Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2024, utorok
 

Hrnčiarovce2

Zverejnenie Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode Jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Hrnčiarovce, lokalita Východná V1-4- Verejná vyhláška
príloha č. 1 - Verejná vyhláška (PDF, 13 MB)
príloha č. 2 - Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia (PDF, 240 kB)

Verejná vyhláška:
1. Nariadenie konania o začatí Jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Hrčiarovce, lokalita Východná VI-4
(PDF, 2 MB)
1.1 Grafická časť (PDF, 901 kB)

Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor vykonal podľa §7 ods. 2 písm. c) zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov prieskum záujmu vlastníkov o vykonanie Jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ) v navrhnutom obvode k. ú. Hrnčiarovce, lokalita Východná V1-4. Na základe vyhodnotenia zo dňa 23.08.2018 bol záujem vlastníkov o vykonanie JPÚ v obvode k. ú. Hrnčiarovce, lokalita Východná V1-4 Okresným úradom Trnava, pozemkovým a lesným odborom považovaný za preukázaný.

2. Zápisnica z vykonania a vyhodnotenia prieskumu záujmu vlastníkov o JPÚ v k. ú. Hrnčiarovce, lokalita Východná V1-4 (PDF, 706 kB)

3. Rozhodnutie o povolení JPÚ v k. ú. Hrnčiarovce, lokalita Východná V1-4 (PDF, 5 MB)

4. Zvolanie ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov JPÚ v k. ú. Hrnčiarovce, lokalita Východná V1-4 (PDF, 1 MB)

5. Stanovy Združenia účastníkov JPÚ v k.ú. Hrnčiarovce, lokalita Východná V1-4 (PDF, 245 kB)

6. Rozhodnutie o ustanovení znalca pre projekt JPÚ v k.ú. Hrnčiarovce, lokalita Východná V1-4 (PDF, 3 MB)

7. Schválenie Registra pôvodného stavu JPÚ v k. ú. Hrnčiarovce, lokalita Východná V1-4 (PDF, 312 kB)
   Pozn. Kompletný elaborát k nahliadnutiu na Okresnom úrad Trnava, pozemkovom a lesnom odbore a Obecnom úrade Hrnčiarovce nad Parnou počas stránkových hodín

8. Zverejnenie všeobecných Zásad funkčného usporiadania územia v obvode Jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Hrnčiarovce lokalita Východná V1 - 4 - verejná vyhláška (PDF, 13 MB)
   - Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Hrnčiarovce lokalita Východná V1-4: V1 (PDF, 240 kB) V2 (PDF, 972 kB)  V3 (PDF, 346 kB)  V4 (PDF, 657 kB)

9. Rozhodnutie o schválení všeobecných Zásad funkčného usporiadania územia v obvode JPÚ v k.ú. Hrnčiarovce lokalita Východná V1-4 (PDF, 721 kB)

10. Zverejnenie Zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode projektu Jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Hrnčiarovce, lokalita Východná V1-4- verejná vyhláška, +ZUNP (PDF, 2 MB)

11. Oznámenie o platnosti Zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode projektu Jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Hrnčiarovce, lokalita Východná V1-4 - verejná vyhláška (PDF, 2 MB)

12. Vyhodnotenie stanovísk vlastníkov k Zásadám umiestnenia nových pozemkov v projekte Jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Hrnčiarovce, lokalita Východná V1-4 (PDF, 262 kB)
     Prílohy sú k nahliadnutiu na tunajšom úrade počas stránkových dní.

13. Zverejnenie Rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Hrnčiarovce, lokalita Východná V1-4 - verejná vyhláška + grafická časť (PDF, 1 MB)

14. Rozhodnutie o schválení Rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Hrnčiarovce, lokalita Východná V1-4 (PDF, 1 MB)
     Rozhodnutie o schválení Rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Hrnčiarovce lokalita Východná V1-4 č. OU-TT-PLO-2020/001523 zo dňa 22.12.2020 nadobudlo právoplatnosť dňa 22.01.2021.

15.Nariadenie vykonania Projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Hrnčiarovce, lokalita Východná V1-4 (PDF, 839 kB)
Súčasťou verejnej vyhlášky je Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní v k. ú. Hrnčiarovce lokalita Východná V1-4

16. Schválenie vykonania Projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Hrnčiarovce, lokalita Východná V1-4 - Rozhodnutie (PDF, 326 kB)

Rozhodnutie č. OÚ-TT-PLO-2021/000939-146 zo dňa 09.07.2021, ktorým tunajší úrad schválil vykonanie projektu Jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Hrnčiarovce lokalita Východná V1 - 4, nadobudlo právoplatnosť dňa 27.07.2021. Dňa 20.10.2021 bol Projekt jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Hrnčiarovce lokalita Východná V1 – 4 zapísaný do Katastra nehnuteľností.