Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. jún 2024, štvrtok
 

PPÚ Rohov

Pozemkové úpravy / PPÚ Rohov

06/12/06
Projekt pozemkových úprav v k.ú. Rohov


Vedúci projektu :Bc. Danka Rybnikárová
Spracovateľ: Geospol s.r.o.,Senica, Štefánikova 1435/74
 

 

Harmonogram prác

30.9.2003

Práce v bodovom poli

30.9.2003

Vytýčenie a zameranie a trvalé označenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav

30.11.2003

Účelové mapovanie polohopisu pre projekt pozemkových úprav

31.5.2004

Účelové mapovanie výškopisu pre projekt pozemkových úprav

31.10.2004

Ocenenie pozemkov

31.5.2005

Register pôvodného stavu po ROEP

30.6.2006

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode PÚ

30.6.2006

Miestny územný systém ekologickej stability

30.6.2006

Zásady pre umiestnenie náhradných (nových) pozemkov

30.4.2007

Plány spoločných a verejných zariadení a opatrení 

31.10.2007

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu

31.5.2008

Vykonanie projektu pozemkových úprav - aktualizácia

31.5.2008

Vykonanie projektu pozemkových úprav - vytýčenie

31.1.2009

Vykonanie projektu pozemkových úprav - rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním

 

13/07/10
Zápis Projektu pozemkových úprav v k.ú. Rohov

Evidenčná karta (PDF, 30 kB)  Monitorovacia správa (PDF, 34 kB)

PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV V K.Ú. ROHOV BOL DO KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ NA SPRÁVE KATASTRA SENICA ZAPÍSANÝ DŇA 10.10.2008

13/07/10
Schválenie vykonania Projektu pozemkových úprav v k.ú. Rohov

Rozhodnutie o schválení vykonania PPÚ v k.ú. Rohov: -PPÚ v k.ú. Rohov schválený Vyhláškou č.9/2008 č.j.155/2003-schv.vyk/2008 z 3.9.2008

Schválenie vykonania (PDF, 54 kB) 

13/07/10
Nariadenie vykonania Projektu pozemkových úprav v k.ú. Rohov

Nariadenie vykonania PPÚ v katastrálnom území Rohov:Vyhláškou č.5/2008 č.j.155/2003- nariadenie vykonania z 4.3.2008

 Nariadenie vykonania (PDF, 37 kB)  Plán prechodu na nové hospodárenie (PDF, 37 kB)

13/07/10
Schválenie Projektu pozemkových úprav v k.ú. Rohov

Projekt pozemkových úprav: schválený Vyhláškou č.1/2008 č.j.155/2003-PPÚ schv. z 22.1.2008
(PDF, 54 kB) 

13/07/10
Projekt pozemkových úprav v k.ú. Rohov

Projekt pozemkových úprav: zverejnený Vyhláškou č.22/2007 z 11.9.2007

Zverejnenie RNS (PDF, 34 kB)

13/07/10
Platnosť ZUNP PPÚ v k.ú. Rohov

Zásady pre umiestnenie nových pozemkov projektu pozemkových úprav v k.ú. Rohov boli platné v októbri 2006.

Vyhodnotenie ZUNP (PDF, 1 MB)

13/07/10
Zásady pre umiestnenie nových pozemkov PPÚ v k.ú Rohov

Zásady pre umiestnenie nových pozemkov:zverejnené Vyhláškou č.23/2006 z 3.8.2006

Zásady umiestnenia nových pozemkov (PDF, 58 kB)  Zverejnenie ZUNP

04/05/09
Schválenie VZFUU PPÚ v k.ú. Rohov

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia boli schválené rozhodnutím č.j.:155/2003-VZFUU z 15.6.2006

Schválenie VZFUU (PDF, 40 kB)

13/02/09
Zverejnenie VZFU PPÚ v k.ú. Rohov

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia boli zverejnené Vyhláškou č.13/2006, č.j. 155/2003 VZFUÚ Rohov z 10.4.2006

Zverejnenie VZFU (PDF, 35 kB)

28/11/08
Schválenie registra pôvodného stavu PPÚ v k.ú. Rohov

Register pôvoného stavu bol schválený pod č.j.: s.155/2003-Rohov z 11.11.2005    

Schválenie registra pôvodného stavu (PDF, 34 kB)

22/09/08
Zverejnenie registra pôvodného stavu PPÚ v k.ú. Rohov

Register pôvodného stavu -  zverejnený: Vyhláškou č.30/2005 z 6.6.2006

Zverejnenie registra pôvodného stavu (PDF, 29 kB)

26/10/07
Zhromaždenie účastníkov PPÚ v k.ú. Rohov

Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov PPÚ- zvolané pozvánkou, doručenou všetkým známym vlastníkom sa konalo v Kultúrnom dome v Rohove dňa 5.9.2003

Pozvánka (PDF, 776 kB) Stanovy (PDF, 38 kB) Zápis z UZÚ (PDF, 36 kB)

26/10/07
Nariadenie pozemkových úprav v k.ú. Rohov

Nariadenie PÚ : rozhodnutie č.j. 155/2003-Rohov z 1.7.2003 právoplatné : 19.7.2003 

Nariadenie PÚ (PDF, 47 kB)