Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2023, nedeľa
 

Dvorníky

Schválenie Rozdeľovacieho plánu projektu JPÚ Dvorníky, lokalita Pod Ráblom (PDF, 326 kB)

Oznámenie platnosti Zásad umiestnenie nových pozemkov v JPÚ Dvorníky, lokalita Pod Ráblom (PDF, 3 MB)

Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor oznamuje, že všeobecná hodnota pozemkov zahrnutých do obvodu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Dvorníky, lokalita Pod Ráblom bola na základe vypracovaného znaleckého posudku č. 053/2019 stanovená:
lokalita ihrisko - 13,80 €/m2
lokalita Pod Ráblom - 4,88 €/m2

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav (PDF, 923 kB)

Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor vykonal podľa § 7 ods. 2 písm. c. zákona 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisovprieskum záujmu vlastníkov o vykonanie Jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ) v navrhnutom obvode kat. územia Dvorníky. Na základe vyhodnotenia zo dňa 19.03.2018 bol záujem vlastníkov o vykonanie JPÚ k.ú. Dvorníky Okresným úradom Trnava, pozemkovým a lesným odborom považovaný za preukázaný.
Príloha:
Zápisnica z vyhodnotenie prieskumu záujmu vlastníkov o jednoduché pozemkové úpravy v kat. území Dvorníky, lokalita Pod Ráblom / prílohy súk nahliadnutiu na tunajšom úrade/ (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie o povolení Jednoduchých pozemkových úprav v časti kat. územia Dvorníky (PDF, 2 MB)

Zvolanie Ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov Jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Dvorníky, lokalita Pod Ráblom:

 Verejná vyhláška (PDF, 392 kB)                Stanovy - návrh (PDF, 29 kB)

Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor oznamuje všetkým účastníkom jednoduchých pozemkových úprav ( JPÚ) v kat. území Dvorníky, lokalita Pod Ráblom, že Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov JPÚ k.ú. Dvorníky sa bude konať v novom termíne - 11.12.2018 o 17 00 hod. v kultúrnom dome.  (PDF, 326 kB)

Ustanovenie znalca podľa § 8d ods. 4 zákona 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (PDF, 791 kB)

RozhodnutieOÚ-TT-PLO-2019/001491 zo dňa 21.01.2019, ktorým tunajší úrad ustanovil znalca na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov v obvode Projektu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Dvorníky, lokalita Pod Ráblom, nadobudlo právoplatnosť dňa 13.03.2019

Všeobecná hodnota pozemkov v obvode Projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Dvorníky, lokalita Pod Ráblom bola na základe Znaleckého posudku č. 053/2019, vypracovaného Ing. Miroslavou Helegdou stanovená nasledovne:
Jednotková hodnota pozemkov Ihrisko je 13,80 €/m2,
Jednotková hodnota pozemkov lokalita Pod Ráblom je 4,88 €/m2

Zverejnenie Registra pôvodného stavu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Dvorníky, lokalita Pod Ráblom:
         
 Verejná vyhláška (PDF, 224 kB)                Grafická časť RPS (PDF, 71 kB)

Schválenie Registra pôvodného stavu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Dvorníky, lokalita Pod Ráblom: verejná vyhláška (PDF, 707 kB)

Oznámenie o zverejnení Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Dvorníky, lokalita Pod Ráblom (PDF, 7 MB).

Schválenie Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode Jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Dvorníky, lokalita Pod Ráblom:
verejná vyhláška Dvorniky (PDF, 734 kB)         VZFUU_Dvorniky  (PDF, 6 MB)       plánVZFUU_JPU_Dvorniky (PDF, 268 kB)       plán_VZO_JPU_Dvorniky (PDF, 222 kB)

Zverejnenie Zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Dvorníky, lokalita Pod Ráblom (PDF, 3 MB)

Zverejnenie Rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Dvorníky, lokalita Pod Ráblom:
  Verejná vyhláška   (PDF, 166 kB)               Grafická časť (PDF, 374 kB)

Rozhodnutie č. OÚ-TT-PLO-2022/000085-277 zo dňa 24.03.2022, ktorým OÚ Trnava, pozemkový a lesný odbor schválil Rozdeľovací plán projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Dvorníky, lokalita Pod Ráblom nadobudlo právoplatnosť dňa 25.04.2022

Nariadenie vykonania projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Dvorníky, lokalita Pod Ráblom (PDF, 283 kB)

Schválenie vykonania projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Dvorníky, lokalita Pod Ráblom (PDF, 533 kB)

Rozhodnutie č. OÚ-TT-PLO-2022/000085-284 zo dňa 05.09.2022, ktorým tunajší úrad schválil Vykonanie projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Dvorníky, lokalita Pod Ráblom nadobudlo právoplatnosť dňa 20.09.2022

Projekt jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Dvorníky, lokalita Pod Ráblom bol dňa 09.11.2022 zapísaný do Katastra nehnuteľností.