Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. máj 2024, pondelok
 

Informácie odboru starostlivosti o životné prostredie - Ochrana prírody a krajiny

1. Zoznam vyhradených miest v Tatranskom národnom parku (PDF, 557 kB)

2. Prerokovanie návrhov území európskeho významu ( UEV ) - etapa C

3. Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Prešov  (PDF, 29 MB)

   Prílohy R-ÚSES - Mapy :

  1. Súčasná krajinná štruktúra (TIF, 11 MB)
  2. Pozitívne prky a javy (TIF, 16 MB)
  3. Negatívne prvky a javy (TIF, 12 MB)
  4. Návrh R-ÚSES a opatrenia (TIF, 12 MB)

4. Informácie o obchodovaní s ohrozenými druhmi organizmov - CITES nájdete tu

5. Program starostlivosti o prírodnú pamiatku Beliansky potok na obdobie rokov 2016 - 2045 (PDF, 2 MB)

   Prílohy k programu starostlivosti o PP Beliansky potok :

  1. Mapa predmetov ochrany (JPG, 694 kB)
  2. Mapa vlastnícko - uživateľských vzťahov (JPG, 985 kB)
  3. Zoznam vlastníkov, správcov a nájomcov (PDF, 141 kB)

 6. Programu starostlivosti o Prírodnú rezerváciu Veľké osutrnianske jazero  na obdobie rokov 2019 – 2048 (PDF, 5 MB)

8.  Záznamy z prerokovania písomných pripomienok k zámeru vyhlásenia PR Veľký Bukovec a jej ochranného pásma + vyhodnotenie zaslaných pripomienok

9.  Zoznam vyhradených miest č. 1/2021 na území Národného parku Poloniny a jeho ochranného pásma
(PDF, 462 kB)

10. Zoznam vyhradenýchmiest v Tatranskom národnom parku č. 2/ 2022 zo dňa 19. 05. 2022 (PDF, 3 MB)

11. Chránené vtáčie územie Volovské vrchy

12.  Rozhodnutie o obmedzení vstupu do jednotlivých častí Tatranského národného parku a to formou sezónnej uzávery vybraných častiach turistických chodníkov (ZIP, 4 MB) 

13.  Záznamy z prerokovania písomných pripomienok k zámeru zonácie Národného parku Poloniny a zmeny jeho hraníc a ochranného pásma a k návrhu Programu starostlivosti o Národný park Poloniny a jeho ochranné pásmo na roky 2023 - 2032  

14. Program starostlivosti o chránený strom Javor v Kamienke na obdobie 2023 - 2032