Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. júl 2019, streda
 

Správne konania

Informácie o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Informácie nájdete tu

Podľa § 16a ods. 7 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“),  vo veci rozhodnutia, či ide o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona. Informácie nájdete tu

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí vodoprávneho stavebného konania na stavbu „Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves“ č. OU-PO-OSZP2-2019/036247-002/ZA z 15. 7. 2019, zverej. 22. 7. 2019 (210,1 kB) pdf
Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí vodoprávneho stavebného konania na stavbu "Záborské - kanalizácia" č. OU-PO-OSZP2-2019/035140-002/ZA z 11. 7. 2019, zverej. 19. 7. 2019 (172,1 kB) pdf
Verejná vyhláška – Rozhodnutie o povolení dočasného užívania časti stavby spojeného so zmenou stavby „Kanalizácia a ČOV Petrovany“ OU-PO-OSZP3-2019/004589-04/UM z 11. 7. 2019, zverej. 17. 7. 2019 (327,1 kB) pdf
Rozhodnutie zo vydané v zisťovacom konaní, že zmena navrhovanej činnosti "Futbal Tatran aréna v Prešove" sa nebude posudzovať podľa zák. č. 24/2006 Z. z. OU-PO-OSZP3-2019/0010946-19/ZM z 2. 7. 2019, zverej. 16. 7. 2019 (650,1 kB) pdf
Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti „Areál LINAK-Práškovacia linka, Župčany" zverej. 16. 7. 2019 (152,9 kB) pdf
Verejná vyhláška – Rozhodnutia o predĺžení termínu ukončenia výstavby na stavbu " Kanalizácia a požiarny vodovod Medzany " č. OU-PO-OSZP3-2019/020051-03UM z 19. 6.2019, zverej. 3. 7. 2019 (144,9 kB) pdf
Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže „SL(009)/StaráĽubovňa – skládka Skalka - SK/EZ/SL/89“ č. OU-PO-OSZP2-2019/027792-002 z 18. 6.2019, zverej. 3. 7.2019 (210,8 kB) pdf
Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže „SK(003)/Giraltovce - skládka TKO – SK/EZ/SK/866“ č. OU-PO-OSZP2-2019/027794-002 z 18. 6.2019, zverej. 3. 7.2019 (214,6 kB) pdf
Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia zmeny Plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže „SP(007) Stropkov-cintorín jedov Vojtovce-SK/EZ/SP/916“ č. OU-PO-OSZP2-2019/026136-002 zo dňa 10.6.2019, zverej. 19.6.2019 (174,2 kB) pdf
Rozhodnutie zo vydané v zisťovacom konaní, že zmena navrhovanej činnosti " Logistické centrum Malý Šariš - 4.etapa výstavby - parkovisko "sa nebude posudzovať podľa zák. č. 24/2006 Z. z. OU-PO-OSZP3-2019/012982-12/ZM z 31. 5. 2019, zverej. 7. 6. 2019 (643,1 kB) pdf
Informácia pre verejnosť podľa §24 ods. 1 zák. č. 24/2006 Z. z. - Oznámenie o začatí správ. konania vo veci posudz. predpoklad. vplyvov na živ. prostredie navrhov. činnosti „Zníženie energetickej náročnosti ŠD na Ul. 17.nov. 11, Prešov", zverej. 7.6.2019 (149,2 kB) pdf
Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci posudzovania predpoklad. vplyvov na životné prostredie navrhov. činnosti „Výrobný areál BHS-Sonthofen (Slovakia)" Haniska, zverej. 4.6.2019 (155,2 kB) pdf
Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci zmeny termínu dokončenia stavby „Kanalizácia a požiarny vodovod Medzany“ č. OU-PO-OSPZP3-2019/020051-02UM zo dňa 10. 5. 2019 zverej. 24. 5. 2019 (151,7 kB) pdf
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní navrhovanej činnosti „Areál skladov Ličartovce“ sa bude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. č. OU-PO-OSZP3-2019/004301-19/ZM z 29. 4. 2019 zverej. 21. 5. 2019 (444,1 kB) pdf
Informácie pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci posudz. predpokladaných vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti „ Obchodné centrum Hornbach Prešov - rozšírenie" zverej.14.1.2018 (152,3 kB) pdf
