Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. marec 2023, streda
 

Prevencia kriminality.

Vojnové hroby  |  Prevencia kriminality  |  PZP

Pod prevenciou kriminality sa rozumie cieľavedomé, plánovité, koordinované a komplexné pôsobenie na príčiny a podmienky, ktoré vyvolávajú alebo umožňujú kriminalitu a inú protispoločenskú činnosť, s cieľom ich predchádzania, potláčania a zamedzovania; to sa vzťahuje aj na prevenciu inej protispoločenskej činnosti. Protispoločenskou činnosťou sa pritom rozumejú rôzne spôsoby konania, ktoré nie sú trestným činom (zločinom alebo prečinom) ani správnym deliktom (priestupkom alebo iným správnym deliktom), avšak takéto konanie je vnímané spoločnosťou negatívne a spravidla tvorí základ kriminality - napríklad nadmerné požívanie alkoholických nápojov, žobranie, agresívne správanie na verejnosti, prostitúcia, rôzny druhy patologickej závislosti (drogy, hracie automaty, internet).

Aktuálne je platná Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2016 – 2020, schválená uznesením Vlády SR č. 513 zo dňa 16. novembra 2016. Uvedenou Stratégiou boli stanovené nasledovné priority prevencie kriminality:

 1. Znižovanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti
 2. Zvyšovanie bezpečnosti miest a obcí
 3. Prevencia kriminality v rizikových skupinách
 4. Pomoc obetiam trestných činov
 5. Reakcia na nové trendy a hrozby v oblasti bezpečnosti
  a verejného poriadku

Prevencia kriminality v Slovenskej republike sa vykonáva na troch úrovniach: 1. Národná úroveň – vláda, ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy

  Úlohou subjektov prevencie kriminality na národnej úrovni je koordinovať preventívne aktivity na národnej a celospoločenskej úrovni. Hlavným národným koordinačným, poradným a odborným orgánom vlády pre oblasť prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti je Rada vlády SR pre prevenciu kriminality.

 2. Regionálna úroveň – okresný úrad v sídle kraja

  Koordinačným orgánom prevencie kriminality na regionálnej úrovni je okresný úrad v sídle kraja, ktorý v spolupráci s vyšším územným celkom rozpracúva stratégiu prevencie kriminality v súlade s prioritami a cieľmi národnej stratégie na podmienky kraja. Ďalšie činnosti v oblasti prevencie kriminality zabezpečuje prostredníctvom Krajskej komisie pre prevenciu kriminality a inú protispoločenskú činnosť, ktorá je poradným, iniciatívnym, koordinačným a odborným orgánom okresného úradu v sídle kraja.

  Krajský koordinátor prevencie kriminality:

  Ing. Lenka Brveníková

  048/43 06 229

 3. Miestna úroveň – obce a mestá

  Na miestnej úrovni je hlavným koordinačným orgánom prevencie kriminality mesto, resp. obec, ktorá si môže ako poradný, iniciatívny a kontrolný orgán mestského, resp. obecného zastupiteľstva v oblasti preventívnych aktivít zriadiť komisiu.Prevencia kriminality NA INTERNETE:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Prevencia kriminality 

Facebook Ministerstvo vnútra SR

Facebook Prevencia kriminality

Facebook Polícia SR – Banskobystrický kraj

Facebook krajský koordinátor pre prevenciu kriminality – BB kraj

Instagram Ministerstvo vnútra SR

LinkedIn Ministerstvo vnútra SR

AKČNÉ PLÁNY pre oblasťprevencie kriminality

 

Aktuálne platné akčné plány, koncepcie a národné programy nájdete v materiáloch na stiahnutie.

POMOC V ČASE KRÍZY – vojenský konflikt na Ukrajine

Vojenský konflikt Ruska je nielen útokom Ruska proti Ukrajine, ale aj útokom na pocit bezpečia obyvateľov blízkych krajín.
V takejto neštandardnej situácii sa môžu prirodzene objaviť emócie ako strach, smútok, hnev, úzkosť, obavy, pocit ohrozenia,...

