Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. jún 2024, štvrtok
 

PPÚ Unín a Sedlište

Pozemkové úpravy / PPÚ Unín a Sedlište

04/05/09
PPÚ Unín a Sedlište


-Vedúci projektu :Ing. Dagmar Markovičová
- Spracovateľ: GEOSPOL s.r.o.,Senica, Štefánikova 1435/74
 

 

Harmonogram prác

31.8.2009

Práce v bodovom poli

31.3.2011

Vytýčenie a zameranie a trvalé označenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav

31.8.2011

Účelové mapovanie polohopisu pre projekt pozemkových úprav

31.3.2012

Účelové mapovanie výškopisu pre projekt pozemkových úprav

31.3.2012

Ocenenie pozemkov

31.3.2012

Register pôvodného stavu po ROEP

31.3.2013

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode PÚ

31.3.2012

Miestny územný systém ekologickej stability

31.8.2012

Zásady pre umiestnenie náhradných (nových) pozemkov

31.8.2012

Plány spoločných a verejných zariadení a opatrení

31.10.2013

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu

31.3.2014

Vykonanie projektu pozemkových úprav

31.10.2014

Vykonanie projektu pozemkových úprav - rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním

 

Evidenčná karta (PDF, 31 kB)

18/02/14
Projekt pozemkových úprav v k.ú. Unín a Sedlište

Projekt pozemkových úprav v k.ú. Unín a Sedlište bol schválený rozhodnutím  Č. j.: OU-SE-PLO/2014/1-RNS schv./UaS  z3.2.2014 - Verejnou vyhláškou č.5/2014

Verejná vyhláška č. 5/2014 (PDF, 3 MB)

27/09/13
Zverejnenie RNS PPÚ v k.ú. Unín a Sedlište

Register nového stavu Projektu pozemkových úprav v k.ú. Unín a Sedlište bol zverejnený Verejnou vyhláškou č.11/2013 č.j. S/2013/00002/RNS-zverejnenie UaS/Mar z 11.9.2013

Verejná vyhláška č. 11/2013 (PDF, 39 kB)  Rozdeľovací plán k.ú. Unín (PDF, 268 kB)  Rozdeľovací plán k. ú. Sedlište (PDF, 94 kB)

26/11/12

Oznámenie o platnosti Zásad pre umiestnenie nových pozemkov

Zásady pre umiestnenie nových pozemkov pre Projekt pozemkových úprav v k.ú. Unín a Sedlište - platnosť oznámená Verejnou vyhláškou č.19/2012 č.j.:S/2012/00004-ZUNP/UaS/platnosť z 15.11.2012. 

Verejná vyhláška č. 19/2012 (PDF, 1 MB)

14/09/12
Zverejnenie ZUNP

Zásady pre umiestnenie nových pozemkov Projektu pozemkových úprav v k.ú. Unín a Sedlište boli zverejnené Verejnou vyhláškou č.16/2012 - č.j. :S/2012/00004-zverejnenie ZUNP/UaS z 13.9.2012

Verejná vyhláška č. 16/2012 (PDF, 36 kB)  ZUNP (PDF, 691 kB)  Grafická časť k ZUNP (PDF, 768 kB)

14/08/12
Schválenie Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia PPÚ v k.ú. Unín a Sedlište

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia boli schválené rozhodnutím č.j. S/2012/00004-116/2004-VZFUU/UaS-schv. zverejnené Verejnou vyhláškou č.15/2012 z 7.8.2012

Schválenie všeobecných zásad (PDF, 51 kB)

04/07/12
Pozvánka na prejednávanie ZUNP

Združenie účastníkov pozemkových úprav PPÚ Unín a Sedlište a Obvodný pozemkový úrad v Senici zvoláva zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v k.ú. Unín a Sedlište dňa 19.7.2012 do Kultúrneho domu v Uníne za účelom prerokovania návrhu Zásad pre umiestnenie nových pozemkov v PPÚ Unín a Sedlište.

Verejná vyhláška č. 11/2012 (PDF, 1 MB)  ZUNP-písomná časť (PDF, 868 kB)  ZUNP-grafická časť (PDF, 768 kB)

21/05/12
Zverejnenie VZFUU v k.ú. Unín a Sedlište

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia PPÚ Unín a Sedlište boli zverejnené Vyhláškou č.9/2012 č.j.S/2012/00004-116/2004-VZFUU/UaS zo dňa 9.5.2012

Zverejnenie VZFUÚ (PDF, 38 kB)  Výsledná mapa k.ú. Unín (PDF, 4 MB)  Výslewdná mapa k. ú. Sedlište (PDF, 797 kB)

24/04/12
Zverejnenie Registra pôvodného stavu v k.ú. Unín a Sedlište

Register pôvodného stavu  PPÚ Unín a Sedlište bol zverejnený Vyhláškou č.7/2012 č.j.S/2012/00004-116/2004-RPS/UaS zo dňa 20.4.2012

Zverejnenie RPS (PDF, 34 kB)

25/01/10
Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav

Dňa 27.11.2009 sa v kultúrnom dome v Uníne uskutočnilo ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v k.ú. Unín a Sedlište.

Zápisnica z ustanovujúceho zhromaždenia (PDF, 80 kB)  Schválené stanovy ZÚPÚ (PDF, 40 kB)  Zápisnica z voľby funkcií (PDF, 27 kB)

05/11/09
Ustanovujúce združenie účastníkov PÚ v k.ú. Unín a Sedlište

Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v katastrálnych územiach Unín a Sedlište : zvolané Vyhláškou č.26/2009 č.j. 116/2004/ pozvánkaUaS/MAR z 2.11.2009

Vyhláška č. 26/2009 (PDF, 30 kB) 

05/11/09
Nariadenie PÚ v k.ú. Unín a Sedlište

 -Nariadenie PÚ : Vyhláška č. 11/2009 č.j.116/2004- nariadenie/ UaS/MAR z 28.4.2009

Nariadenia PÚ (PDF, 58 kB)