Rozhodnutie - Navrhovaná činnosť „Odvodňovací kanál v obci Malá Domaša“ nie je činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona a nie je potrebné posúdenie podľa §16a ods. 14 vod. zákona č. OU-PO-OSZP2-2019/003314-011/PJ z 8.01.2019, zverej. 16.01.2019 (890,2 kB) pdf
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní, že navrhovaná činnosť „Nákupný areál a Retail park Ľubotice, Bardejovská ulica, Ľubotice“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. OU-PO-OSZP3-2019/003114-17/ZM z 18.01.2019, zverej. 31.01.2019 (645,3 kB) pdf
Verejná vyhláška – Rozhodnutie o zmene povolenia vodnej stavby „Chmeľov, verejný vodovod, I. stavba“ č. OU-PO-OSZP3-2019/010907-03/UM z 17.01.2019, zverej. 13.02.2019 (161,5 kB) pdf
Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti „Prestavba areálu De Heus Kendice" zverej. 19.02.2019 (152,2 kB) pdf
Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti „Futbal Tatran aréna v Prešove" zverej. 19.02.2019 (200,0 kB) pdf
Rozhodnutie zo vydané v zisťovacom konaní, že zmena navrhovanej činnosti "Úprava plochy vnútrobloku na ulici Exnárovej"sa nebude posudzovať podľa zák. č. 24/2006 Z. z. OU-PO-OSZP3-2019/003093-11/ZM z 31.01.2019, zverej. 19.02.2019 (606,1 kB) pdf
Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 zák. č. 24/2006 Z.z. - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na život. prostredie navrh. činnosti „Logistické centrum Malý Šariš-4.etapa-parkovisko", zverej. 20.02.2019 (152,6 kB) pdf
Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí kolaudačného konania spojeného so zmenou stavby „Kanalizácia a ČOV Petrovany“ č. OU-PO-OSZP3-2019/004589-02/UM z 14.02.2019, zverej. 27.02.2019 (90,5 kB) pdf
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní navrhovanej činnosti „Zimný štadión - rekonštrukcia“ č. OU-PO-OSZP3-2019/010540-14/ZM z 22. 2. 2019 zverej. 7. 3. 2019 (577,5 kB) pdf
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní, že zmena navrhovanej činnosti " Stavebné úpravy odstavných stání Solivar a Šváby" sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. OU-PO-OSZP3-2019/003156-09/ZM z 25. 2. 2019, zverej. 8. 3. 2019 (615,2 kB) pdf
Rozhodnutie, že navrhovaná činnosť „Vodozádržné opatrenia v obci Raslavice“ nie je činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vod. zákona a nie je potrebné posúdenie podľa §16a ods.14 OU-PO-OSZP2-2019/03357-007/PJ z 8. 3. 2019, zverej. 15. 3. 2019 (628,1 kB) pdf
Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia zmeny plánu prác podľa ustanovenia § 8 zákona č.409/2011 Z.z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže č. OU-PO-OSZP2-2019/019904-002 z 3. 4. 2019 zverej. 5. 4. 2019 (169,1 kB) pdf
Oznámenie o začatí konania o určení povinnej osoby za environmentálnu záťaž „ Nižný Hrabovec - skládka v areáli firmy Bukocel - SK/EZ/VT/1027“ č. OU-PO-OSZP2-2019/015172 z 2. 4. 2019 zverej. 9 . 4. 2019 (160,9 kB) pdf
Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia zmeny plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže „PO/008/Prešov- rušňové depo (SK/EZ/PO/692)“ č. OU-PO-OSZP2-2019/019904 z 3. 4. 2019 zverej. 9 . 4. 2019 (169,1 kB) pdf
Rozhodnutie zo vydané v zisťovacom konaní, že navrhovaná činnosti "Prestavba areálu De Heus Kendice"sa nebude posudzovať podľa zák. č. 24/2006 Z. z. č. OU-PO-OSZP3-2019/0010867-16/ZM z 15.4.2019, zverej. 18.4.2019 (718,5 kB) pdf
Informácia pre verejnosť podľa §24 ods.1 zák. 24/2006 Z.z.-Oznám. o zač. správ. kon. vo veci posudzov. predpoklad. vplyvov na živ. prostredie navrhov. činnosti „ Technológie na dosiah. vyššej úrovne recyklácie z kov. odpadov" Ľubotice, Prešov zv.30.4.2019 (154,3 kB) pdf
Informácie pre verejnosť podľa §24 ods.1 zákona č.24/2006 Z.z. - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na život. prostr. navrhov. činnosti „Zariadenie na zber kovových odpadov a papiera-Veľký Šariš" zv. 3.5.2019 (153,3 kB) pdf