Čo môžeme pre seba urobiť?

 • zostaňte pokojní v takej miere ako to ide (z hlboka sa nadýchnite a vydýchnite);
 • hovorte o svojich pocitoch;
 • venujte sa deťom - ak je to potrebné vysvetlime im citlivo informácie, poskytnime im pocit bezpečia (deti, ktoré zachytili správy v médiách sa pýtajú, rozprávajú o emóciách);
 • hovorte so seniormi v rodine, buďte v kontakte, podporujte pocit bezpečia,
 • pomenujte istoty, ktoré máte, aby ste si uvedomili, že nie ste sami;
 • ochraňujme sa, no nebuďme ľahostajní ku situácii;
 • buďme ľudskí a tolerantní k osobám, ktoré pre vojenský konflikt museli opustiť svoju krajinu;

Ak nepomôže rozhovor s blízkym a úzkosť alebo iné nepríjemné emócie pretrvávajú, obráťte sa na linky pomoci alebo priamo na odborníkov (psychológ, psychoterapeut, všeobecný lekár, psychiater a pod.).

Kontakty na linky pomoci:

Linka pomoci VDPaP – Výskumný ústav detskej psychológie
  a patopsychológie (od 8 – 18 hod.)

0910 361 252

 

IPčko.sk

 

www.ipcko.sk

Krízová linka pomoci

0800 500 333

www.krizovalinkapomoci.sk 

Linka podpory pre učiteľov

0800 221 323

www.mpc-edu.sk 

Dobrá linka

 

www.dobralinka.sk

Linka detskej istoty

116 111

 

Linka detskej dôvery

0907 401 749

www. linkadeti.sk

Národná linka na pomoc deťom v ohrození

 

www.viacakonick.gov.sk

Proces registrácie žiadosti o dočasné útočisko:

 • Oddelenie cudzineckej polície PZ (ďalej len OCP) v Banskej Bystrici je príslušným orgánom na podávanie žiadostí o dočasné útočisko pre územné obvody okresov Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Zvolen, Žarnovica a Žiar nad Hronom. V praxi to znamená, že ak osoba po prechode hraníc nevyužila možnosť registrácie, resp. podania žiadosti v tzv. hotspote a zdržiava sa na území spomínaných okresov, môže podať svoju žiadosť práve na OCP v Banskej Bystrici (Sládkovičova 25).
 • Oddelenie cudzineckej polície PZ (ďalej len OCP) v Rimavskej Sobote je príslušným orgánom na podávanie žiadostí o dočasné útočisko pre územné obvody okresov Rimavská Sobota, Lučenec, Poltár, Revúca, Veľký Krtíš. Žiadosť je možné podať na OCP v Rimavskej Sobote (Hviezdoslavova 35).
 • prevádzka v OCP je 24 hodinová, 7 dní v týždni. Na mieste je neprestajne prítomný dobrovoľník, ktorý ovláda ukrajinčinu a pomôže ľuďom s vyplnením tlačiva. Žiadosť o dočasné útočisko nemôže podať osoba, ktorá už má na Slovensku prechodný pobyt, alebo sa nachádza v azylovom konaní.
 • Je potrebné mať so sebou platný cestovný pas, prípadne akýkoľvek doklad (napr. vodičský preukaz), prostredníctvom ktorého je možné overiť totožnosť žiadateľa. Ak takýto doklad človek  nemá, príslušný orgán si ho overí prostredníctvom medzinárodných databáz – čo však môže proces vydávania potvrdenia predĺžiť.
 • V samotnom tlačive sa odporúča preškrtnúť časť „o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany na území SR“ – aby bolo zrejmé, že žiadateľ žiada o poskytnutie dočasného útočiska. Azylové konanie a dočasné útočisko sú totiž dva osobitné režimy v zmysle zákona o azyle.
 • ak so žiadateľom príde aj osoba, ktorá mu poskytuje ubytovanie, je potrebné vyplniť aj ďalšie tlačivo a čestné prehlásenie vlastníka nehnuteľnosti o tom, že utečenec u neho býva (čo môže zakladať jeho neskorší nárok na vyplatenie čiastky sľubovanej ministrom financií). V taktom prípade sa do tlačiva žiadosti o dočasné útočisko uvádza presná adresa pobytu utečenca. Inak sa uvádza iba mesto, v ktorom sa utečenec zdržiava.
 • Po vyplnení tlačiva a jeho odovzdaní zamestnancovi OCP dostane osoba bezodkladne (v 10tom týždni r. 2022 cca 20 minút) potvrdenie, na základe ktorého má garantovaný tolerovaný pobyt na území SR do konca roka (na základe rozhodnutia Vlády SR), môže tu legálne pracovať, osoba je zdravotne poistená a môže žiadať o dávku v hmotnej núdzi.Nonstop služba pre žiadateľov o poskytnutie útočiska

