a cenou obvyklou. Takisto spadajú do limitu aj náklady na propagáciu, ktoré strana vynaložila v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb, teda od 14. 8. 2023.

Na úhradu nákladov na volebnú kampaň môže politická strana použiť len finančné prostriedky vedené na transparentnom osobitnom platobnom účte, vkladať naň možno finančné prostriedky výlučne prevodom z iného účtu. Adresu účtu oznámi politická strana bezodkladne po zriadení ministerstvu vnútra, ktoré ju zverejní na svojom webovom sídle.

Právo voliť do EP

Právo voliť na území SR majú občania SR, ako aj občania iného členského štátu EÚ s trvalým pobytom na Slovensku nad 18 rokov. Voliť budú môcť na území SR aj slovenskí občania nad 18 rokov bez trvalého pobytu v SR alebo inom členskom štáte EÚ. 

Občan iného štátu EÚ, ktorý má záujem voliť na Slovensku, musí najneskôr do 29. apríla predložiť obci trvalého pobytu v SR žiadosť o zapísanie do zoznamu voličov a vyhlásenie. Vo vyhlásení okrem iného uvádza poslednú adresu pobytu v štáte EÚ, ktorého je občanom, aj volebný obvod, v ktorom bol naposledy zapísaný v zozname voličov. Deklaruje tiež, že volí len na území SR a že nebol pozbavený práva voliť.

Občania SR bez trvalého pobytu na Slovensku alebo v inom štáte EÚ môžu hlasovať v ľubovoľnej volebnej miestnosti na Slovensku po predložení slovenského cestovného dokladu a čestného vyhlásenia o trvalom pobyte v cudzine.

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku a v deň konania volieb nebude môcť voliť vo svojom okrsku podľa trvalého pobytu, môže požiadať obec trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Voliť s ním môže v ľubovoľnej volebnej miestnosti na Slovensku. Obce začnú vydávať hlasovacie preukazy od 24. apríla.

O hlasovací preukaz bude možné požiadať elektronicky a listinne najneskôr do 20. mája, pričom žiadosť musí byť do uvedeného termínu aj obci doručená. Osobne alebo prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno vyzdvihnúť hlasovací preukaz najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb v úradných hodinách obce (najneskôr v piatok 7. júna).

Kandidátne listiny

Kandidátnu listinu môžu podávať politické strany alebo koalície najneskôr do 10. marca do polnocizapisovateľke Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Uviesť môžu na nej najviac 15 kandidátov. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené potvrdenie o uhradení volebnej kaucie 1 700 eur.

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán preskúma kandidátne listiny najneskôr do 20. marcanajneskôr do 30. marca zaregistruje kandidátne listiny, ktoré sú v súlade so zákonom, a určí žrebom ich čísla.

Politická strana môže najneskôr 6. júna do 7:00 h písomne prostredníctvom splnomocnenca vziať späť svoju kandidátnu listinu. Do rovnakého termínu sa môže svojej kandidatúry vzdať kandidát, prípadne môže kandidáta odvolať aj politická strana.

Spodná veková hranica pre kandidatúru je dovŕšenie 21 rokov v deň volieb. Kandidovať v eurovoľbách môže občan SR s trvalým pobytom na Slovensku, ako aj občan iného členského štátu EÚ s trvalým pobytom v SR, ktorý nebol zbavený práva byť volený v štáte, ktorého je štátnym občanom.

Prekážkou práva byť volený je podľa slovenskej legislatívy výkon trestu odňatia slobody, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené, a pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Delegovanie do volebných komisií

Politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka do okrskových a okresných volebných komisií do 9. apríla. Prvé zasadnutia volebných komisií sa uskutočnia do 26. apríla.

Všetky potrebné informácie o voľbách do Európskeho parlamentu zverejňuje MV SR na svojom webovom sídle na odkaze: https://www.minv.sk/?volby-ep.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]

Predseda

 prof. JUDr. Eduard BURDA, PhD.