Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. september 2023, streda
 

Zverejnenie záväzného stanoviska podľa § 16a ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z.

Zverejnenie záväzného stanoviska podľa § 16a ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "vodný zákon")

I/66 - 075 Tatranská Kotlina most M2480“, záväzné stanovisko, zverej. 14.07.2023 (PDF, 154 kB)

„Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy I/15 Miňovce“, záväzné stanovisko, zverej. 23.06.2023 (PDF, 159 kB)

„Mostný objekt - prístup k pozemku parc. číslo 344/1, Andrejová, Ivana Kolegová“, záväzné stanovisko, zverej. 23.06.2023 (PDF, 136 kB)

„VÝROBNÝ AREÁL, výrobné haly Falke a Hossa family“, záväzné stanovisko, zverej. 23.06.2023 (PDF, 160 kB)

„Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3491 Hertník - Kľušovská Zábava, II. etapa, SO 201-00 Rekonštrukcia mosta č. 3491-017, cez potok Hančoch“, záväzné stanovisko, zverej. 23.06.2023 (PDF, 149 kB)

„MVE Huncovce II – rekonštrukcia v lokalite Mlyn, zmena výkonu MVE“, záväzné stanovisko, zverej. 23.06.2023 (PDF, 132 kB)

„1/74 - 043 Ubľa - most M7607“, záväzné stanovisko, zverej. 15.05.2023 (PDF, 142 kB)

„Bytové domy - Jakubianka, Stará Ľubovňa“, záväzné stanovisko, zverej. 15.05.2023 (PDF, 150 kB)

„Lom a ložisko Pečovská Nová Ves, ochranný protipovodňový val“, záväzné stanovisko, zverej. 15.05.2023 (PDF, 134 kB)

„Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy 2. etapa I/15 Breznica“, záväzné stanovisko, zverej. 15.05.2023 (PDF, 138 kB)

„Zmena navrhovanej činnosti Lom Kučín“, záväzné stanovisko, zverejnené 22.09.2022 (PDF, 555 kB)

„Rýchlostná cesta R4 Giraltovce – Kuková“, záväzné stanovisko, zverejnené 22.09.2022 (PDF, 582 kB)

„Plán využívania ložiska povrchovým spôsobom na ložisku nevyhradeného nerastu Orkucany, parcela p. č. C KN 776/1“, záväzné stanovisko, zverejnené 22.09.2022 (PDF, 187 kB)

„Kostrová sieť cyklotrás v PSK na úseku obce Zborov “, záväzné stanovisko, zverejnené 22.09.2022 (PDF, 541 kB)

„Zvýšenie kapacity ťažby a spracovania zeolitových tufov Zeocem a. s. “, záväzné stanovisko, zverejnené 21.09.2022 (PDF, 517 kB)