Všetky stránkové pracoviská Oddelení cudzineckej polície PZ (ďalej len OCP) sú otvorené nonstop len pre žiadateľov o poskytnutie dočasného útočiska na území SR . Od 09.03.2022 od 13:30 hod. je dostupná aj  online služba pre registráciu dočasného útočiska

QR ód

V súvislosti s možným nárastom nebezpečenstva zneužitia situácie ľudí utekajúcich pred vojnovým konfliktom z Ukrajiny spracovalo MV SR informačný leták týkajúci sa ochrany a pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi. Krajský koordinátor leták umiestnil na nástenku na Okresnom úrade  Banská Bystrica pri vstupe do budovy, do klientskeho centra, informácia bola distribuovaná aj vedúcim zamestnancom odboru všeobecnej vnútornej správy (vybavovanie štátneho občianstva), oddelenia KS IZS (tiesňová linka 112) a bola zaslaná aj na obce a mestá Banskobystrického kraja. Plné znenie letákov vo viacerých jazykových mutáciách, vrátane ukrajinského a rómskeho jazyka, je uvedené v materiáloch na stiahnutie.

Obchovodanie s ludmi - informačný letákInformácie o vstupe do susednej krajiny s Ukrajinou a ich požiadavky

Hlavné opatrenia, ktoré susedné krajiny prijali, informácie o vstupe a postup v týchto krajinách pri žiadaní o azyl sú dostupné v anglickom a ukrajinskom jazyku na www.iom.sk.

V súvislosti s prebiehajúcim vojnovým  konfliktom na Ukrajine Tlačový odbor kancelárie ministra vnútra  SR vyhotovil v mesiaci október 2022 nový informačný leták pre odídencov. Informačný leták v jazykovej mutácii SK a UA sa nachádza v materiáloch na stiahnutie.

Veľa podnetných informácií nájdete na stránke: https://www.banskabystrica.sk/samosprava/pomoc-pre-ukrajinu/aktualne-informacie-pre-utecencov-z-ua/.

Berte, prosím, do úvahy, že situácia sa neustále vyvíja a informácie sa môžu stať rýchlo neaktuálnymi.

KORUPCIA

Korupcia je zneužitie moci na osobné obohatenie, zneužitie postavenia - zverenej moci na súkromný úžitok alebo prospech. Korupciou môže byť sľub, ponuka alebo poskytnutie úplatku s cieľom ovplyvniť niekoho konanie alebo rozhodnutie, alebo žiadosť o úplatok, či jeho prijatie. Úplatok nemusí mať iba finančnú podobu, môže ísť napr. o poskytnutie informácií, hmotných darov či iných výhod, služieb, prípadne zvýhodňovanie známych, príbuzných a pod.

