Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Zverejnenie záväzného stanoviska podľa § 16a ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z.

Zverejnenie záväzného stanoviska podľa § 16a ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "vodný zákon")

„Rekonštrukcia mosta č. M4404 (III/3515-008), most cez potok Hažlinka v obci Hažlín“, záväzné stanovisko, zverej. 29.05.2024 (PDF, 949 kB)

„Rekonštrukcia mosta č. M1265 (III/34963/001), most cez potok Pastorník v obci Bartošovce“, záväzné stanovisko, zverej. 29.05.2024 (PDF, 879 kB)

"Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 2. etapa", záväzné stanovisko, zverej. 16.02.2024 (PDF, 742 kB)

„Rekonštrukcia mosta č. M3182 (II/545-037) cez Šibský potok pred mestom Bardejov“, záväzné stanovisko, zverej. 04.01.2024 (PDF, 145 kB)

Záväzné stanovisko k vydaniu územného rozhodnutia na stavbu „Rozšírenie obytnej zóny na Zámockej ulici v Starej Ľubovni – inžinierske siete“, zverej. 03.01.2024 (PDF, 668 kB)

„I/68 - 030 Lipany most M2476“, záväzné stanovisko, zverej. 30.10.2023 (PDF, 144 kB)

„Rekonštrukcia cesty III/3586, hranica okresu Stropkov – Chotča, II. etapa“, záväzné stanovisko, zverej. 11.10.2023 (PDF, 201 kB)

„Rekonštrukcia mosta č. M2193 (III3183-008) cez potok Horošov za obcou Majdan“, záväzné stanovisko, zverej. 11.10.2023 (PDF, 191 kB)

„Rekonštrukcia mosta č M5145 (III3183-010) cez Suchovlčí potok pred obcou Livov“, záväzné stanovisko, zverej. 11.10.2023 (PDF, 188 kB)

I/66 - 075 Tatranská Kotlina most M2480“, záväzné stanovisko, zverej. 14.07.2023 (PDF, 154 kB)

„Zmena navrhovanej činnosti Lom Kučín“, záväzné stanovisko, zverejnené 22.09.2022 (PDF, 555 kB)

„Rýchlostná cesta R4 Giraltovce – Kuková“, záväzné stanovisko, zverejnené 22.09.2022 (PDF, 582 kB)

„Plán využívania ložiska povrchovým spôsobom na ložisku nevyhradeného nerastu Orkucany, parcela p. č. C KN 776/1“, záväzné stanovisko, zverejnené 22.09.2022 (PDF, 187 kB)

„Kostrová sieť cyklotrás v PSK na úseku obce Zborov “, záväzné stanovisko, zverejnené 22.09.2022 (PDF, 541 kB)

„Zvýšenie kapacity ťažby a spracovania zeolitových tufov Zeocem a. s. “, záväzné stanovisko, zverejnené 21.09.2022 (PDF, 517 kB)