Korupcia môže mať tiež formu nápadne výhodnej zmluvy.

Protikorupčným koordinátorom Ministerstva vnútra SR bol 15. februára 2019 menovaný Ing. Jozef Halcin, riaditeľ odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR.

Protikorupčný koordinátor  v boji s korupciou zabezpečuje implementáciu protikorupčnej politiky Ministerstva vnútra SR v súlade s protikorupčnou politikou Slovenskej republiky  Pre zamestnancov rezortu je Protikorupčný program Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na r. 2019 – 2023 zverejnený na infowebe v samostatnej záložke „korupcia“ – Vestník MV SR č. 144/2019.

Korupcia

VIETE ČO ROBÍ VAŠE DIEŤA ?

 
Do každodenného života rodín sa vkradla prehnaná honba za kariérou, za financiami umožňujúcimi všetky povrchné radosti konzumu, alebo naopak zápas o holú existenciu. Kde sa v tomto prioritnom programe dospelých nachádzajú deti? Koľko minút počas všedného dňa sme schopní im venovať? Trpezlivo odpovedať na ich otázky, vypočuť si ich starosti. Mimochodom - poznáte mená kamarátov Vašich detí? Viete, kde bývajú? Viete, kde sa práve teraz nachádzajú Vaše ratolesti?                              

DOSPELÍ -  ZAČNIME PRI VÝCHOVE DETÍ OD SEBA...

dieťa

RIZIKOVÉ SKUPINY – deti a mládež, seniori

 

Deti a mládež – skupina obyvateľstva, ktorá je dôverčivejšia vplyvom nedostatku životných skúseností, neustáleného hodnotového systému, prípadne fyzickej slabosti, viac podlieha negatívnym vplyvom okolia a môže sa jednoduchšie stať obeťou trestnej činnosti, prípadne sa sami môžu stať páchateľmi trestnej činnosti.

V materiáloch na stiahnutie nájdete publikáciu „Edukačná podpora prevencie problémov s návykovými látkami u rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia“.

Subjekty vykonávajúce prevenciu, poskytujúce pomoc a poradenstvo v Banskobystrickom kraji:

Prevencia Policajného zboru – KR PZ a OR PZ v Banskobystrickom kraji

Mestské/obecné polície – adresár sa nachádza v materiáloch na stiahnutie

Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Centrá voľného času – adresár sa nachádza v materiáloch na stiahnutie

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch

Informačná kancelária pre obete trestných činov

Komisár pre deti

Internetová linka dôvery pre mladých ľudí (chatová a internetová poradňa)

Linka detskej istoty – bezplatná a anonymná -  telefónne číslo  116 111

Bezpečnosť a prevencia v školách

Výsledky výskumov, prieskumov a analýz v oblasti mládeže

Seniori – často sa stávajú obeťami zlodejov alebo podvodníkov, ktorí ich oberú o celoživotné úspory. Okrem majetkovej a ekonomickej trestnej činnosti na senioroch býva páchané aj násilie, a to väčšinou zo strany rodinných príslušníkov. Preto je v tejto rizikovej skupine veľmi dôležitá osveta v podobe prednáškovej činnosti zameraná najmä na predaj tovaru podomovými obchodníkmi, správanie sa na internete, falošné odpočty, finančné podvody a inú protispoločenskú činnosť.

Ak máte podozrenie na podvodné konanie, kontaktujte políciu na tel. č. 158.

Subjekty bojujúce za práva seniorov, poskytujúce poradenstvo a pomoc v prípade, že sa stali obeťami trestného činu:

Senior linka – telefónne číslo 0800 172 500

Fórum pre pomoc starším - národná sieť

Informačná kancelária pre obete trestných činov

Desatoro bezpečného seniora

Seniorské informačné centrum

 

POMOC OBETIAM DOMÁCEHO NÁSILIA

Pod domácim násilím sa rozumejú všetky činy telesného, sexuálneho, psychického, sociálneho alebo ekonomického násilia, páchané osobou, ktorá je blízkou osobou obete. Domáce násilie nezahŕňa iba partnerské násilie, ale aj násilie medzi ostatnými členmi rodiny. Obeťami sú najčastejšie ženy, ale môžu nimi byť aj deti, seniori či iné osoby.

Ak máte podozrenie, že vo Vašom okolí dochádza k násiliu alebo ste obeťou domáceho násilia, volajte v políciu tel. č. 158.

Obrátiť sa môžete aj na bezplatnú národnú linku pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212.

V prípade podozrenia, že niekto pácha násilie na dieťati alebo ho zanedbáva, volajte bezplatnú linku Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny 0800 191 222.

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci Národného projektu Podpora ochrany dieťaťa pred násilím prostredníctvom koordinátorov ochrany detí pred násilím propagujú národnú linku na pomoc deťom v ohrození:

Podpora ochrany dieťaťa pred násilím

Informácie o možnostiach pomoci nájdete aj v nasledujúcich odkazoch:

Aliancia žien Slovenska

Koordinačno – metodické centrum prevencie a eliminácie rodovo-podmieneného a domáceho násilia

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch

Informačná kancelária pre obete trestných činov

Pomoc obetiam násilia

Pomoc obetiam domáceho násilia – zariadenia v BB kraji – adresár sa nachádza v materiáloch na stiahnutieOBCHODOVANIE S ĽUĎMI

Obchodovanie s ľuďmi sa radí medzi trojicu najvýnosnejších nelegálnych obchodov na svete.

Obchodovanie s ľuďmi je trestný čin, pri ktorom sa človek stáva obeťou dobrovoľného lebo nedobrovoľného presunu na iné miesto, najčastejšie do iného štátu, kde je neužívaný na rôzne formy vykorisťovanie s cieľom ekonomického zisku.

Na zlákanie svojich obetí obchodníci často využívajú podvodné konanie a klamstvo a po príchode do krajiny násilím, zastrašovaním alebo vydieraním nútia osobu vykonávať rôzne druhy tzv. „práce“.

Obete obchodovania s ľuďmi bývajú vykorisťované za rôznym účelom – môže ísť o nútená prácu (v továrni, na stavbe alebo v domácnosti), nútenú prostitúciu, nútené žobranie, nútenú kriminalitu, donútenie k sobášu či odstránenie a následný predaj ľudských orgánov. Obchodované osoby často žijú v neľudských podmienkach, mnohokrát sú väznené, vydierané alebo týrané a pracujú zadarmo.

Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality

Rady, skutočné príbehy a návod ako postupovať nájdete aj v brožúre  „Mne sa to ne/môže stať“ -  v materiáloch na stiahnutie

Obchod s ľudmiMinisterstvo vnútra spustilo dňa 18.10.2022 na čerpacích staniciach kampaň zameranú na boj proti obchodovaniu s ľuďmi. Jej cieľom je pomocou informačných polepov, umiestnených na toaletách, minimalizovať počet obetí.

Tie sa pri presune do cieľovej krajiny alebo samotného miesta vykorisťovania neraz zastavujú práve na čerpacích staniciach.

kampaň zameraná na boj proti obchodovaniu s ľuďmi

„BEZ NENÁVISTI NA INTERNETE“

Bez nenávisti na internete

Kampaň je zameraná na zvyšovanie povedomia mladých ľudí i detí v oblasti porušovania ľudských práv, zameraná tiež na rozpoznávania extrémnych, šikanujúcich prejavov najmä vo virtuálnom svete, súčasťou kampane bol krst knihy „Deti v sieti″. 

Kniha je určená pedagógom i širokej verejnosti a vysvetľuje všetky formy nenávisti, s ktorými sa deti i my dospelí stretávame  na internete dennodenne. Kniha radí ako sa brániť i reagovať proti nenávistným názorom, útokom na sociálnych sieťach,  internetových stránkach a pod.

 
Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke kampane (externý odkaz), na ktorej je krátke video k tejto téme, ako aj na facebooku (externý odkaz) a tiež na stránke (externý odkaz). Uverejnené sú rady i návody, čo robiť v prípade, že nájdeme správy a texty s nenávistným prejavom, vzory listov na nahlásenie takéhoto prejavu, súbor dokumentov týkajúci sa témy a množstvo užitočných rád.

KYBERŠIKANOVANIE

V súvislosti s nárastom  nového nebezpečného fenoménu správania – kyberšikanovania -  Ministerstvo vnútra SR v spolupráci s Linkou detskej istoty a v súčinnosti s odborníkmi z oblasti práva a psychológie vytvorili kompletný informačný materiál s radami a tipmi (PDF, 4 MB) (PDF, 4 MB),  ako na kyberšikanu reagovať, kde hľadať pomoc a ako sa toto patologické správanie prejavuje. Informačný leták nájdete aj v materiáloch na stiahnutie.


HYBRIDNÉ HROZBY

#OverujAPreveruj

Tlačový odbor KMV v spolupráci s Centrom boja proti hybridným hrozbám spustil kampaň #OverujAPreveruj, ktorej cieľom je informovať verejnosť o pojmoch spojených s hybridnými hrozbami. V sérii krátkych videí budú priblížené termíny ako napr. propaganda,  ezinformácia, deep fake, trollovia vs. elfovia či kritické myslenie a podvody. Videá môžete nájsť na sociálnych sieťach Ministerstva vnútra SR.

Veľká internetová bitka:  trollovia  vs. Elfovia

S trollmi na internete sme sa  stretli všetci. Podnecujú nenávisť v komentároch naprieč sociálnymi sieťami, urážajú ostatných užívateľov a šíria dezinformácie. Za profilmi obetí trollov sú však obyčajní ľudia, ktorí môžu pociťovať frustráciu či až trpieť depresiami. Našťastie tu máme elfov, ktorí sa starajú o slušnosť a pokoj v diskusiách pod príspevkami. Elfom môžeme byť aj my. Odstrániť komentáre pod inými stránkami síce nie je možné, ale môžeme nahlásiť nevhodné príspevky a podozrivé profily.

Aj vy ste vyhrali nový telefón?

Ak predávate alebo kupujete tovar online, nikdy neposkytujte údaje o vašej platobnej karte do správ a na podozrivých stránkach.

Všímajte si názvy stránok, na ktoré Vám podvodníci posielajú odkaz. Sledujte chyby a podozrivé znaky v správach a e-mailaoch. V telefonickej komunikácii pozorne počúvajte, či nejde o automat. Podvodníci sú čím ďalej, tým viac sofistikovanejší a hľadajú nové spôsoby ako klamať bežných ľudí. Môže sa to stať každému z nás. Preto je dôležité, aby sme vedeli podvodníka včas odhaliť. Polícia na svojich sociálnych sieťach upozorňuje na rôzne praktiky podvodníkov a dáva do pozornosti, ako im nenaletieť.

Nezdieľajte informácie bez ich prečítania a kritického zhodnotenia.

 

Ministerstvo vnútra spustilo svoj nový kanál na komunikačnej platforme Telegram. Cieľom je informovať verejnosť o službách pre občanov, upozorneniach záchranných a bezpečnostných zložiek, zlepšovania pracovných podmienok pre zamestnancov rezortu či dôležitých výročiach. Rezort chce prezentovať na účte na Telegrame aj upozornenia na dezinformácie, ktoré sa šíria aj na tejto sociálnej sieti.

Do kanála sa môžete pridať naskenovaním QR kódu alebo cez link: https://t.me/ministerstvovnutrasr

 

nový kanál na komunikačnej platforme Telegram